Futuristická tvorba Romana Jakobsona

Název: Futuristická tvorba Romana Jakobsona
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 2, s. [93]-107
Rozsah
[93]-107
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autorka přítomné studie se zabývá uměleckými texty z futuristické pozůstalosti R. Jakobsona. V prvním oddíle se analyzuje šest dochovaných textů, které obsahují prvky zaumu nebo jsou celé zaumné. Ve druhém oddíle článku se formulují dvě koncepce zaumu, jak je vyložili zakladatelé Chlebnikov a Kručenych. Přitom se určuje shoda a odlišnost Jakobsonova a Kručenychova názoru. V třetím oddíle podrobněji definujeme typy zaumu, jež se vyskytují v textech Jakobsona. Využití zaumného jazyka, typografických znamének a určitých motivů pojí Jakobsonovu tvorbu s tvorbou ruských futuristů V. Chlebnikova, V. Majakovského, S. Terentjeva, D. Burljuka.
The author of the present study deals with the poetic texts from Jakobson's Futurist inheritance. Six preserved texts are researched in the first part of the article. Because of numerous Zaum elements in this poetry the author investigated the conceptions of Zaum language in Khlebnikov's and Kruchenykh's works and compared it with Jakobson's opinion. She came to the conclusion that his theoretical ideas are closed to Kruchenykh's conception and his poetry has many congeneric features with Russian Futurist poetic manner.
Reference
[1] Белый, Андрей. 1922. Глоссолалия. Поэма о звуке. Берлин. Dostupné z http://www.rvb.ru/belyi/01text/gloss.htm.

[2] Бурлюк, Давид, Бурлюк, Николай. 2002. Стихотворения. Санкт-Петербург: Академический проект. ISBN 5-7331-01163-6.

[3] Крученых, А. Е. 1973. Избранное. Edited and with an introduction by Vladimir Markov. München: Wilhelm Fink Verlag.

[4] Маяковский, Владимир. Básně jsou dostupné z http:az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/.

[5] Хлебников, Велимир. 2001. Собрание сочинений в трех томах. Т. 1. Санкт-Петербург: Акаде-мический проект. ISBN 5-7331-0185-7.

[6] Bradford, Richard. 1994. Roman Jakobson: Life, language, art. London-New York: Routledge. ISBN 0-415-07731-1.

[7] Greber, Erica. 2003. Text als "texture". In Roman Jakobsons Gedichtanalyse: Eine Herausforderung an die Philologien. Herausgegeben von H. Birus, S. Donat, B. Meyer-Sickendiek. Göttingen: Wallstein Verlag. S. 154-177. ISBN 3-89244-637-7.

[8] Gretshko, Valerij. 1999. Die Zaum'-Sprache der russischen Futuristen. Bochum: Prоjekt-Verl. ISBN 3-89733-033-4.

[9] Hansen-Löve, Aage A. 1978. Der russische Formalismus. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

[10] Jakobson, Roman. 1985. From Aljagrov's Letters. In Russian Formalism: A Retrospective Glance. A festschrift in Honor of Victor Erlich. Ed. by R. L. Jackson and St. Rudy. New Haven: Yale Center for International and Area Studies. Pp. 1–5. ISBN 0-936586-06-0.

[11] Kšicová, Danuše. 2007. Jazyk – mytický hrdina ruské moderny a avantgardy. Andrej Bělyj: Glossolalija – Velemír Chlebnikov: Zangezi. In Ruská poezie 20. století, genologické a strukturně analytické pohledy. Sborník studií. Ed. Helena Ulbrechtová. Praha: Slovanský ústav AV ČR. S. 35–47. ISBN 80-86420-25-6.

[12] Lanne, J.-C. 1991. Les sources de la zaum chez Kručenych et Chlebnikov. In Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре. Под ред. Л. Магаротто а кол. Bern, Berlin, Frankfurt a. M., New York, Paris, Wien: Lang. C. 21–56. ISBN 3-261-04412-8.

[13] Rudy, Stephen. 1984. Jakobson-Aljagrov and Futurism. In Language, poetry and poetics: the generation of the 1890s: Jakobson, Trubetzkoy, Majakovskij; proceedings of the 1. Roman Jakobson Colloquium, at the Massachusetts Inst. of Technology, October 5–6, 1984. Ed. by K. Pomorska, E. Chodakowska, H. McLean, B. Vine. Berlin-New York-Amsterdam: Mouton De Gruyter. ISBN 3-11-010689-2.

[14] Toman, Jindřich. 1995. The Magic of a Common Language: Mathesius, Jakobson, Trubetzkoy and the Prague Linguistic Circle. Cambridge, MIT Press. ISBN 10-0-262-51456-7.

[15] Vallier, Dora. 1984. Intimations of a Linguist: Jakobson as a Poet. In Language, poetry and poetics: the generation of the 1890s: Jakobson, Trubetzkoy, Majakovskij; proceedings of the 1. Roman Jakobson Colloquium, at the Massachusetts Inst. of Technology, October 5–6. Ed. by K. Pomorska, E. Chodakowska, H. McLean, B. Vine. Berlin-New York-Amsterdam: Mouton De Gruyter. ISBN 3-11-010689-2.

[16] Бурлюк, Давид. 2006. Поэтические начала. In Харджиев, Николай. От Маяковского до Кру-ченых: Избранные работы о футуризме. Сост. С. Кудрявцев. Москва: Гилея. C. 78. ISBN 5-87987-038-3

[17] Крученых, А.Е. 2006. К истории русского футуризма: Воспоминания и документы. Москва: Гилея. ISBN 5-87987-039-1.

[18] Никольская, Т. Л. 1999. Р. Алягров и «41º». In Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. Отв. ред. Х. Баран, С. И. Гиндин. Москва: Изд-во РГГУ. C. 869-873. ISBN 5-7281-0261-1.

[19] Ораич Толич, Дубравка. 1991. Заумь и дада. In Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре. Под ред. Л. Магаротто а кол. Bern, Berlin, Frankfurt a. M., New York, Paris, Wien: Lang. ISBN 3-261-04412-8. C. 57–80.

[20] Парнис, А. Е. 1999. Об анаграмматических структурах в поэзии футуристов. In Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. Отв. ред. Х. Баран, С. И. Гиндин. Москва: Изд-во РГГУ. C. 852–868. ISBN 5-7281-0261-1.

[21] Терентьев, Игорь. 2006. Грандиозарь. In Крученых, А. Е. К истории русского футуризма: Воспоминания и документы. Москва: Гилея. С. 325. ISBN 5-87987-039-1.

[22] Харджиев, Николай. 2006. От Маяковского до Крученых: Избранные работы о футуризме. Сост. С. Кудрявцев. Москва: Гилея. ISBN 5-87987-038-3.

[23] Хлебников, Велимир. 2001. Собрание сочинений в трех томах. Т. 3. Санкт-Петербург: Акаде-мический проект. ISBN 5-7331-0185-7.

[24] Шкловский, Виктор. 1919. О поэзии и заумном языке. In Поэтика: Сборники по теории по-этического языка. Петроград. С. 13–26.

[25] Янгфельдт, Бенгт. 1991. Роман Якобсон, заумь и дада. In Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре. Под ред. Л. Магаротто а кол. Bern, Berlin, Frankfurt a. M., New York, Paris, Wien: Lang. ISBN 3-261-04412-8. C. 247–254.

[26] Янгфельдт, Бенгт. 1992. Якобсон – будетлянин. (Acta Universitatis Stockholmiensis, 26.) Stockholm: Almwist & Wiksell International. ISBN 91-22-01458-6.