Именительный падеж в древнерусском языке на фоне языков античности

Název: Именительный падеж в древнерусском языке на фоне языков античности
Variantní název
Тhe nominative case in old Russian in the light of ancient languages (Greek and Latin)
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2011, roč. 4, č. 2, s. [5]-12
Rozsah
[5]-12
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
The author of this article intends to compare the functions of the nominative case in old Russian in the light of ancient languages (Greek and Latin). On the one hand, some functions are identical or analogical in all the three languages. On the other hand, in contrast to Greek and Latin, in old Russian the instrumental case early occurs as alternative of the nominative in the predicative function. The replacement of the nominative by the genitive case in negative statements occurs only in old Russian (and in other Slavonic languages). The construction of nominative with infinitive occurs only in some old Russian translations from Greek and Latin; Most mentioned features of old Russian turned also into contemporary Russian.
Reference
[1] Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Москва, СЭ, 1966.

[2] Борковский, В. И. – Кузнецов, П. С. Историческая грамматика русского языка. Москва, «Наука», 1965, с. 454–494.

[3] Бранднер, A.(Brandner, A.) Исторические аспекты семантики дательного падежа. In: Przegląd rusycystyczny 2006, seš. 3 (115), s. 9–18. Katowice 2006.

[4] Бранднер, А. (Brandner, A.), Жажа, С. (Žaža, S.) Древнерусские конструкции сдательнымпадежомна фоме античных языков. Сб. Актуальные проблемы филологии: античная культура и славянский мир. Минск, 2011; с. 13–23.

[5] Горшкова, К. В. – Хабургаев, Г. А. Историческая грамматика русского языка. Москва, «Высшая школа», 1981.

[6] Дворецкий, И. Х. Древнегреческо-русский словарь 1, 2. Москва, ГИНС, 1958. 1904 с.

[7] Золотова, Г. А. Синтаксический словарь. Москва, «Наука», 1988.

[8] Ломтев Т. П. Очерки по историческому синтаксису русского языка Москва, МГУ, 1956. 596 с.

[9] Oбнорский, С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. Москва–Ленинград, АН СССР, 1946.

[10] Потебня, А. А. Из записок по русской грамматике 1, 2. Москва, Учпедгиз РСФСР, 1958, с. 378 сл.

[11] Срезневский, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка 1–3. По изд. 1903–1912 гг. Москва, ГИИНС, 1958. 5249 с.

[12] Стеценко, А. Н. Исторический синтаксис русского языка. Москва, «Высшая школа», 1977.

[13] Суркова, Е. О рецепции античного грамматического канона в раннеславянской филологической традиции. Сб. Актуальные проблемы филологии: античная культура и славянский мир. Минск, 2011; с. 192–197.

[14] Томеллери, В. С. Латинская традиция у восточных славян (некоторые за-метки). Сб. Актуальные проблемы филологии: античная культура и сла-вянский мир. Минск, 2011; с. 214–221.

[15] Bartoněk, A. Řecko-latinská syntax v evropském kontextu. Brno, MU, 2008. 219 s.

[16] Bauer, J. Vliv řečtiny a latiny na vývoj syntaktické stavby slovanských jazyků. In: Syntactica Slavica. Brno, UJEP, 1972, s. 47–67.

[17] Běličová, H. Sémantická struktura věty a kategorie pádu. Studie a práce lingvistické 17, Praha, ČSAV, 1982.

[18] Brugmann, K. Griechische Grammatik 2.1, München, Beck, 1900, s. 373–412.

[19] Encyklopedický slovník češtiny. Ed. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Praha, LN, 2002, s. 288.

[20] Erhart, A. Základy jazykovědy. Praha, SPN, 1984.

[21] Horecký, J. Poznámky k celostnímu významu pádov v latinčine. Linguistica Slovaca 4–6, Bratislava, §§1946§§-48.

[22] Hubka, K. Strukturální a systémový popis syntakticko-sémantických jevů (Nad Lavencyho studií o latinských pádech.) In: Moderní lingvistika a klasické jazyky. Ed. H. Kurzová, ČSAV Praha, s. 9–31.

[23] Karlík, P. Hypotéza modifikované valenční teorie. Slovo a slovesnost, 61/2000, s.170–189.

[24] Kuryłowicz, J. Le problème du classement des cas. In: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego IX. Kraków 1949, s. 20–43.

[25] Mrázek R. – Popova G. V. Historický vývoj ruštiny. Praha, SPN, 1984.

[26] Niederle J. – Niederle, V. – Varcl L. Mluvnice řeckého jazyka. Praha, SPN, 1974, 208s.

[27] Novotný F. Historická mluvnice latinského jazyka 2. Praha, ČSAV, 1955, s. 68–123, 155.

[28] Novotný F. Latinská mluvnice pro střední školy 3. Doplňky. 1. Praha, JČF, 1946.

[29] Pražák, J. M. – Novotný, F. – Sedláček, J. Latinsko-český slovník. Přepr. F. Novotný. Praha, ČGU, 1948. 1425 s.

[30] Rix H., Historische Grammatik des Griechischen, Darmstadt 1976.

[31] Schwyzer E: Griechische Grammatik 2, Syntax und syntaktische Stilistik; ed. A. Debrunner, München, Beck, 1988, s. 137–173.

[32] Staroruská čítanka. Zprac. V. Blažek, E. Fojtíková, S. Mathauserová, O.Kovačičová. Praha, SPN, 1989. 607 s.

[33] Večerka, R. Řecký podíl na formování staroslověnštiny jako spisovného jazyka Velké Moravy. In: Čs. přednášky pro VII. MSS ve Varšavě. Praha, Academia, 1973, s. 57–66.

[34] Večerka, R. (za sp. F. Kellera a E. Weihera) Altkirchenslavische (Altbulgarische) Syntax 2. Die innere Satzstruktur. In: Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris, sv. 24 (27,2), Freiburg i. Br., Weiher, 1993; s. 195–198, 244–310. ISBN 3-921940-26-5.

[35] Vondrák, V. Vergleichende slavische Grammatik 2., Formenlehre und Syntax. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1928.

[36] Witkowski, S. Historyczna składnia grecka na tle porównawczem. Lwów, Mianowski, 1936, s. 225–308.

[37] Žaža, S. K některým projevům vlivu antických jazyků na ruštinu a češtinu. Sborník prací FFBU E 36, 1991, s. 87–93.

[38] Žaža, S. Latina a řečtina v slovní zásobě, gramatice a terminologii slovanských jazyků. Brno, MU, 2010, 83 s.