Hradiště doby popelnicových polí ve východních Čechách

Název: Hradiště doby popelnicových polí ve východních Čechách
Variantní název:
  • Fortified settlements of the urn fields period in East Bohemia
  • Burgwälle der Urnenfelderzeit in Ostböhmen
Zdrojový dokument: Novák, Miroslav. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor); Magar, Bernd (překladatel); Charvátová, Irma (překladatel); Long, Tony (překladatel). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 107-122
Rozsah
107-122
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
V aktuální literatuře, která se věnuje problematice hradišť doby popelnicových polí v různých regionech střední Evropy, je zřetelná absence srovnávacího přehledu pro oblast východních Čech. Aby mohl takový přehled vzniknout a vyhovovat zároveň potřebám všestranného zhodnocení tohoto typu lokalit, je třeba věnovat zvýšenou pozornost stavu bádání a z něj odvozené kvalitě získaných informací. V případě 27 opevněných a 8 výšinných lokalit, které dovolují další zhodnocení, je sledována poloha a rozměry jednotlivých lokalit, jakožto i konstrukce opevnění a jeho zánik. V rámci možností datace je sledováno především rozšíření těchto lokalit na řešeném území v jednotlivých fázích vývoje a z toho vyplývající jejich předpokládaná funkce a význam.
Current literature dedicated to the fortified settlements from the urn fields period in various regions of Central Europe shows the remarkable absence of a comparative overview for the East Bohemia region. In order to draw up such an overview complying, at the same time, with the need for a versatile assessment of the location type, it is necessary to concentrate on the state of research and the quality of information it has provided. In the case of 27 fortified and 8 upland settlements that enable further assessment, their situations and dimensions are observed, as is the construction of the individual fortifications and their decline. In terms of dating, the spread of settlements in the region at individual development phases is particularly observed, as well as their presumptive function and importance.
Reference
[1] Bláha, R. 2005: Archeologický výzkum v areálu bývalého pivovaru v Hradci Králové v roce 2004, ZMVČ 31, 160–185.

[2] Bláha, R. 2006: Archeologický výzkum v areálu bývalého pivovaru v Hradci Králové. Předběžná zpráva, ZMVČ 32, 67–80.

[3] Čižmář, M. 2004: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[4] Čtverák, V. – Lutovský, M. – Slabina, M. – Smejtek, L. 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha.

[5] Diviš-Čístecký, V. 1889: Pračov staré hradiště, PA XIV, 45–50.

[6] Dohnal, V. 1988: Opevněná sídliště z doby popelnicových polí na Moravě, Studie muzea Kroměřížska '88. Kroměříž.

[7] Duška, J. 1898: Nálezy předhistorické v kraji Královéhradeckém. Hradec Králové.

[8] Duška, J. 1900: Památky po našich pohanských předcích v kraji královéhradeckém. Hradec Králové.

[9] Filip, J. 1936–1937: Popelnicová pole a počátky železné doby v Čechách. Praha.

[10] Filip, J. 1947: Dějinné počátky Českého ráje. Praha.

[11] Frolík, J. 1979: Pravěké nálezy ze "Zkamenělého zámku" (k. ú. Svratouch) u Hlinska, ZKMVČ VI/1, 91–93.

[12] Frolík, J. 1995: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Komenského ulici čp. 59 v Chrudimi (stavba trafostanice), ZMVČ 21, 73–81.

[13] Frolík, J. – Sigl, J. 1999: Mladohradištní valové opevnění Chrudimi, ASČ 3/2, 443–464.

[14] Hejna, A. 1974: Bradlo u Hostinného nad Labem. Příspěvek k výzkumu opevněných sídel v severovýchodních Čechách, PA LXV, 365–418.

[15] Horyna, V. 1954: Objevili jsme pravěké hradiště, Naše vlast 1954/1, 4.

[16] Hrubý, P. – Chvojka, O. 2002: Výšinné lokality mladší a pozdní doby bronzové v jižních Čechách, AR LVI, 582–624.

[17] Hudec, J. 1997: Záchranný archeologický výzkum na nádvoří zámku v Moravské Třebové. In: Skřivánek, M. (ed.): Pomezí Čech a Moravy 2, 247–255.

[18] Charvátová, K. – Spurný, V. – Venclová, N. 1992: Nálezové zprávy StAÚ 1919–1952. Praha.

[19] Kalferst, J. 1989: Zjišťovací výzkum na hradišti "Valy" u Kalu (okr. Jičín), ZKMVČ XVI/1, 28–31.

[20] Kalferst, J. 1993: Zjišťovací výzkum na hradě Rotemberku, k. ú. Habřina (okr. Hradec Králové), ZMVČ 19, 100–106.

[21] Kalferst, J. – Sigl, J. 1991–1992: Dokončení archeologického výzkumu na slovanském hradišti u Ostroměře (okr. Jičín) v r. 1990, ZMVČ 18, 66–68.

[22] Kalferst, J. – Sigl, J.– Vokolek, V. 1986: Archeologický výzkum hradiště v poloze Vala na k. ú. Kal (okr. Jičín) v roce 1985, ZKMVČ XIII/1, 59–69.

[23] Kalferst, J. – Sigl, J. – Vokolek, V. 1990: Nové archeologické přírůstky KMVČ v Hradci Králové v r. 1989, ZKMVČ XVII/1, 3–21.

[24] Krypta, J. – Rychterová, J. 2003: Tábor obléhatelů u hradu Velkého Vřešťova, Hláska XIV, č. 3, 37–40.

[25] Klen, J. 1946: Nálezy z doby bronzové v dobrušském okrese, PA XXXXII, 155–158.

[26] Mackerle, J. 1948: Pravěk Malé Hané. Jevíčko.

[27] Plesl, E. – Sedláčková, H. 1977: Osek, okr. Nymburk, BZO 1974, 135.

[28] Prostředník, J. – Řídkošil, T. 1998: Archeologický výzkum a geologický průzkum hradu Trosky v roce 1997, ZMVČ 24, 37–53.

[29] Rataj, J. 1960: Halštatské hradiště v Pískové Lhotě u Mladé Boleslavě, AR XII, 631–635.

[30] Sedláčková, H. 1975: Osek, BZO 1973, 111.

[31] Sigl, J. 1995: Předstihový výzkum v Hradební ulici čp. 14 v Chrudimi v r. 1994, ZMVČ 21, 61–72.

[32] Sigl, J. – Vokolek, V. 1979: Záchranné výzkumy a jiné akce v terénu provedené v roce 1978, ZKMVČ VI/1, 3–10.

[33] Sigl, J. – Vokolek, V. 1983: Chronologické a kulturní zařazení hradiště u Holovous (o. Jičín), Zpráva o zjišťovacím výzkumu X/1, 31–34.

[34] Skružný, J. 1962: Dějiny Vraclavského hradiska, Zprávy východočeského muzea 1962, 8–13.

[35] Sláma, J. 1986: Střední Čechy v raném středověku II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu, Praehistorica XI. Praha.

[36] Smrž, Z. 1991: Výšinné lokality z mladší doby kamenné až raného středověku v severozápadních Čechách. Pokus o sídelně historické hodnocení, AR XLIII, 63–89.

[37] Tomášková, M. 2002: Bronzové a zlaté depoty období popelnicových polí v mikroregionu Chlumského lesa, ZMVČ 28, 129–160.

[38] Ulrychová, E. 2003: Halštatská hradiště na Jičínsku, Zprávy ČAS – Supplément 53, 16–17.

[39] Ulrychová, E. 2004: Výšinná lokalita Podhradí (okres Jičín), ZMVČ 30, 65–74.

[40] Ulrychová, E. 2004a: Mikroregion Železnice (okr. Jičín), okrajové území pravěkého a raněstředověkého osídlení, ZMVČ 30, 75–87.

[41] Ulrychová, E. 2005: Hradiště a výšinné polohy lidu popelnicových polí na Jičínsku, ASČ 9, 247–287.

[42] Vencl, S. 1973: Dolní Olešnice, o. Trutnov, BZO 1970, 36.

[43] Vencl, S. – Vokolek, V. 1974: Slezskoplatěnická hradiště v Konecchlumí, o. Jičín, AR XXVI, 339–347, 421–424.

[44] Vích, D. 2000: Raně středověké nálezy z Vraclavska, ZMVČ 26, 57–96.

[45] Vích, D. 2001: Povrchová prospekce severní části boskovické brázdy v letech 1997–2000, ZMVČ 27, 27–56.

[46] Vokolek, V. 1973: Rabouň, k.o. Doly, o. Chrudim, BZO 1970, 129.

[47] Vokolek, V. 1975: Prasek, okr. Hradec Králové, BZO 1971, 124.

[48] Vokolek, V. 1975a: Hořice, okr. Jičín, BZO 1972, 51.

[49] Vokolek, V. 1978: Velká Ledská, okr. Rychnov nad Kněžnou, BZO 1975, 279.

[50] Vokolek, V. 1979: Nové slezskoplatěnické hradiště Prašivka v Habřině, ZKMVČ VI/1, 19–22.

[51] Vokolek, V. 1982: Slezskoplatěnické hradiště v Novém Městě n. Met., ZKMVČ IX/1, 14–17.

[52] Vokolek, V. 1982: Výzkum slezskoplatěnického hradiště v Topolu v roce 1981, ZKMVČ IX/1, 24–29.

[53] Vokolek, V. 1985: Nálezy při stavbě vodojemu v Holohlavech, ZKMVČ XII/1, 40–64.

[54] Vokolek, V. 1986: Výzkum v Chrudimi – Pumberkách, ZKMVČ XIII/1, 50–55.

[55] Vokolek, V. 1987: Archeologický výzkum v Chrudimi – Pumberkách v roce 1986, ZKMVČ XIV/1, 30–37.

[56] Vokolek, V. 1989: Hradiště slezskoplatěnické kultury v Novém Městě nad Metují, AR XLI, 379–385, 477, 478.

[57] Vokolek, V. 1990: Hradiště lidu popelnicových polí v Zářecké Lhotě, ZKMVČ XVII, 54–59.

[58] Vokolek, V. 1993: Výzkum lužického hradiště v Běstovicích, ZMVČ 19, 49–53.

[59] Vokolek, V. 1994: Osady lužické kultury ve východních Čechách. Část II, Fontes Musei Reginaehradecensis XVI–2. Hradec Králové.

[60] Vokolek, V. 1997: Nové lužické hradiště v Habřině, ZMVČ 23. 77–81.

[61] Vokolek, V. 1997: Pravěké nálezy z Kunětické hory, Východočeský sborník historický 6, 1–8.

[62] Vokolek, V. 2002: Gräberfeld der Urnenfelderkultur von Skalice/ Ostböhmen, FAP 26. Praha.

[63] Vokolek, V. 2003: Pohřebiště lužické kultury ve východních Čechách I, II, FAP 27. Praha.

[64] Vokolek, V. – Sigl, J. 1978: Zjišťovací výzkum hradiště v Topolu, ZKMVČ V/1, 22–26.

[65] Vokolek, V. – Vávra, M. 1983: Výzkum hradiště v Topolu v r. 1982, ZKMVČ X/1, 19–23.

[66] Waldhauser, J. 1974: Nález bronzových trojbřitých šipek na Čertově ruce u Turnova, AR XXXI, 571–574.

[67] Waldhauser, J. 1989: Nález keramiky kultury popelnicových polí pod vrcholem kóty Zením v kat. území Jičína, ZKMVČ XVI/1, 26–27.

[68] Waldhauser, J. 2000: Vesec, okr. Jičín, BZO 1998, 218.