Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí

Název: Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí
Variantní název:
  • The mediaeval settlement of the Rokycansko region and the issue of deserted villages
  • Die Besiedelung der Region Rokycany im Mittelalter und die Problematik von Dorfwüstungen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 319-342
Rozsah
319-342
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek prezentuje první souhrnné výsledky projektu zaměřeného na studium středověkého osídlení na území okresu Rokycany (Plzeňský kraj). Samostatná pozornost je věnována výzkumům vesnic zaniklých v 15. století, jejich poloze, velikosti, uspořádání, usedlosti a domu. Okrajově se zaměřujeme na problematiku zemědělství, exploatace a úpravy železné rudy ve vesnickém prostředí pozdního středověku, které bude předmětem dalšího vyhodnocení.
The contribution presents the first results of a project centring on the study of a mediaeval settlement in the Rokycany District (Plzeň Region). It concentrates on research into villages that ceased to exist in the 15th century, their location, size, layout, farmsteads and houses. Agriculture and the exploitation and processing of iron ore in the rural environment in the late Middle Ages are conveyed marginally and will be the subject of further assessment.
Reference
[1] CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris Regni bohemiae I (Friedrich, G., ed.). Pragae 1906–1907.

[2] CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris Regni bohemiae II (Friedrich, G., ed.). Pragae 1912.

[3] DRC: Decem registra censum bohemica compilata aetate bellum husiticum praecedente – Deset urbářů českých z doby před válkami husitskými (Emler, J., ed.). Praha 1881.

[4] EIN BERNAREGISTER: Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379 (Emler, J., ed.). Prag 1876.

[5] FRB II: Fontes rerum bohemicarum II – Prameny dějin českých II. Kosmův letopis český s pokračovateli (Emler, J.–Tomek, W. W., ed.). Praha 1874.

[6] LC: Libri confirmatium ad beneficia ecclesiastica pragensem per archidioecesim (Tingl, F. A.–Emler, J., ed.). Pragae 1865–1868, 1874–1889.

[7] RBM I: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I, (Erben, K. J., ed.). Pragae 1855.

[8] RBM III: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III, (Erben, K. J., ed.). Pragae 1890.

[9] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV, (Erben, K. J., ed.). Pragae 1892.

[10] RDP: Registra decimarum papalium – Registra desátků papežských z diocezí pražské (Tomek, W. W., ed.). Praha 1873.

[11] URBÁŘ: Urbář zboží rožmberského z roku 1379 (Truhlář, J., ed.). Praha 1880.

[12] ANDERLE, J., 1996: Tvrze kozelského polesí. Plzeň.

[13] ANDERLE, J.–BENEŠ, A., 1984: Smědčice, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1980–1981, 116. Praha.

[14] ANDERLE, J.–KAREL, T., 1995: Městský hrad v Rokycanech, Sborník muzea Dr. Bohuslava Horáka 7, 15–24.

[15] ANDERLE, J.–KAREL, T.–ŠVÁBEK, V., 1994: Městský hrad v Rokycanech – Stadtburg in Rokycany, AH 19, 71–77.

[16] ANDERLE, J.–NOVÁČEK, K., 1990: Zaniklý sídelní komplex Neslívy – Der abgekommene mittelalterliche Siedlungskomplex Neslívy, AH 15, 251–260.

[17] ANDERLE, J.–ROŽMBERSKÝ, P., 1994: Zaniklý Kokot, ves a šlechtická sídla – Verschwundener Kokot, das Dorf und Edelsitze, CB 4, 175–184.

[18] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1989: Hrady na Strašicku – pokus o rekonstrukci jejich postavení v životě oblasti před polovinou 14. století – Burgen im Gebiet Strašice – Versuch einer Rekonstruktion ihrer Position im Leben des Gebietes vor der Mitte des 14. Jahrhunderts, CB 1, 118–121.

[19] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1990: Tvrze v rokycanském okrese – I. část, Sborník Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech 3, 3–25.

[20] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1992: Tvrze v rokycanském okrese – II. část, Sborník Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech 4, 3–44.

[21] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1993: Tvrze v rokycanském okrese – III. část, Sborník Muzea dr. B. Horáka v Rokycanech 5, 11–36.

[22] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1997: Strašické hrady. Plzeň.

[23] AUBRECHTOVÁ, A., 2006: Zaniklá vesnice Lhotka. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I, 99–124. Plzeň.

[24] BENEŠ, A., 1979: Naučná stezka Zábělá (Zastávka hradiště Bukovec). Plzeň.

[25] BENEŠ, A., 1982: Střapole, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1978–1979, 125–126. Praha.

[26] BAŠTA, J., 1992: Březina, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1988–1989, 20. Praha.

[27] BAŠTA, J.–BAŠTOVÁ, D., 1988: K problematice počátků a vývoje slovanských hradišť v západních Čechách, Studia mediaevalia Pragensia 1, 9–32.

[28] BELCREDI, L., 2006: Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi. Archeologický výzkum zaniklé středověké vesnice na Drahanské vrchovině 1975–2005–Mittelalterliche Ortswüstung–Bystřec. Brno.

[29] BRAUN, P., 1982: Březina, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1978–1979, 14. Praha.

[30] BRAUN, P., 1995: Borek, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1990–1992, 29. Praha.

[31] BŘICHÁČEK, P.–METLIČKA, M.–METLIČKOVÁ, J., 1995: Hlášení č. j. 5/1995, nepubl. rkp. ulož. v archivu ZČM. Plzeň.

[32] BURAČINSKÁ, M., 2008: Zaniklá ves Kokot. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II, 53–116. Plzeň.

[33] CIRONIS, P., 1993: Historie města Rokycan I. Rokycany od 10. stol. do konce třicetileté války. Rokycany.

[34] ČEPEK, L. a kol., 1961: Geologická mapa ČSSR. Mapa předčtvrtohorních útvarů. List M-33-XX Plzeň. Praha.

[35] DEMEK, J. A KOL., 1987: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Praha.

[36] DOUBOVÁ, M., 1972: Březina, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1969, 18–22. Praha.

[37] DOUBOVÁ, M., 1990: Příspěvek k počátkům slovanského osídlení Plzeňska. Příspěvky k archeologii západních Čech, Zprávy Československé společnosti archeologické – Supplementum 11, 28–54.

[38] DURDÍK, T. 1977: Zaniklý sídlištní komplex Řebřík. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 231–235. Praha.

[39] DURDÍK, T. 1994: Erforschung der mittelalterlichen Burgen in West- und Südböhmen–Výzkum středověkých hradů v západních a jižních Čechách, CB 4, 7–26.

[40] DURDÍK, T. 1999: Ejpovice, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1996–1997, 48. Praha.

[41] DURDÍK, T. 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[42] DURDÍK, T.–FROLÍK, J., 1982: Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genezi českého šlechtického hradu – Burg Řebřík in der Gegend von Rokycany und ihre Stellung unter den Feudalburgen Böhmens, AH 7, 367–377.

[43] FONIOKOVÁ, V.–KAISER, L.–ŠIROKÝ, R., 2003: Rokycany, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 2001, 245. Praha.

[44] FOSTER, L., 2006: Svinná, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 2004, 234. Praha.

[45] FRANC, F. X., 1988: Šťáhlauer Ausgrabungen 1890. Přehled nalezišť v oblasti Mže, Radbuzy, Úhlavy a Klabavy 1906. I, II (Šaldová, V., ed.). Praha.

[46] FRÝDA, F., 1976: Hradiště, okr. Rokycany, nepubl. rkp. NZ ulož. v archivu ZČM, č. j. 100/83. Plzeň.

[47] FRÝDA, F., 1985: Chotětín, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1982–1983, 47. Praha.

[48] FRÝDA, F., 1987: Cheznovice, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1984, 62. Praha.

[49] FRÝDA, F., 1989: Dehtařské pece ve 13. století na Rokycansku, Sborník okresního muzea v Rokycanech 2, 43–53.

[50] FUSÁN, O.–KODYM, O.–MATĚJKA, A., 1993: Geologická mapa České republiky. Geologická mapa Slovenské republiky. Praha.

[51] HABERSTROH, C., 2004: Das frühmittelalterlichen Gräberfeld von Wirbenz, Gde. Speichersdorf, Lkr. Bayreuth. München.

[52] HNÍZDILOVÁ, P., 2006: Zaniklá vesnice a dvůr Řebřík. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I, 125–139. Plzeň.

[53] KAISER, L., 2006: Zvíkovec, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 2004, 281. Praha.

[54] KAISER, L., 2005: Volduchy, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 2003, 327. Praha.

[55] KAMENICKÁ, E., 2004: Svinná, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 2002, 281. Praha.

[56] KAŠPAR, V. 1997: Rokycany, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1993–1995, 268. Praha.

[57] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka – Das Landschaftsgebiet Most als Zeuge des Mittelalters. Most.

[58] KLÁPŠTĚ, J., 1994a: Změny – středověká transformace a její předpoklady – Transformation – la transformation médiévale et ses conditions préalables, Mediaevalia archaeologica bohemica 1993, PA – Supplementum 2, 426–443.

[59] KLÁPŠTĚ, J., 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

[60] KOČKA, V., 1930: Dějiny politického okresu kralovického. Kralovice.

[61] KOSTROUCH, F., 2006: Osek, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 2004, 150. Praha.

[62] KOSTROUCH, F.–ŠIROKÝ, R., 2003: Rokycany, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 2001, 245. Praha.

[63] KRATOCHVÍL, J. A KOL., 1957: Topografická mineralogie Čech I. Praha.

[64] KRATOCHVÍL, J. A KOL., 1958: Topografická mineralogie Čech II. Praha.

[65] KRATOCHVÍL, J. A KOL., 1960: Topografická mineralogie Čech III. Praha.

[66] KRATOCHVÍL, J. A KOL., 1961: Topografická mineralogie Čech IV. Praha.

[67] KRATOCHVÍL, J. A KOL., 1962: Topografická mineralogie Čech V. Praha.

[68] KRATOCHVÍL, J. A KOL., 1963: Topografická mineralogie Čech VI. Praha.

[69] KRATOCHVÍL, J. A KOL., 1964: Topografická mineralogie Čech VII. Praha.

[70] KRATOCHVÍL, J. A KOL., 1966: Topografická mineralogie Čech VIII. Praha.

[71] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1967: Časně středověké nálezy jehlic v českých zemích – Nadeln in burgwallzeitlichen Funden und ihre Stellung im Inventar des frühmittelalterlichen Europas, PA LVIII, 580–591.

[72] KUDRNÁČ, J., 1982: Rýžování zlata v Čechách – Goldwäschen in Böhmen, PA LXXIII, 455–485.

[73] KUDRNÁČ, J., 1982a: Újezd u sv. Kříže. In: Výzkumy v Čechách 1978–1979, 142. Praha.

[74] LUTOVSKÝ, M.–TOMKOVÁ, K., 1993: K problematice nejmladších raně středověkých mohyl v Čechách – pohřebiště u Hlohoviček – Issues concerning the final phase of early medieval barrows in Bohemia – a report on the cemetery near Hlohovičky, Mediaevalia archeologica Bohemica, PA – Supplementum 2, 86–106.

[75] METLIČKA, M., 1992: Litohlavy, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1988–1989, 87. Praha.

[76] MIKYŠKA, R., 1969: Geobotanická mapa ČSSR. České země. List M-33-XX. Praha.

[77] MIKYŠKA, R. A KOL. 1968: Geobotanická mapa ČSSR. Vegetace ČSSR A2, 1. České země. Praha.

[78] NACHTMANNOVÁ, A.–RAZÍM, V., 2010: Křivoklát a lovecký hvozd v době přemyslovské. In: Přemyslovské Křivoklátsko. 900 let hradu Křivoklátu (Razím, V., ed.), 12–34. Praha.

[79] NEUHÄUSLOVÁ, Z. A KOL. 1998: Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky. Praha.

[80] NEUHÄUSLOVÁ, Z.–MORAVEC, J., 1997: Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky. Praha.

[81] NOVÁČEK, K., 2000: Ostrovec, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1998, 133. Praha.

[82] NOVÁČEK, K., 2003: Rokycany, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 2000, 239. Praha.

[83] NOVÁČEK, K., 2007: První sezóna průzkumu středověkého výrobního mikroregionu Strašicko – The First Season of Research into the Medieval Proto-Industrial Micro-Region Strašicko. In: Opomíjená archeologie 2005–2006 (Krištof, P.–Šmejda, L.–Vařeka, P., ed.), 163–172. Plzeň.

[84] NOVÁK, R., 2006: Zaměřování a vizualizace antropogenních reliéfních tvarů. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I, 65–70. Plzeň.

[85] NOVOBILSKÝ, M.–ROŽMBERSKÝ, P., 1995: Hrad Drštka u Skořic. Plzeň.

[86] NOVOBILSKÝ, M.–ROŽMBERSKÝ, P., 1995a: Hrad Homberk u Příkosic. Plzeň.

[87] NOVOBILSKÝ, M.–ROŽMBERSKÝ, P., 1996: Hrad Homberk, homberské panství a páni z Homberka – Burg Homberk, Homberk-Domäne und die Herren von Homberk, CB 5, 75–92.

[88] PÍČ, J. L., 1909: Starožitnosti země české. Díl III. Svazek 1. Praha.

[89] PODLAHA, A., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku 19. století. Politický okres Rokycanský. Praha.

[90] QUITT, E., 1971: Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16. Brno.

[91] ROŽMBERSKÝ, P., 2006: Soupis zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I, 13–56. Plzeň.

[92] ROŽMBERSKÝ, P., 2008: Dodatky k soupisu zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II, 127–130. Plzeň.

[93] ROŽMBERSKÝ, P., v tisku: Města, městečka, hrady, tvrze a vesnice na Rokycansku v písemných pramenech 10.–17. století. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku III. Plzeň.

[94] ROŽMBERSKÝ, P.–FRÝDA, F., 1985: Mýto, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1982–1983, 110. Praha.

[95] SCHEJBALOVÁ, Z., 2009: Raně středověká pohřebiště na jihozápadním Plzeňsku – Early Medieval cemeteries in the South-West Plzen region, nepubl. rkp. diplomové práce ulož. na katedře archeologie FF ZČU v Plzni. Plzeň.

[96] SKLENÁŘ, K., 1989: Pravěké nálezy na Rokycansku (Archeologický místopis okresu Rokycany v pravěku a v rané době dějinné), SZM – Historie 4, 7–94.

[97] SKLENÁŘ, K., 1992: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870. Prehistorie a protohistorie. Praha.

[98] SMOLÍK, J., 1878: Písemné zprávy, PA XI, 139–140.

[99] ŠIROKÝ, R., 2003: Lhotka, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 2000, 120. Praha.

[100] ŠMILAUER, V., 1960: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha.

[101] ŠVÁBEK, P., 1982: Rokycany, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1978–1979, 116. Praha.

[102] TOMÁŠEK, M., 1995: Atlas půd České republiky. Praha.

[103] TOMÁŠEK, M., 2000: Půdy České republiky. Praha.

[104] VAŘEKA, P. 2001: Rokycany, okr. Rokycany. In: Výzkumy v Čechách 1999, 283. Praha.

[105] VAŘEKA, P. 2004: Archeologie středověkého domu I. Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí (6.–15. století). Plzeň.

[106] VAŘEKA, P. 2006: Cíle, přístup a metody výzkumu. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I. 125–139. Plzeň.

[107] VAŘEKA, P. 2006a: Dokumentace reliéfních antropogenních tvarů. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I, 125–139. Plzeň.

[108] VAŘEKA, P. 2007: Zpráva o výzkumu zaniklých středověkých a novověkých vesnic – Research of the Medieval and Postmedieval Villages – a Report. In: Opomíjená archeologie 2005–2006 (Krištof, P.–Šmejda, L.–Vařeka, P., ed.), 150–157. Plzeň.

[109] VAŘEKA, P. v tisku: Zaniklá ves Bukov. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku III. Plzeň.

[110] VAŘEKA, P. v tisku a: Zaniklá ves, tvrz a dvůr Rovný. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku III. Plzeň.

[111] VAŘEKA, P., v tisku a: Zaniklá ves Zhoř. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku III. Plzeň.

[112] VAŘEKA, P. A KOL., 2006: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I – Archeology of Deserted Medieval Villages in the Rokycany Region (West Bohemia). Plzeň.

[113] VAŘEKA, P. A KOL., 2008: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II – Archaeology of Deserted Medieval Villages in the Rokycany-Region (West Bohemia) II. Plzeň.

[114] VAŘEKA, P. A KOL., v tisku: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku III – Archaeology of Deserted Medieval Villages in the Rokycany-Region (West Bohemia). Plzeň.

[115] VÁVRA, I., 1973: Řezenská a Norimberská cesta, HG 11, 3–100.

[116] VESELÁ, R., 2006: Zaniklá vesnice Cetkov. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I, 67–98. Plzeň.

[117] VESELÁ, R., 2008: Zaniklá ves Cháchov. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II, 3–26. Plzeň.

[118] VESELÁ, R., 2008a: Zaniklá ves Javor. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku II, 27–52. Plzeň.

[119] VLČEK, P.–SOMMER, P.–FOLTÝN, D., 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.