Výpověď archeologických pramenů o prostorovém vývoji jihovýchodní části Brna ve 12.–15. století na příkladu parcely někdejšího domu Josefská 7

Název: Výpověď archeologických pramenů o prostorovém vývoji jihovýchodní části Brna ve 12.–15. století na příkladu parcely někdejšího domu Josefská 7
Variantní název:
  • Archaeological evidence of the building development in the south-eastern part of Brno in the 12th–15th centuries, derived from the plot of a house that stood at Josefská 7
  • Was die archäologischen Quellen über die räumliche Entwicklung des nordöstlichen Teils von Brünn für die Zeit vom 12.–15. Jahrhundert am Beispiel der Parzelle des ehemaligen Hauses in der Josefská-Str. Nr. 7 aussagen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 189-208
Rozsah
189-208
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá vývojem zástavby na parcele domu Josefská 7 v jihovýchodní části města Brna u městské hradby. Středověkému období přecházely aktivity starší až pozdní doby bronzové. Středověké osídlení se člení do čtyř základních období, z nichž první, z druhé poloviny 12. a počátku 13. století, je ještě předlokační, s doklady kovolitectví. Od druhé čtvrtiny 13. století přistupují prvky zástavby typické pro středověké město – podsklepené domy, jímky. Až do konce středověku nebyla prokázána přítomnost zděného domu, a ani čelo parcely nebylo úplně zastavěno. Vývoj zástavby byl srovnán s některými odkrytými plochami v okolí, které vykazují určité shodné rysy (Josefská 8, areál minoritského kláštera, Františkánská ulice).
This article discusses the development of a plot at Josefská Street 7, situated in the south-eastern part of Brno, by the town walls. Activity on the site precedes the Middle Ages, dating from the early and late Bronze Ages. Medieval settlement falls into four basic periods, the first of which, spanning the second half of the 12th century and the early 13th century, was a pre-residence period, with evidence of metallurgy. From the second quarter of the 13th century onwards, building elements typical of medieval towns featured, houses with cellars and refuse pits. Until the end of the Middle Ages there is no evidence of masonry construction and the front part of the plot was not completely built-up. The development of building here has been compared with other plots excavated in the vicinity and they show certain identical features (Josefská 8, Minorite monastery complex, Františkánská Street).
Reference
[1] BRNĚNSKÉ BERNÍ REJSTŘÍKY: Brněnské berní rejstříky z přelomu 14. a 15. století. Prameny dějin moravských sv. 8 (Urbánková, K.–Wihodová, V., edd.). Brno 2008.

[2] CEJNKOVÁ, D.–LOSKOTOVÁ, I., 1992: Pozůstatky středověkého osídlení na Orlí ulici v Brně – Remnants of Middle Ages Estate in the Orlí Street in Brno, Forum Brunnense 1992, 21–31.

[3] DEJMAL, M.–HOLUB, P.–KOLAŘÍK, V.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZBRANEK, H.–ZŮBEK, A., v tisku: Brno (okr. Brno-město) – Brno (Bez. Brno-město), PV 52.

[4] DOLEŽEL, J., 2009: Středověká miskovitá (lotová) závaží v českých a moravských nálezech – Mittelalterliche Napfgewichte (Einsatzgewichte) in den Funden aus Böhmen und Mähren, PV 49 (2008), 183–215.

[5] DRÁBKOVÁ, K., 2009: Zpráva o provedení analýzy. Středočeské muzeum v Roztokách, rkp. ulož. v archivu Archaie Brno, o. p. s.

[6] HOLUB, P.–KOLAŘÍK, V.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–POLÁNKA, P.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZAPLETALOVÁ, D.–ZŮBEK, A., 2007: Brno (okr. Brno-město) – Brno‚ Bez. Brno-město, PV 48, 410–461.

[7] HOLUB, P.–KOLAŘÍK, V.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–POLÁNKA, P.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZAPLETALOVÁ, D.–ZŮBEK, A., 2008: Brno (okr. Brno-město) – Brno‚ Bez. Brno-město, PV 49, 351–393.

[8] HOLUB, P.–KOLAŘÍK, V.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–POLÁNKA, P.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZAPLETALOVÁ, D.–ZŮBEK, A., 2009: Brno (okr. Brno-město) – Brno‚ Bez. Brno-město, PV 50, 345–376.

[9] HOLUB, P.–KOVÁČIK, P.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–PROCHÁZKA, R.–ZAPLETALOVÁ, D.–ZŮBEK, A., 2002: Předběžné výsledky záchranných výzkumů v Brně v roce 2001 – Vorläufige Ergebnisse archäologischer Rettungsgrabungen im Jahre 2001, PV 43, 71–114. Brno.

[10] HRUBÝ, V., 1960: Raněstředověké poklady šperků na Moravě – Frühmittelalterliche Schatzfunde von Silberschmuck in Mähren, ČMMZ – Acta musei moraviae XLV, 83–106.

[11] KNIHY POČTŮ: Knihy počtů města Brna z let 1343–1365 (Mendl, B., ed.). Brno 1935.

[12] KUDLÍKOVÁ, M.: 2011: Portály brněnských mendikantských klášterů, BMD XXIV, 91–103.

[13] MERTA, D.–PEŠKA, M.–SEDLÁČKOVÁ, L.–ZŮBEK, A., 2008: Jakubské náměstí – jedno z center lokace Brna? – Der Jakobsplatz – eines der Zentren der Lokation Brünns?, Forum urbes medii aevi IV, 144–161.

[14] PAMĚTNÍ KNIHA 1343–1376: Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376 (1379). Prameny dějin moravských sv. 8 (Flodr, M., ed.). Brno 2005.

[15] PAMĚTNÍ KNIHA 1391–1515: Pamětní kniha města Brna z let 1391–1515. Prameny dějin moravských sv. 19 (Flodr, M., ed.). Brno 2010.

[16] PEŠKA, M., 1999: Brno (okr. Brno-město), Orlí ul. č. 3, parc. č. 190 – Brno (Bez. Brno-město), PV 40 (1997–1998), 297–298.

[17] PEŠKA, M., 2001: Brno, sondy ke kolektoru Josefská-Minoritská-Orlí-Františkánská, NZ ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s., č. j. 24/01.

[18] PROCHÁZKA, R., 1996: Brno – Josefská ul. č. 8, NZ ulož. v ÚAPP Brno, č. j. 86/96a, b.

[19] PROCHÁZKA, R., 1997: Brno, Josefská ul. č. 10, NZ ulož. v ÚAPP Brno, č. j. 63/97.

[20] PROCHÁZKA, R., 1998: Brno, Římské nám. – sondy, NZ ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s., č. j. 05/98.

[21] PROCHÁZKA, R., 1999: Brno (okr. Brno-město). Ulice Josefská č. 8, parc. č. 226 – Brno (Bez. Brno-město), PV 39 (1995–1996), 378–379.

[22] PROCHÁZKA, R., 1999a: Brno (okr. Brno-město). Ulice Josefská č. 10, Františkánská č. 8, parc. č. 569, 570 – Brno (Bez. Brno-město), PV 39 (1995–1996), 383–384.

[23] PROCHÁZKA, R., 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna. K otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech – Entstehung der mittelalterlichen Stadt – Beispiel Brünn (Zur Frage der Widerspiegelung der Gesellschaftsveränderung in archäologischen Quellen), In: Mediaevalia archaeologica 2 (Ježek, M.–Klápště, J., edd.), 7–158. Praha – Brno.

[24] PROCHÁZKA, R., 2003: Pozdně románský dům z areálu minoritského kláštera v Brně – Das spätromanische Haus im Areal des Minoritenklosters in Brno, PRP 10, č. 2, 163–168.

[25] PROCHÁZKA, R., 2009: Otázka předlokačního a lokačního Brna v konfrontaci písemných a archeologických pramenů – Die Frage von Brünn/Brno vor der Ortsbestimmung und danach, In: Trnava a počiatky stredovekých miest. In: Pamiatky Trnavy 12 (Žuffová, J., ed.), 103–112. Trnava.

[26] PROCHÁZKA, R., 2010: Odraz vrcholně středověké urbanizace v archeologických pramenech na základě vybraných příkladů – Widerspiegelung der hoch – bis spätmittelalterlichen Urbanisierung in archäologischen Quellen, PV 51 (2010), 209–247.

[27] PROCHÁZKA, R., 2011: Archeologické doklady výroby z 12.–13./14. století v jihovýchodní části Brna, ve vztahu k vývoji zástavby – Archäologische Produktionsbelege aus dem 12.–13./14. Jahrhundert im Südosteil der Stadt Brno/Brünn im Bezug auf die Bebaungsentwicklung, Forum urbes medii aevi VI, 212–251.

[28] PROCHÁZKA, R., 2011a: Ulice a náměstí středověkého Brna – Straßen und Plätze in Brno während des 13. Jahrhunderts. In: Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowoźytnego miasta Europy Środkowej. Wratislavia Antiqua t. 13 (Krabath, S.–Piekalski, J.–Wachowski, K., edd.), 179–194.

[29] PROCHÁZKA, R.–HLOŽEK, M.–HOLUBOVÁ ZÁVODNÁ, B., 2011: Doklady neželezné metalurgie z Brna – Josefské ulice – Belege für Buntmetallurgie aus dem Ende des 12. Jahrhunderts aus Brünn (Brno), Josefská-Straße, AR LXIII, 65–89.

[30] PROCHÁZKA, R.–PEŠKA, M., 2007: Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století – Grundlinien der Entwicklung der Keramik von Brno im 12.–13./14. Jahrhundert, PV 48 (2007), 143–299. Brno (součástí je Gregerová, M.–Procházka, R., Exkurs. K současnému stavu petrografického výzkumu brněnské keramiky 12.–13. století ve vztahu k distribuci surovin výrobků, 271–284).

[31] SEDLÁČKOVÁ, H., 2006: Ninth- to Mid-16th-Century Glass Finds in Moravia, Journal of Glass Studies 48, 191–224.

[32] ŠLANCAROVÁ, V., 2006: Středověké prsteny z Brna – Mittelalterliche Fingerringe aus Brünn, BMD XIX, 57–77.

[33] TUCHEN, B., 2001: Heizeinrichtungen im öffentlichen Badhaus des 14.–18. Jahrhunderts in Süddeutschland und der Schweiz. In: Zwischen den Zeiten. Archäologische Beiträge zur Geschichte des Mittelalters in Mitteleuropa. Studia honoraria 15. Festschrift für Barbara Scholkmann (Pfrommer, J.–Schreg, R., edd.), 83–92. Rahden/Westf.

[34] VIČAR, O., 1965: Místopis Brna v polovici 14. století (prostor uvnitř městských hradeb), BMD VII, 242–291.

[35] ZEZULA, M.–KIECOŇ, M.–KOLÁŘ, F., 2007: Archeologické doklady k vývoji půdorysu, uliční sítě a parcelace středověké Opavy – Archäologische Belege zur Entwicklung des Grundrisses, des Straßennetzes und der Parzellierung im mittelalterlichen Troppau, Forum urbes medii aevi IV, 118–145.

[36] ZŮBEK, A., 2002: Brno, Josefská 7, 9, Novobranská 24, 26, 28, NZ ulož. v archivu společnosti Archaia Brno, o. p. s., č. j. 25/01.