Struktura vrcholně středověkého osídlení ve Veselí nad Moravou

Název: Struktura vrcholně středověkého osídlení ve Veselí nad Moravou
Variantní název:
  • Structure of a settlement from the high Middle Ages in Veselí nad Moravou
  • Die Struktur der hochmittelalterlichen Besiedelung in Veselí nad Moravou
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 209-232
Rozsah
209-232
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tento přípěvek se pokouší na základě písemných a archeologických pramenů rekonstruovat podobu vrcholně středověkého osídlení na dnešním katastru Veselí nad Moravou. Zvláštní zřetel je pak brán k výsledkům záchranných archeologických výzkumů, které zde prováděla společnost Archaia Brno, o. p. s., v letech 2008–2011.
This contribution sets out to reconstruct, on the basis of written sources and archaeological evidence, the structure of a settlement dating from the high Middle Ages in the Veselí nad Moravou cadastral zone. Emphasis is placed on the results of rescue research carried out on the site by the Archaia Brno association in 2008–2011.
Note
Tento text vznikl s podporou grantového projektu Grantové agentury České republiky P405/11/1729 Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě.
Der vorliegende Text entstand im Rahmen des Förd erprojekts der Zuschussagentur der Tschechischen Republik P405/11/1729 Veselí nad Moravou - eine mittelalterliche Burg in einer Flussau.
Reference
[1] CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I., 805–1197 (Friedrich, G., ed.). Pragae 1904–1907.

[2] CDB V/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1, 1253–1264 (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1974.

[3] CDM X: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviæ X, 1367–1375 (Brandl, V., ed.). Brünn 1878.

[4] CDM XII: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviæ XII, 1391–1399 (Brandl, V., ed.). Brünn 1890.

[5] ESCHENLOER: Peter Eschenloer's Geschichten der Stadt Breslau: Oder, Denkwürdigkeiten seiner Zeit: vom Jahre 1440 bis 1479 I (Kunisch, G. J., ed.). Breslau 1827.

[6] PŘENSKÝ: Jiří Rudolf Přenský: Památky z kraje Hradištského. In: Paměti Hradišťské (Fišer, B., ed.), 43–54. Uherské Hradiště 1920.

[7] ŘM: Archiv českého velkopřevorství maltského řádu (1085–1526), Komenda Grobniki (Gröbnig). Přístupný na http://www.monasterium.net, cit. 26. 1. 2012.

[8] ČERVINKA, I., L., 1945: Milokošť (s. o. Uh. Ostroh), rkp. NZ č. j. 549/45 ulož. v Archivu NZ ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

[9] ČERVINKA, I., L., 1945a: Veselí nad Moravou (s. o. Uh. Ostroh), rkp. NZ č. j. 825/45 ulož. v Archivu NZ ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

[10] DEJMAL, M., 2007: Chlebová pec na opevněných šlechtických sídlech v ČR na příkladu hradu Rokštejn, rkp. nepubl. bakalářské dipl. práce na ÚAM FF MU, Brno, vedoucí bakalářské dipl. práce Mgr. Jana Krejsová.

[11] DEJMAL, M., 2010: Veselí nad Moravou – Bartolomějské náměstí (A035/2009), Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu, rkp. NZ ulož. v Archivu NZ, Archaia Brno, o. p. s.

[12] DEJMAL, M., 2011: Veselí nad Moravou–silnice I/54–Bartolomějské náměstí (A024/2011), Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu, rkp. NZ ulož. v Archivu NZ, Archaia Brno, o. p. s.

[13] DEJMAL, M., 2011a: Vývoj osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou, rkp. nepubl. magisterské dipl. práce ulož. na ÚAM FF MU, Brno, vedoucí práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc.

[14] DEJMAL, M., v tisku: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Rybníček, parc. č. 560, PV 53.

[15] DEJMAL, M., v tisku a: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Park P. Bezruče, parc. č. 31/1; 31/7; 3102, PV 53.

[16] DEJMAL, M.–HOCH, A., v tisku: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Bartolomějské náměstí parc. č. 1010/1, Zámecká ulice parc. č. 1010/29–37, PV 52.

[17] DEJMAL, M.–MERTA, D., 2009: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Zámecká ulice 14, PV 50, 446–447.

[18] DEJMAL, M.–MERTA, D., 2011: Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou – Die Grabung der Burg in Veselí nad Moravou, AH 36, 125–137.

[19] DEJMAL, M.–MERTA, D., v tisku: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Zámecká ulice 14, PV 52.

[20] DOHNAL, V., 1964: Nález středověkých studní ve Veselí nad Moravou – Aufdeckung mittelalterlicher Brunnen in Veselí nad Moravou, AR XVI, 757–758.

[21] DOLEŽEL, J., 2007: Na okraj nálezů středověkých skládacích vážek z českých zemí – Several remarks on the finding of medieval folding balances from Czech Lands. In: Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky (Doležalová, E.–Šimůnek, R., edd.), 147–157. Praha.

[22] FUTÁK, P., 2011: Počátek novověku (Století Bilíků a Vojsků – 1527–1622). In: Plaček, M.–Futák, P., a kol., Veselí na Moravou město na řece času, 131–210. Veselí nad Moravou.

[23] FUTÁK, P.–PLAČEK, M., 2011: Vznik a středověké proměny Veselí (1201–1527). In: Plaček, M.–Futák, P., a kol., Veselí na Moravou město na řece času, 67–130. Veselí nad Moravou.

[24] GEISLER, M., 1998: Zpráva o archeologické akci, rkp. NZ č. j. 324/98 ulož. v Archivu NZ ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

[25] HOFFMANN, F., 2009: Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha.

[26] HOMOLA, J., 1925: Zbytky hradu veselského, Lidové noviny 33, č. 247, 1–2.

[27] HOMOLA, J., 1931: Slovanský Velehrad. Hodonín.

[28] HOMOLA, J., nedat.: Velehrad Rostislavův. Strážnice.

[29] HOUZAR, S., 1999: Geologické a mineralogické poměry širšího okolí Veselí nad Moravou. In: Veselsko. Vlastivěda moravská. Sv. 66 (Nekuda, V., ed.), 9–13. Brno.

[30] HRUBÝ, Václav, 1936: Tři studie k české diplomatice, Spisy filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 42, Brno.

[31] HRUBÝ, Vilém, 1941: Osídlení uh. hradištského okresu v době hradištní, Sborník Velehradský 12, 55–64.

[32] HRUBÝ, Vilém, 1960: Raněstředověké poklady šperků na Moravě, ČMMZ XLV, 83–106.

[33] HRUBÝ, Vilém, nedat.: Milokošť, rkp. NZ č. j. 1320/11 ulož. v Archivu NZ ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

[34] HRUBÝ, Vilém, nedat. a: Veselí N. M., rkp. NZ č. j. 5642/09 ulož. v Archivu NZ ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

[35] HRUBÝ, Vilém, nedat. b: Milokošť, rkp. NZ č. j. 1320/11 ulož. v Archivu NZ ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

[36] HURT, R.–NĚMEČEK, B., 1973: Veselí nad Moravou dějiny města. Brno – Veselí nad Moravou.

[37] JAN, L., 2002: Počátky Strážnice a panství pánů z Kravař. In: Pajer, J. a kol., Strážnice, Kapitoly z dějin města, 45–60. Strážnice.

[38] JEŽEK, M., 2002: Odkrycia wag składanych w krajach czeskich. In: Civitas & villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej (Buśko, C.–Klápště, J.–Leciejewicz, L.–Moździoch, S., ed.), 453–456. Wrocław – Praha.

[39] JONGEPIEROVÁ, I.–JONGEPIER, W. J., 1999: Květena a ochrana přírody. In: Veselsko. Vlastivěda moravská. Sv. 66 (Nekuda, V., ed.), 15–28. Brno.

[40] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2008: Historický vývoj východní Moravy v 10. až 14. století a přínos archeologie k poznání jejích dějin – Der Beitrag der Archäologie zur Erkenntnis der Geschichte Ostmährens im 10.–14. Jahrhundert. In: Východní Morava v 10. až 14. století (Galuška, L.–Kouřil, P.–Mitáček, J., edd.), 7–39. Brno.

[41] MICHNA, P., 1970: Vzájemný vztah pecí chlebových a vyhřívacích na staroslovanských a raně středověkých sídlištích. Referáty z I. Pracovní porady mladých archeologů oblastních a městských muzeí se zvláštním zřetelem k problematice historické archeologie na Moravě konané v Mikulově 11.–12. března 1970, příloha VVM XXII, 69–81.

[42] MICHNA, P., 1979: Středověké mincovní vážky z Olomouce, VVM XXXI, 38–48.

[43] MIKYŠKA, R. a kol., 1968: Vegetace ČSSR. Praha.

[44] MITÁČEK, J., 2008: "Campus Lucsco" – Proměny jedné otázky – "Campus Lucsco" – die Veränderungen einer Frage. In: Východní Morava v 10. až 14. století (Galuška, L.–Kouřil, P.–Mitáček, J., edd.), 155–167. Brno.

[45] MORAVEC, J.–NEUHÄUSL, R., 1976: Geobotanická mapa ČSR. Praha.

[46] NOVOTNÝ, B., 1960: Veselí nad Moravou, Staveniště družstevního domu, rkp. NZ č. j. 4404/60 ulož. v Archi vu NZ ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

[47] PARMA, D., 2005: Veselí na Moravě (okr. Hodonín), PV 46, 318.

[48] PAVELČÍK, J., 1957: Keramika z 13.–14. století z Veselí nad Moravou, Studie krajského musea v Gottwaldově, Archeologické výzkumy, řada společenských věd č. 11, 42–45.

[49] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

[50] PLAČEK, M., 2009: Rybářské ulice v městech dolního Pomoraví a Podyjí. In: Středověká města na Moravě a v sousedních zemích (Futák, P.–Plaček, M.–Vařeka, M., edd.), 127–136. Hodonín.

[51] PLAČEK, M., 2011: Charakter a topografie města a krajiny širšího Veselska. In: Plaček, M.–Futák, P. a kol., Veselí na Moravou město na řece času, 11–22. Veselí nad Moravou.

[52] PLAČEK, M.–FUTÁK, P. a kol., 2011: Veselí na Moravou město na řece času. Veselí nad Moravou.

[53] POULÍK, J., 1942: Veselí nad Moravou (s. o. Uh. Ostroh, p. o. Uh. Hradiště), Slovanský depot z Veselí nad Moravou, rkp. NZ č. j. 1717/42 ulož. v Archivu NZ ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

[54] POULÍK, J., 1945: Milohošť (s. o. Uh. Ostroh), rkp. NZ č. j. 549/45 ulož. v Archivu NZ ARÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

[55] PROCHÁZKA, R., 2001: Chlebové pece předlokačního a lokačního Brna – Brotbacköfen in der Vor lokations- und Lokationsstadt Brno (Brünn), AH 26, 207–217.

[56] QUITT, E., 1984: Klimatické oblasti Československa. Brno.

[57] RICHTER, M., 1963: Raně středověké bronzové skládací vážky z Čech, SbČSSA 3, 144–148.

[58] SEDLÁŘ, J., 1999: Umělecké památky. In: Veselsko. Vlastivěda moravská. Sv. 66 (Nekuda, V., ed.), 395–483. Brno.

[59] SKLENÁŘ, K., 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha.

[60] SKRUŽNÝ, L., 1963: Příspěvek k třídění a chronologii slovanských otopných zařízení na území ČSSR – К вопросу о классификации и хронологии славянских отопителъных устройств на территории ЧССР, PA LIV, 234–265.

[61] SKRUŽNÝ, L., 1980: Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských, středověkých a novověkých objektech i mimo ně, AH 5, 221–242.

[62] STAŇA, Č.–STLOUKAL, M., 1960: Slovanské sídliště ve Veselí nad Moravou, PV 1959, 173.

[63] STEUER, H., 1997: Waagen und Gewichte aus dem mittelalterlichen Schleswig, Funde des 11. bis 13. Jahrhunderts aus Europa als Quellen zur Handels- und Währungsgeschichte. Köln.

[64] ŠKOJEC, J., 2005: Archäologische Fundstätten und Funde im "Hinterland" des Burgwalls von Mikulčice V (Katastralgebiete Bzenec, Moravský Písek, Veselí nad Moravou, Vracov). In: SBM VI, (Poláček, L., ed.), 179–237. Brno.

[65] ŠMERDA, J., 2007: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), ulice Národních mučedníků č. p. 759, PV 48, 519.

[66] ŠMERDA, J., 2008: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Masarykova tř. p. č. 31/1, PV 49, 455.

[67] ŠMERDA, J., 2009: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Bartolomějské náměstí 41, Náměstí Míru 15, 17, PV 50, 446.

[68] ŠTARHA, I., 1993: Hrdelní soudy na Hodonínsku, JM 29, 85–90.

[69] ŠUJAN, F., 1916: K nejstaršímu zřízení sociálnímu na Moravě, ČMM XXXX, 55–93.

[70] ŠÚTORA, P., 2001: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), PV 42, 256.

[71] UNGER, J., 1993: Přínos archeologických výzkumů k dějinám církevní architektury na jižní Moravě. Okres Hodonín, JM 29, 65–84.

[72] UNGER, J., 1999: Archeologické památky z pravěku a středověku. In: Veselsko. Vlastivěda moravská. Sv. 66 (Nekuda, V., ed.), 55–64. Brno.

[73] VÁLEK, D., 2010: Středověká kolonizace Veselska, rkp. nepubl. magisterské dipl. práce ulož. na Historickém ústavu FF MU, Brno.

[74] VARADZIN, L., 2010: Hrnčířská výroba v východní části střední Evropy 6.–13. století v archeologických pramenech – Pottery production in the eastern part of Central Europe in the 6th to 13th century in archaeological sources, AR LXII, 17–71.

[75] VORLÍČKOVÁ, D., 1990: Fund von Korpergrabern in Veselí nad Moravou (Bez. Hodonín), PV 1987, 84.

[76] ZATLOUKAL, R., 1999: Archeologické doklady hrnčířství ve 13. až první polovině 16. století na Moravě a ve Slezsku, Archeologia technica 11, 60–74.

[77] ZEMEK, M., 1972: Moravsko-uherská hranice v 10. až 13. století. Příspěvek k nejstarším dějinám Moravy. Brno.

[78] ZEMĚPISNÝ LEXIKON, 1984: Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže Vlček, V., ed.). Praha.