Vesnické zázemí středověké Nové Plzně

Název: Vesnické zázemí středověké Nové Plzně
Variantní název:
  • Rural hinterland of Nová Plzeň in the Middle Ages
  • Das dörfliche Hinterland des mittelalterlichen Neu Pilsen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 1, s. 289-318
Rozsah
289-318
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zaměřuje na vesnické osídlení v nejbližším zázemí Plzně v pozdním středověku (území okresu Plzeň-město). Podává rekonstrukci sídelní sítě, majetkové držby, sleduje topografii, charakter sídel a podobu kulturní krajiny v zázemí města. Samostatná pozornost je věnována procesu pustnutí sídel v průběhu 15. století a výzkumu zaniklých vsí na sledovaném území.
This contribution discusses a rural settlement in close proximity to Plzeň (now the Plzeň-město district cadastral zone) in the late Middle Ages. It presents a reconstruction of the settlement network and property holdings, its topography, the character of its buildings and of the surrounding landscape. Attention is also paid to the process of the decline of these settlements in the course of the 15th century and to research into deserted villages on the territory.
Reference
[1] AČ VII: Archiv český VII. Výpisy z českých původních listin c. k. veřejné knihovny Pražské (Emler, J., ed.). Praha 1887.

[2] AČ XXVIII: Archiv český XXVIII. Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy (Teige, J., ed.). Praha 1912.

[3] AČ XXXI: Archiv český XXXI. První kniha provolací desk dvorských z let 1380–1394 (Friedrich, G., ed.). Praha 1921.

[4] AČ XXXVI: Archiv český XXXVI. Desky dvorské Království českého, druhá kniha provolací z let 1411–1448 (Friedrich, G., ed.). Praha 1941.

[5] AČ XXXVII: Archiv český XXXVII/2. Čtvrtá kniha provolací desk dvorských z let 1453–1480. Částka 2 (Friedrich, G., ed.). Praha 1941.

[6] CDB II: Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohemiae II (Friedrich, G., ed.). Pragae 1912.

[7] CDB III: Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohemiae III/2 (Friedrich, G.–Kristen, Z., ed.). Pragae 1962.

[8] CDB V/1: Codex diplomaticus et epistolarius Regni Bohemiae V/1 (Šebánek, J.–Dušková, S.). Pragae 1974.

[9] DRC: Decem registra censum Bohemica compilata aetate bellum husiticum praedecente (Emler, J., ed.). Pragae 1881.

[10] EIN BERNAREGISTER: Ein Bernaregister des Pilsner Kreises vom Jahre 1379 (Emler, J., ed.). Prag 1876.

[11] LE II: Libri erectionum archidioecesis pragensis II (Borový, C. ed.). Pragae 1878.

[12] Listář I: Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad I (Strnad, J., ed.). Plzeň 1891.

[13] Listář II: Listář královského města Plzně a druhdy poddaných osad II (Strnad, J., ed.). Plzeň 1905.

[14] NA DZV: Národní archiv v Praze, fond Desky zemské větší.

[15] RBM I: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I (Erben, J. K., ed.). Pragae 1855.

[16] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II (Emler, J., ed.). Pragae 1882.

[17] RBM III: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III (Emler, J., ed.). Pragae 1890.

[18] RBM IV: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae IV (Emler, J., ed.). Pragae 1892.

[19] RDP: Regista decimarum papalium čili Registra desátků papežských z dioecezí pražské (Tomek, W. W., ed.). Praha 1873.

[20] Rejstříky I/1: Rejstříky k deskám zemským I/1 (Burdová, J., ed.). Praha 1977.

[21] Rejstříky I/2: Rejstříky k deskám zemským I/2 (Burdová, J., ed.). Praha 1981.

[22] RTT I: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum II (Emler, J., ed.). Praha 1870.

[23] RTT II: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne consumptarum II (Emler, J., ed.). Pragae 1872.

[24] SOUDNÍ AKTA: Soudní akta konzistoře pražské IV (Tadra, F., ed.). Praha 1898.

[25] TEREZIÁNSKÝ KATASTR II: Tereziánský katastr český. Svazek 2. Rustikál. Kraje K–Ž (Chalupa, A. a kol., ed.). Praha 1966.

[26] TEREZIÁNSKÝ KATASTR III: Tereziánský katastr český III. Dominikál (Kolektiv, ed.). Praha 1970.

[27] ANDERLE, J., 1992: Drobné středověké opevněné sídlo "Pecihrádek". In: Milénium kostela svatého Jiří v Doubravce v Plzni 992–1992, 30. Plzeň.

[28] ANDERLE, J., 2000: Pozůstatky pozdně středověké zástavby Saského předměstí v Plzni – Reste der spätmittelalterlichen Bebauung der Sächsischen Vorstadt in Plzeň (Pilsen), AH 25, 51–59.

[29] ANDERLE, J., 2006: Románský kostel v Liticích, Plzeňský rozhled 10, 5.

[30] ANDERLE, J.–ROŽMBERSKÝ, P.–ŠVÁBEK, V., 1991: Hrad Komberk – Die Burg Komberk, CB 2, 115–124.

[31] ANONYM, 1933: O starém Týnci. Český směr z 11. 6. 1933.

[32] BAŠTA, J.–BAŠTOVÁ, D., 1988: K problematice počátků a vývoje slovanských hradišť v západních Čechách – Zur Problematik der Anfänge und der Entwicklung der Slawischen Burgstätten in Westböhmen, Studia Mediaevalia Pragensia 1, 9–32.

[33] BAŠTOVÁ, D.–METLIČKA, M., 1995: Plzeň-Doubravka, okr. Plzeň-město, Výzkumy v Čechách 1990–1992, 247–248. Praha.

[34] BĚLOHLÁVEK, M., 1965: Nová Plzeň od svého založení do husitství 1295–1419. In: Dějiny Plzně I. Od počátků do roku 1788, 34–58. Plzeň.

[35] BĚLOHLÁVEK, M., 1965a: V plné síle měšťanské moci 1526–1618. In: Dějiny Plzně I. Od počátků do roku 1788, 131–169. Plzeň.

[36] BĚLOHLÁVEK, M., 1977: Hrady, tvrze a zámky v Plzni, Kulturní přehled VII–VIII, 12.

[37] BĚLOHLÁVEK, M., 1980: Zaniklé vesnice v Plzni, Kulturní přehled IX, č. 6, 26–27.

[38] BĚLOHLÁVEK, M., 1987: Archiv města Plzně. Průvodce po fondech a sbírkách. Plzeň.

[39] BĚLOHLÁVEK, M., 1997: Plzeňská předměstí. Plzeň.

[40] BĚLOHLÁVEK, M. a kol., 1985: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě ve Slezsku IV. Praha.

[41] BENEŠ, A., 1977: Plzeň 4-Doubravka, okr. Plzeň-město, Výzkumy v Čechách 1974, 145. Praha.

[42] BENEŠ, A., 1978: Plzeň 4-Doubravka, okr. Plzeň-město, Výzkumy v Čechách 1975, 63–64. Praha.

[43] BENEŠ, A., 1979: Hradiště Bukovec. In: Naučná lesnická stezka Zábělá, 5–14. Plzeň.

[44] BENEŠ, A., 1982: Chrást, okr. Plzeň-sever, Výzkumy v Čechách 1978–79. Praha.

[45] BENEŠ, A., 1984: Plzeň-Bílá Hora, okr. Plzeň-město, Výzkumy v Čechách 1980–81, 91. Praha.

[46] BENEŠ, A., 1992: Pravěké a slovanské osídlení Plzně-Doubravky. In: Milénium kostela svatého Jiří v Doubravce v Plzni 992–1992, 16–27. Plzeň.

[47] BENEŠ, A., 1993: Hradiště Bukovec, Plzeňsko XX, č. 4, 9.

[48] BENEŠ, A.–BŘICHÁČEK, P., 1977: Černice, okr. Plzeň-jih, Výzkumy v Čechách 1974, 27. Praha.

[49] BROŽ, V., 1931: Pomístné názvy na Plzeňsku. Plzeň.

[50] BROŽ, V., 1935: Historické a národopisné vycházky do okolí Plzně, Turistický zpravodaj západočeské župy KČST II, 41–42, 56–59, 73–75, 85–88.

[51] ČECHURA, J., 1991: Chotěšov v 15. století, Minulostí Západočeského kraje XXVII, 51–78.

[52] ČEPEK, L. a kol., 1961: Geologická mapa ČSSR. Mapa předčtvrtohorních útvarů. List M-33-XX Plzeň. Praha.

[53] ČIHÁK, Z., 1993: Výpis z Kroniky obce Bolevec z roku 1940, rkp. ulož. u P. Rožmberského.

[54] ČTRNÁCT, V., 1932: Rukopisné poznámky, rkp. ulož. v ZČM, oddělení prehistorie.

[55] ČTRNÁCT, V., 1935: Rukopisné poznámky, rkp. ulož. v ZČM, oddělení prehistorie.

[56] ČTVERÁK, V.–LUTOVSKÝ, M.–SLABINA, M.–SMEJTEK, L., 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha.

[57] DEMEK, J. a kol., 1987: Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Praha.

[58] DOUBOVÁ, M., 1990: Příspěvek k počátkům slovanského osídlení Plzeňska. In: Příspěvky k archeologii západních Čech, Zprávy Československé společnosti archeologické. Supplementum 11, 28–54. Praha.

[59] DUDKOVÁ, V., 2008: Roudná. In: Dudková, V.–Orna, J.–Vařeka, P., Hledání zmizelého. Archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku. Katalog výstavy, 61. Plzeň.

[60] DUNDER, J., 1845: Království české statisticky polohopisně popsané I. Praha.

[61] DURDÍK, T., 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[62] FOUD, K.–KAREL, T., 1998: Lidová architektura, okres Plzeň-město. Plzeň.

[63] FRÝDA, F., 1978: Zemnice z 13. století z Plzně-Roudné – Halbgrubenhaus aus dem 13. Jh. Aus Plzeň-Roudná, AH 3, 63–66.

[64] FRÝDA, F., 1992: Raně středověké nálezy u sv. Jiří v Doubravce. In: Milénium kostela sv. Jiří v Doubravce 992–1992, 28–29. Plzeň.

[65] FUSÁN, O.–KODYM, O.–MATĚJKA, A., 1993: Geologická mapa České republiky. Geologická mapa Slovenské republiky. Praha.

[66] HAJŠMAN, J., 2007: Zaniklá ves s tvrzí Týnec a Pecihrádek v Plzni. Edice Zapomenuté hrady, tvrze a místa 37. Plzeň.

[67] HAJŠMAN, J., 2007a: Panský dvůr a kostel sv. Jiří v Plzni-Doubravce. Edice Zapomenuté hrady, tvrze a místa 38. Plzeň.

[68] HRUŠKA, J., 1883: Kniha pamětní královského krajského města Plzně. Plzeň.

[69] KAMENICKÁ, E., 2004: Plzeň-Černice, Výzkumy v Čechách 2002, 35–36. Praha.

[70] KAREL, T.–KRČMÁŘ, L., 2006: Panská sídla západních Čech – Plzeňsko. České Budějovice.

[71] KOČKA, V., 1932: Dějiny politického okresu Kralovického II. Kralovice.

[72] LÁBEK, L., 1921: Kronika památek, Plzeňsko III, č. 1, 15.

[73] LÁBEK, L., 1926: Od "spravedlnosti" ku kostelu sv. Jiří pod Pecihrádkem. Plzeň.

[74] LÍBAL, D., 1995: Podstata vývoje a proměn historické Plzně, ZPP 55, 218–225.

[75] LUTOVSKÝ, M., 2001: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[76] MACHÁČEK, A., 1992: O využití slohových znaků k posouzení stáří "Kostelce" sv. Jiří. In: Milénium kostela svatého Jiří v Doubravce v Plzni 992–1992, 53–93. Plzeň.

[77] MACHÁČEK, F., 1930: Vývoj hospodářský a sociální v okrese Plzeňském. In: Plzeň a Plzeňsko II, 29–56. Plzeň.

[78] MACHÁČEK, F., 1941: Plzeňský kraj. Plzeň.

[79] MACHÁČEK, F., 1943: 3 doby osady doubravské, Nová doba z 29. 5. 1943.

[80] MENCL, V., 1958: Počátky středověké architektury v jihozápadních Čechách, ZPP 18, 133–146.

[81] MENCL, V.–BENEŠOVSKÁ, K.–SOUKUPOVÁ, H., 1978: Předrománská a románská architektura západních Čech. Plzeň.

[82] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[83] METLIČKA, M., 2005: Staro- až mladohradištní sídliště v Plzni – Karlovarské ulici – Alt- bis jungburgwallzeitliche Siedlung in Pilsen-Karlovarská Straße. In: Archeologie doby hradištní v Čechách, 134–162. Plzeň.

[84] METLIČKA, M., 2005a: Radčice, okr. Plzeň-město, Výzkumy v Čechách 2005, 232. Praha.

[85] METLIČKA, M.–SVOBODOVÁ, J., 1997: Doubravka, o. Plzeň-město, Výzkumy v Čechách 1993–5, 51. Praha.

[86] METLIČKA, M.–UHERSKÝ, M., 2007: Zaniklá středověká vesnice v lese Zábělá, k. ú. Chrást u Plzně, SZM – Historie 18, 116–137.

[87] MIKYŠKA, R., 1969: Geobotanická mapa ČSSR. České země. List M-33-XX. Praha.

[88] MIKYŠKA, R. a kol., 1968: Geobotanická mapa ČSSR. Vegetace ČSSR A2, 1. České země. Praha.

[89] NEUHÄUSLOVÁ, Z. a kol., 1998: Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky. Praha.

[90] NEUHÄUSLOVÁ, Z.–MORAVEC, J., 1997: Mapa potencionální přirozené vegetace České republiky. Praha.

[91] NOVÁČEK, K., 1996: Raně středověké osídlení v areálu Nové Plzně – Frühmittelalterliche Besiedlung im Areal Neu-Pilsen, SZM – Historie 13, 75–78.

[92] NOVÁČEK, K., 2003: Plzeň, okr. Plzeň-město, Výzkumy v Čechách 2000, 161. Praha.

[93] NOVÁČEK, K., 2006: Starobylá a ještě starobylejší: vytváření historického významu rotundy sv. Petra ve Starém Plzenci během 20. Století – Ancient and even more ancient: the creation of historical signifikance of the St. Peter's rotunda church at Starý Plzenec during the 20th century, Archaeologia Pragensia 18, 124–141.

[94] NOVÁČEK, K.–ŠIROKÝ, R., 2004: Prvních sto let. Počátky Nové Plzně z pohledu archeologie, Minulostí západočeského kraje 39, 7–51.

[95] NOVOBILSKÝ, M.–ROŽMBERSKÝ, P., 2002: Hrad Litice u Plzně. Edice Zapomenuté hrady, tvrze a místa 7. Plzeň.

[96] PETR, L., 2009: Zpráva o palynologickém výzkumu v zaniklé vsi Borek, okr. Plzeň-město, rkp. ulož. na Katedře archeologie FF ZČU v Plzni.

[97] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Díl 3. M–Ř. Praha.

[98] QUITT, E., 1971: Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16. Brno.

[99] ROUBÍK, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha.

[100] ROŽMBERSKÝ, P., nedat.: Kartotéka zaniklých vesnic Plzeňského kraje, rkp. ulož. u P. Rožmberského.

[101] ROŽMBERSKÝ, P., 1985: Plzeň 2-Božkov, okr. Plzeň-město, Výzkumy v Čechách 1982–1983, 129. Praha.

[102] ROŽMBERSKÝ, P., 1986: Bukšice a Dubnice k. ú. Božkov, o. Plzeň-město, Ročenka Klubu Augusta Sedláčka I, 13–20.

[103] ROŽMBERSKÝ, P., 1993: Zaniklá ves Borek u Bolevce, Plzeňsko XX, č. 5–6, 14.

[104] ROŽMBERSKÝ, P., 1995: Hrad Kyjov a Malesice, Hláska, zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka 6, příloha I, 1–5.

[105] ROŽMBERSKÝ, P., 1996: Kunčin Hrádek a kostel Všech svatých v Plzni. Edice Zapomenuté hrady, tvrze a místa 9. Plzeň.

[106] ROŽMBERSKÝ, P., 2010: Kunčin Hrádek a kostel Všech svatých v Plzni. Edice Zapomenuté hrady, tvrze a místa 9. Plzeň.

[107] ROŽMBERSKÝ, P.–NOVOBILSKÝ, M., 2007: Královský hrad Radyně. Edice Zapomenuté hrady, tvrze a místa 17. Plzeň.

[108] ROŽMBERSKÝ, P.–VAŘEKA, P.–VESELÁ, R., 2007: Zaniklá středověká vesnice Borek v Plzni-Bolevci – Die untergegangene mittelalterliche Dorf Borek in Plzeň-Bolevec, SZM – Historie XVIII, 175–191.

[109] SEDLÁČEK, A., 1905: Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 13. Praha.

[110] SEDLÁČEK, A., 1908: Místopisný slovník historický Království českého. Praha.

[111] SCHEJBALOVÁ, Z., 2011: Raně středověká řadová pohřebiště v Plzeňském kraji. Raně středověká pohřebiště v západních Čechách 1 – Frühmittelalterliche Reihengräberfelder in Pilsner Region. Plzeň.

[112] SLÁMA, J., 2001: O údajném svatovojtěšském založení kostela sv. Jiří v Plzni-Doubravce, Minulostí západočeského kraje 36, 7–14.

[113] SOKOL, P., 2001: Vývoj a struktura osídlení mikroregionu Litice – Útušice (okr. Plzeň-město/Plzeň-jih) – The development and structure of settlement in the Litice – Útušice microregion (Plzeň-city and Plzeň-south districts), AR LIII, 211–235.

[114] STRNAD, J., 1894: O založení královského města Plzně. Plzeň.

[115] STRNAD, J., 1896: Zaniklé tvrze a vesnice v okolí Plzně, PA XVI, 675–680, 769–778.

[116] STRNAD, J., 1926: Několik vzpomínek na Augusta Sedláčka, Plzeňsko VIII, č. 2, 24–26.

[117] ŠIROKÝ, R., 2007: Stav a perspektivy výzkumu Staré Plzně – Conditions and perspectives of Research in Old Pilsen. In: Krištuf, P.–Šmejda, L.–Vařeka, P., Opomíjená archeologie 2005–2006, 174–190. Plzeň.

[118] ŠIROKÝ, R.–KODERA, P.–NOVÁČEK, K.–ŠORMOVÁ, P., 2003: Hradiště Hůrka ve Starém Plzenci. Národní kulturní památka. Plzeň.

[119] ŠIROKÝ, R.–NOVÁČEK, K.–KAISER, L., 2004: Zapomenutá Plzeň. Počátky města pod přemyslovským hradem – Forgotten Pilsen. The origins of the city beneath the Přemyslid stronghold, AR LVI, 798–827.

[120] ŠKABRADA, J., 1979: Nejstarší objekty zjištěné stavebně historickým průzkumem Božkova a Bolevce – Die ältesten in Zuge der bauhistorischen Erkundungsforschung in Božkov und Bolevec festgestellten Objekte, AH 4, 175–191.

[121] ŠKABRADA, J., 2003: Lidové stavby. Architektura českého venkova. Praha.

[122] ŠKABRADA, J.–ŠVÁBEK, V., 1982: Nejstarší nálezy ze stavebně historického průzkumu Koterova a Černice – Die ältesten Funde bei der baugeschichtlichen Erforschung in Koterov und Černice bei Plzeň (Pilsen), AH 7, 277–285.

[123] ŠNAJDR, L., 1893: K otázce o původu spečených valů, Český lid 2, 489–493.

[124] ŠVEJNOHA, J., 2009: Sídliště v poloze "Pod Hřebenem" – The settlement "Pod Hřebenem". In: Středověká krajina na střední Úslavě I (Vařeka, P.–Rožmberský, P., edd.), 71–80. Plzeň.

[125] TOMÁŠEK, M., 1995: Atlas půd České republiky. Praha.

[126] TOMÁŠEK, M., 2000: Půdy České republiky. Praha.

[127] TUREK, J., 1993: Otázka prvého břevnovského konventu – Problem der ersten Siedlung des Břevnover Konvents. In: Milénium břevnovského kláštera (993–1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách. Otázka prvého sídla břevnovského konventu (Hlaváček, I.–Bláhová, M., edd.), 9–12. Praha.

[128] VAŘEKA, P., 2009: Zaniklá ves Chýlava – Deserted village Chýlava. In: Středověká krajina na střední Úslavě I (Vařeka, P.–Rožmberský, P., edd.), 99–110. Plzeň.

[129] VAŘEKA, P.–HOLATA, L.–ROŽMBERSKÝ, P.–SCHEJBALOVÁ, Z., 2011: Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí – Die Besiedelung der Region Rokycany im Mittelalter und die Problematik von Dorfwüstungen, AH 36, 319–342.

[130] VENCL, S., 1967: Křimice, o. Plzeň-sever. In: Bulletin záchranného oddělení 5, 20–21. Praha.

[131] VILÍMKOVÁ, M.–PREISS, P., 1989: Ve znamení břevna a růží. Historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha.

[132] VLADAŘ, J., 2009: Černice, okr. Plzeň-město, Výzkumy v Čechách 2006, 27. Praha.

[133] VOJTÍŠEK, V., 1953: Z nejstarších právních dějin města Plzně. Výbor rozprav a studií. Praha.

[134] ZELENKA, A., 2006: Křimice, okr. Plzeň-město, Výzkumy v Čechách 2006, 80. Praha.

[135] ZEMAN, A., 1955: Hospodářská a sociální skladba Plzně na počátku XVIII. století. Plzeň.