Několik poznámek k novověkému pohřebnímu ritu na příkladu hrobových nálezů poutních medailonů z kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci

Název: Několik poznámek k novověkému pohřebnímu ritu na příkladu hrobových nálezů poutních medailonů z kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci
Variantní název:
  • Some notes on modern-age burial rites on the example of the grave goods of pilgrimage medallions from the Church of St. John the Baptist, Jindřichův Hradec
  • Einige Anmerkungen zum neuzeitlichen Bestattungsritus am Beispiel von Pilgermedaillons in Grabfunden aus der Johannes-der-Täufer-Kirche in Jindřichov Hradec (Neuhaus)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 379-395
Rozsah
379-395
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Obsahový základ článku tvoří popis, interpretace motivu, výklad nápisových zkratek a datace čtveřice nálezů poutních medailonů pocházejících z výzkumu krypty kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Provedená identifikace se stala východiskem pro zhodnocení výpovědi tohoto specifického druhu svátostek jak pro kulturněhistorické vazby Jindřichova Hradce k různým poutním místům, tak obecně, pro duchovní život a poutnický ruch v regionu barokních Čech a Moravy.
This article describes the find of four pilgrimage medallions uncovered during research into the crypt of the Church of St. John the Baptist in Jindřichův Hradec. It interprets their motifs and abbreviations used in the inscriptions, and proposes their dating. The analysis of the medallions has become a point of departure for the interpretation of this specific kind of sacramental objects, in the context of the historical connections of Jindřichův Hradec and various pilgrimage sites, as well as in the context of spiritual life in general and pilgrimages in baroque Bohemia and Moravia.
Reference
[1] BALBÍN, B., 1666: Přepodiwná Matka Swato Horská Marya, W Zázracých, a Milostech swých na Hoře Swaté nad Městem Přjbrami Hor Střjbrných, den po dni wjc a wjc se stkwěgjcý. W Litomyssli: W Jana Arnolta.

[2] BĚHALOVÁ, Š., 2012, Obrázky z pouti. Svaté obrázky ze sbírek Muzea Jindřichohradecka. Jindřichův Hradec.

[3] BÍLÝ, J., 1859: Poswátné poutní místo Wranow na Morawě. Brno.

[4] BORKOVSKÝ, I., 1975: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě. Monumenta archaeologica XVIII. Praha.

[5] BŘICHÁČEK, P., 1989: Jindřichův Hradec, klášter sv. Jana Křtitele. Hlášení o záchranném výzkumu za měsíc březen 1989, č. j. 80/89, uloženo v archivu ZČM – OZAV.

[6] BŘICHÁČEK, P., 1989a: Jindřichův Hradec, klášter sv. Jana Křtitele. Hlášení o záchranném výzkumu za měsíc duben 1989, č. j. 127/89, uloženo v archivu ZČM – OZAV.

[7] BŘICHÁČEK, P., 1989b: Jindřichův Hradec, klášter sv. Jana Křtitele. Hlášení o záchranném výzkumu za měsíc květen 1989, č. j. 150/1989, uloženo v archivu ZČM – OZAV.

[8] BŘICHÁČEK, P., 1990: Záchranný výzkum v Jindřichově Hradci (o. Jindřichův Hradec) – klášter sv. Jana Křtitele v roce 1990. Investorská zpráva, č. j. 4046/90, uloženo v archivu ZČM – OZAV

[9] BŘICHÁČEK, P., 1993: Svědectví archeologie. In: Jindřichův Hradec 1293–1993, 43–55. Jindřichův Hradec.

[10] BŘICHÁČEK, P.–NEMEŠKALOVÁ-JIROUDKOVÁ, Z., 1992: Nové nálezy mincí v klášteře sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci, Jindřichohradecký vlastivědný sborník 3, 1–4.

[11] CIMBŮRKOVÁ, P., 2007: Přehled devocionálií nalezených při antropologickém výzkumu v kryptě kostela sv. Mikuláše ve Znojmě, JM 46, 183–211.

[12] DOSTÁL, B., 1968: Spätburgwallzeitliche und neuzeitliche Grabstätte in Znojmo, SPFFBU E 13, 7–66.

[13] FASSBINDER, S., 2003: Wahllfahrt, Andacht und Magie. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters – Beihefte 18. Bonn.

[14] GLAUBE & ABERGLAUBE, 2010: Glaube & Aberglaube. Ammulette, Medaillen & Andachtsbildchen (Keller, P., ed.). Salzburg.

[15] HANUŠOVÁ, V., 2010: Pohřební výbava mrtvých na novověkých pohřebištích. Hmotná kultura měšťanského prostředí na příkladu pohřebiště u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, diplomová práce na Archeologickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

[16] HOFFMANN, M., 2005: Mariaschein-Bohosudov. Ein Wallfahrtsort im Dornröschenslaf. Brno.

[17] HOLUBOVÁ, M., 1999: Putování na Svatou Horu v období baroka. In: Staré stezky – Poutní cesty, 41–47. Brno.

[18] HORNSTEIN, A., 1831: Geschichte des Wallfahrtsortes Maria Wranau in Mähren. Brünn.

[19] JIRÁSKO, L., 2006: Jindřichohradecká jezuitská kolej. Jindřichův Hradec.

[20] KOLÁČEK, J., 1998: Jezuité na Svaté Hoře. Velehrad.

[21] MEDEK, J. Z., 1982: Na slunce a do mrazu: první čas josefinské náboženské tolerance v Čechách a na Moravě. Praha.

[22] MILLER, J., 1710: Historia Mariascheinensis, das ist: Außführlicher Bericht von dem uralten und wunderthäti gen Vesper-Bild der Schmerzhafften Mutter Gottes Maria, welches zu Maria-Schein, unweit Graupen, im Königreich Böheim in der Kirchen unser Lieben Frauen von etlichen hundert Jahren her zu offentlicher Verehrung vorgestellet, und wegen vieler Wunder- und Gnaden-Wercken sehr berühmt ist. Alt-Stadt Prag: in der Academmischen Buchdruckerey des Collegii S. J. bey St. Clement.

[23] NOVOTNÝ, M., 2002: Mariánské družiny na jihu Čech od konce 16. do počátku 20. století, JSH 71, 5–43.

[24] OMELKA, M.–ŠLANCAROVÁ V., 2007: Soubor prstenů ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana), Archeologie ve středních Čechách 11, 671–709.

[25] PRINZ, A., 1855: Kurze Geschichte und Beschreibung des Wallfahrtsortes Mariaschein bei Teplitz in Böhmen. Leipzig – Meissen – Riesa.

[26] PŘIBIL, B., 1926: Úvod do studia náboženské medaile, Numismatický časopis Československý 2, 55–84.

[27] PŘIBIL, B., 1931: Soupis československých svátostek katolických medailí a jetonů. Díl I., Numismatický časopis Československý 7, 1–83.

[28] ROYT, J., 2004: Štýrské poutní místo založil Moravan, Katolický týdeník 22, http://www.katyd.cz/clanky/styrske-poutni-misto-zalozil-moravan.html, cit. 12.11.2012.

[29] ŠIMŮNEK, R., 2008: Minoritský klášterní kostel sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Unikátně dokumentovaný případ šlechtické nekropole druhé poloviny 14. století, Vlastivědný sborník Dačicka, Jindřichohradecka a Třeboňska 20, 18–39.

[30] ŠIMŮNEK, R., 2009: K memoriálním památkám v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci ve 14. století, Umění LVII, 24–25.

[31] ŠLÉZAR, P., 2008: Kostely a sakrální stavby v Litovli. Olomouc.

[32] VLČEK, P.–SOMMER, P.–FOLTÝN, D., 1997: Encyklopedie českých klášterů. Praha.

[33] ZUBER, R., 1991: Lidová zbožnost a poutě na Moravě v 18. století, Studia Kroměřížska 2, 74–86.