Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou

Název: Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou
Variantní název:
  • Leather artefacts from Veselí nad Moravou castle
  • Lederartefakte von der Burg in Veselí nad Moravou (Wessely an der March)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 653-671
Rozsah
653-671
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá koženými artefakty nalezenými na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou. Hrad leží v nivě řeky Moravy a díky zdejšímu příznivému prostředí (vysoká hladina spodní vody, omezený přístup vzduchu) se tyto vzácné předměty dochovaly do současnosti. V souboru jsou nejčastěji zastoupeny části obuvi, méně již pochvy, brašny, opasky a řemeny, odpad a další neidentifikovatelné nálezy. Celkově není soubor příliš rozsáhlý, ale je rozmanitý a výjimečný místem svého objevu. Datován je od druhé poloviny 13. století do počátku 14. století.
This article discusses leather artefacts found in the outer bailey of the Veselí nad Moravou castle. The castle is situated on the alluvial plain of the Morava River, and these rare artefacts have been preserved thanks to the favourable environment (high level of ground water, absence of air). The series is dominated by parts of footwear, the remainder consisting of sheaths, bags, belts and straps, as well as waste and further unidentifiable items. Although the series is relatively small, it comprises a varied assortment of objects and is unique due to the site where it was uncovered. Its origin is placed between the second half of the 13th century and the early 14th century.
Note
Tento text vznikl s podporou grantového projektu Grantové agentury České republiky P405/11/1729 Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě.
Der vorliegende Text entstand unter Förderung des Projektes der Förderagentur der Tschechischen Republik P405/11/1729 Veselí nad Moravou – eine mittelalterliche Burg in der Flussaue.
Reference
[1] ATZBACH, R., 2001: Středověká a raně novověká obrácená obuv z Kempten (Allgäu), Německo, Obuv v historii: Sborník materiálů ze III. mezinárodní konference 25.–27. září 2000, 184–187. Zlín.

[2] DEJMAL, M.–MERTA, D., 2009: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín) Zámecká ulice č. p. 14, PV 50 (2008), 446–447. Brno.

[3] DEJMAL, M.–MERTA, D., 2011: Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou – Die Struktur der hochmittelalterlichen Besiedelung in Veselí nad Moravou, AH 36, 125–137.

[4] DEJMAL, M.–MERTA, D., 2011a: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Zámecká ulice č. 14, PV 52, 209–210. Brno.

[5] GREW, F.–NEERGAARD, M., 2010: Medievals finds from excavations in London: 2, Shoes and Pattens. London.

[6] HLAVÁČEK, P., 2002: Analýza usňových dílců. In: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226). Mediaevalia archaeologica 4 (Klápště, J., ed.), 115–124. Praha – Most.

[7] HOCH, A., 2012: Dřevěné a kožené nálezy z hradu ve Veselí nad Moravou, rkp. magisterské diplomové práce ulož. na ÚAM FF MU, vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Z. Měřínský, CSc.

[8] FINGERLIN, I., 1971: Gürtel des hohen und späten Mittelalter. Kunstwissenschaftliche Studien Band XLVI. München – Berlin.– 1995: Der Lederabfall. In: Die Latrine des Augustinereremiten-Kloster in Freiburg im Breisgau (Unterman, M., ed.). Studgart.

[9] FLORIÁNOVÁ, O., 2005: Kůže: zpracování a výrobky. Praha.

[10] KOWALSKA, A. B., 2010: Wytwórczość skórzana we wczesnośredniowiecznym Szczecinie. Szczecin.

[11] KRABATH, S., 2001: Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde nördlich der Alpen. Eine archäo logisch-kunsthistorische Untersuchung zu ihrer Herstellungstechnik, funktionalen und zeitlichen Bestimmung. Band 1 und 2. Internationale Archäologie band 63. Rahden/Westfalen.

[12] MOULD, Q.–CARLISLE, I.–CAMERON, E., 2003: Craft, Industry and Everyday Life: Leather and Leatherworking in Anglo-Scandinavian and Medieval York. York.

[13] ORLITA, A.–SPOUSTOVÁ, Z.–KOŘÍNKOVÁ, K.–NEŘIMOVÁ, V.–KUBCOVÁ, B., 2012: Zpráva z restaurátorského průzkumu předmětů z Veselí nad Moravou, rkp. ulož. v archivu přírodovědných posudků Archaia Brno, o. p. s.

[14] ORLITA, A.–UŠIAK, P., 2009: Konzervace obuvi nalezené při archeologickém výzkumu barbakánu městského hradu v Banskej Bystrici, Obuv v historii: Sborník materiálů z V. mezinárodní konference, Zlín 15.–17. října 2007, 213–216. Zlín.

[15] PODLISKA, J., 1996: Nález středověké kožené pochvy z Prahy 1 – Starého Města, Archeologica Pragensia 12, 323–330.

[16] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle: městečko ostrovského kláštera. Praha.

[17] SHROMÁŽDILOVÁ, I., 2001: Kožedělná výroba ve středověkém Brně, BMD XV, 33–61.

[18] SCHNACK, K., 1994: Mittelalterliche Lederfunde aus Konztanz. Stuttgart.

[19] SCHNEIDER, R., 2012: Alltag im Mittelalter, Das Leben in Deutschland vor 1000 Jahre. Český Těšín.

[20] TOMÍŠEK, M., 1955: Učebnice koželužství. Praha.

[21] WYWROT-WYSZKOWSKA, B., 2009: Późnośredniowieczne zabytki skórzane – problemy badaweze i mozliwości interpretacyjne. In: Studia nad średniowiecznym skórnictwem (Kowalska, A. B.– Wywrot-Wyszkowska, B., ed.). Szcecin.

[22] ZEMAN, F.–POTŮČEK, V., 1965: Technologie rukodílné výroby obuvi pro I. ročník odborných učilišť a učňovských škol. Praha.

[23] CANTERBURY CALENDAR, MS CCC 285 f.3v http://www.godecookery.com/afeast/cantcal/ccal08.html; MS CCC 285 f.6v,

[24] HAUSBUCH DER MENDELSCHEN ZWÖLFBRÜDERSTIFTUNG, 317.2° Folio 38, http://www.nuernberger-hausbuecher.de/75-Amb-2-317-38-v/data, cit. 5. 12. 2012.