Prieniky do literatúry a kultúry

Název: Prieniky do literatúry a kultúry
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1-2, s. [179]-184
Rozsah
[179]-184
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Prieniky do literatúry a kultúry sa venujú Petrovi Libovi. Autorka sa sústreďuje na problémy, ktorým sa venuje literárny vedec. Upozorňuje na to, že sa jeho výskum spája so štúdiom folklórnej literatúry, otázkami čitateľa a literatúrou tých autorov, ktorí boli z literatúry umiestnení do "bielych miest", teda z dejín literatúry sa stratili. Prevažujú metóda výkladu, reflexie a vysvetľovania autorskej tvorby.
The Penetrations in Literature and Culture are dedicated to Peter Liba. The author focuses on the issues addressed by the literary scholar. She points out that Peter Liba's research is connected with the study of folk literature, issues related to a reader and literature of those authors who have been placed outside of literature "white spots", i.e. set aside the literary history. The method of interpretation, reflection and explanation of the author's works are prevailing.