Veřejná pedagogika subkultur

Název: Veřejná pedagogika subkultur
Variantní název:
  • Public pedagogy of subcultures
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2014, roč. 19, č. 2, s. [39]-55
Rozsah
[39]-55
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá edukačními aktivitami ultrapravicové subkultury skinheadů a environmentální subkultury freeganů ve veřejném prostoru, které zasazuje do rámce veřejné pedagogiky. Na základě etnografického výzkumu edukačních aktivit subkultur ve veřejném prostoru jsou popsány základní kategorie veřejné pedagogiky subkultur, jimiž jsou cíle, obsah, metody a cílové skupiny. Cíle popisují, čeho chtějí subkultury svým edukačním působením dosáhnout, a vycházejí ze zaměření dané subkultury. Metody ukazují, jaké edukační aktivity subkultury využívají, a to jak ve fyzickém, tak i v mediálním veřejném prostoru. Cílové skupiny rozdělují do několika úrovní publikum, na které subkultury působí. Závěrem článku je diskutována role subkultur jako neoficiálních vzdělávacích agentů současné edukační reality.
The paper deals with educational activities of the far-right skinhead subculture and the environmental freegan subculture in the public space, set into a frame of public pedagogy. On the basis of ethnographic research of the educational activities of subcultures, the paper describes basic categories of public pedagogy of subcultures, including aims, contents, methods, and target groups. The aims describe what the subcultures want to achieve through their educational activities and are based on the direction of the given subculture. The methods show which educational activities these subcultures use, both in the physical public space and in the media. The target groups reveal the multi-level division of the audiences that the subcultures affect. In the final part, the paper discusses the role of subcultures as unofficial educational agents in the contemporary educational reality.
Reference
[1] Albertazzi, D., & Cobley, P. (2010). The media: an introduction. New York: Pearson Education.

[2] Barnard, A. (2011). 'Waving the banana' at capitalism: Political theatre and social movement strategy among New York's 'freegan' dumpster divers Ethnography, 12(4), 419–444. | DOI 10.1177/1466138110392453

[3] Bezpečnostní informační služba. (2012). Výroční z práva 2011. Dostupné z: http://www.bis.cz/n/2012-08-22-vyrocni-zprava-2011.html.

[4] Denzin, N., & Lincoln, Y. (2003). Collecting and interpreting qualitative materials. Thousand Oaks: Sage.

[5] Ellsworth, E. (2005). Places of learning: Media, architecture, and pedagogy. New York: Routledge.

[6] Food not Bombs. (nedatováno). Co to je Food not Bombs. Dostupné z: http://food-not-bombs.cz/co-je-food-not-bombs.

[7] Freegan.info (2013). Dostupné z: http://freegan.info/.

[8] Freire, P. (2000). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.

[9] Giroux, H. (2000). Public pedagogy as cultural politics: Stuart Hall and the crisis of culture Cultural Studies, 14(2), 341–360. | DOI 10.1080/095023800334913

[10] Giroux, H. (2004). Cultural studies, public pedagogy, and the responsibility of intellectuals. Communication and Critical/Cultural Studies, 1(1), 59–79.

[11] Giroux, H. (2008). Hollywood film as public pedagogy: education in the crossfire. Afterimage, 35(5), 7–13.

[12] Habermas, J. (2000). Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti. Praha: Filosofia.

[13] Illich, I. (2001). Odškolnění společnosti: polemický spis. Praha: Sociologické nakladatelství.

[14] Kolektiv pro zvířata (nedatováno). Kolektiv pro zvířata: Kdo jsme a jak nás najdete. Dostupné z: http://kolektivprozvirata.blogspot.cz/p/kolektiv-pro-zvirata-kpz.html.

[15] Kouřil, V. (2009). Být freeganem neboli Nevaž se, odvaž se. Sedmá generace, 18(1), 3–11.

[16] Lipovetsky, G. (2007). Paradoxní štěstí: esej o hyperkonzumní společnosti. Praha: Prostor.

[17] Lojdová, K. (2008). Socializace do subkultury skinheads. Studia paedagogica, 13(1), 141–150.

[18] Moore, J. (1993). Skinheads shaved for battle: a cultural history of American skinheads. Wisconsin: Popular Press.

[19] Národně vzdělávací institut (2013). O nás. Dostupné z: http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=o-nas.

[20] Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita.

[21] Průcha, J. (Ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

[22] Rabušicová, M., Kamanová, L., & Pevná, K. (2011). O mezigeneračním učení. Brno: Masarykova univerzita.

[23] Sandlin, J. A. (2007). Popular culture, cultural resistance, and anticonsumption activism: an exploration of culture jamming as critical adult education New Directions for Adult and Continuing Education, 2007(115), 73–82. | DOI 10.1002/ace.269

[24] Sandlin, J. A., & Milam, J. L. (2008). "Mixing Pop (Culture) and Politics": Cultural Resistance, Culture Jamming, and Anti-Consumption Activism as Critical Public Pedagogy Curriculum Inquiry, 38(3), 323–350. | DOI 10.1111/j.1467-873X.2008.00411.x

[25] Sandlin, J. A. (Ed.). (2009). Critical pedagogies of consumption: Living and learning in the shadow of the "shopocalypse". New York: Taylor & Francis.

[26] Sandlin, J. A., Schultz, B., & Burdick, J. (Eds.). (2010). Handbook of public pedagogy: education and learning beyond schooling. New York: Routledge.

[27] Share, J. (2009). Media literacy is elementary: Teaching youth to critically read and create media. New York: Peter Lang.

[28] Švaříček, R., & Šeďová, K., a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

[29] Thomas, H. (2010). Learning spaces, learning environments and the dis 'placement' of learning British Journal of Educational Technology, 41(3), 502–511. | DOI 10.1111/j.1467-8535.2009.00974.x