Raně středověká keramika na Moravě a ve Slezsku (6. století až první polovina 10. století)

Název: Raně středověká keramika na Moravě a ve Slezsku (6. století až první polovina 10. století)
Variantní název:
  • Early-Medieval pottery in Moravia and Silesia (6th century – first half of the 10th century)
  • Frühmittelalterliche Keramik in Mähren und Schlesien (6. Jhdt. – erste Hälfte 10. Jhdt.)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 7-21
Rozsah
7-21
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Práce přináší přehled vývoje hrnčířské produkce na Moravě a ve Slezsku od počátků slovanského osídlení do zániku Velké Moravy a povelkomoravského období. Sleduje nejstarší časně slovanskou periodu (druhá třetina 6. až třetí čtvrtina 7. století) reprezentovanou keramikou pražského typu, ale také názory na její genezi, definici a třídění jednotlivých dokladů i chronologii včetně technologie výroby. Podobně probírá problematiku nástupu keramiky podunajské kulturní tradice spojenou se starohradištní a předvelkomoravskou periodou (třetí třetina 7. až přelom 8. a 9. století), zejména její genezi, typy nádob, dekoru, technologie výroby atd. Těžiště práce je bezesporu ve výkladu o středohradištní keramice (přelom 8. a 9. až první polovina 10. století) a především v charakteristice jednotlivých výrobních okruhů a definici keramických typů, sledování prostorového vymezení atd. Jmenovány jsou i některé další keramické skupiny a typy, pozornost se soustřeďuje rovněž k technologii výroby, výrobním zařízením apod. Závěr je vyhrazen pro přechod k mladohradištní keramice během první poloviny 10. století.
This article brings an overview of pottery production in Moravia and Silesia from the beginnings of Slavic settlement until the decline of Great Moravia and the post-Great Moravian period. It traces the earliest Slavic period (second third of the 6th century – third quarter of the 7th century) represented by pottery of the Prague type, as well as opinions regarding to its birth, definition and classification of the individual items, their chronology and production technology. It is followed by the analyses of pottery of the Danubian Basin cultural tradition connected with the Early Hillfort period and the pre-Great Moravian period (third third of the 7th century – turn of the 8th and 9th century), especially its origin, types of vessels, decoration, production technology, etc. The most important part of the article is dedicated to Middle Hillfort period pottery (turn of the 8th and 9th century – first half of the 10th century), especially to the characteristics of the individual production circles and definition of ceramic types, their spatial distribution, etc. Some other ceramic groups and types are mentioned as well, and attention is also paid to production technology, production equipment, etc. The article closes with the transition to Late Hillfort period pottery in the first half of the 10th century.