Múzejné exkurzie vo vyučovaní: minulosť a súčasný stav na Slovensku

Název: Múzejné exkurzie vo vyučovaní: minulosť a súčasný stav na Slovensku
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 3 (Podzim 2013), s. 10-15
Rozsah
10-15
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Štruktúru návštevnosti múzeí tvoria individuálni a skupinoví návštevníci. Skupinové prehliadky si vyžadujú tempo prehliadky, ktoré vyhovuje všetkým návštevníkom, a osobitnú úlohu zohráva osobnosť lektora. V rámci organizovaných skupín tvoria významnú skupinu školské skupiny. Exkurzie do múzeí sú dôležitou súčasťou učebného procesu. Múzeá v súčasnosti pripravujú pre návštevníkov osobitné múzejné sprievodné programy pre verejnosť, ktoré dopĺňajú, resp. nadväzujú na výstavu/expozíciu. minimálnou požiadavkou pedagógov sú pracovné listy, ktoré umožňujú žiakom fixáciu poznatkov získaných počas návštevy múzea. Alternatívnou formou školskej exkurzie do múzea, ktorú je možné uskutočniť počas jednej vyučovacej hodiny, je virtuálna prehliadka múzea. Konanie školskej exkurzie musí zodpovedať školským predpisom, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
The structure of visitors in museums is made up of group and individual visitors. Group tours require a pace that suits all the visitors, and also lector's personality plays a special role. Among the organised groups, school groups form a significant part. Excursions to museums are an important part of the learning process. At present, museums are preparing special accompanying programmes for visitors that supplement or even continue in the exhibition. Working sheets, that would enable the pupils to remember the knowledge gained during their visit to museum, are a minimal request of the teachers. An alternative form of a school excursion to museum, which is possible to realise during one lesson, is a virtual tour of museum. The school excursion has to correspond with a school resolution published by the Ministry of education, science, research and sport of SR.