Antonín Frinta a počátky pražské makedonistiky (1884–1979)

Název: Antonín Frinta a počátky pražské makedonistiky (1884–1979)
Variantní název:
  • Антонин Фринта и почетоците на прашката македонистика
    • Antonin Frinta i početocite praškata makedonistika
Zdrojový dokument: Dorovský, Ivan. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 39-45
Rozsah
39-45
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Најпрвин авторот отфрлува неколку митови бидејќи се фалшиви или се само делумно вистинити. Потоа му обраќа внимание на тврдењето за првиот универзитет во Европа на кој започна да се предава македонска граматика. Тврдењето е поврзано со Антонин Фринта за кого авторот зборува во еден поширок меѓувоен славистички контекст. Забележува дека чехословачката славистика влезе во новиот повоен славистички период во различни услови. Таа го споделува сеопштиот ентусијазам за словенска идеја, соработка и меѓусебно запознавање, што се покажа на пр. со организирање на курсеви по сите словенски јазици. Авторот ги простудира списоците на предавања на прашкиот филозофски факултет во соодветните студиски години и установи, меѓу другото, извонредно голем интерес за изучување на словенските јазици и литератури. А. Фринта предаваше фонетика на литературниот руски јазик. За студентите од славистичките групи најави предавање Преглед на македонскиот литератрурен јазик. Траело два семестра. Во другите семестри Фринта предавал историска граматика на бугарскиот јазик, за почетоците на бугарската литература, за лужичкосрпските дијалекти и др.