Formovanie romantizmu v strednej Európe a možnosti literárnej komparatistiky

Název: Formovanie romantizmu v strednej Európe a možnosti literárnej komparatistiky
Variantní název:
  • Formation of romanticism in Central Europe and possibilities of comparative literature
Autor: Káša, Peter
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. [115]-123
Rozsah
[115]-123
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V prvej časti príspevku naznačujem kľúčové teoretické otázky vymedzujúce fenomén formovania romantizmu v stredoeurópskych súvislostiach. Pripomínam, že práve v tomto období vznikala nová a pestrá škála autonómnych národných kultúr. Neskôr, často pod tlakom politiky, sa tradičná multikultúrnosť pretransformovala do neprirodzených podôb vzájomnej izolácie. Žiaľ, tento model prezentácie národných literatúr pretrváva. V ďalšej časti načrtávam jednu z možností zmeny využitím nových metód literárnej komparatistiky. Zameriavam sa na procesy v čase formovania romantizmu v slovensko-poľských súvislostiach ako odkrývanie národného ducha v podobe slávnej histórie, obrat k ľudovým tradíciám a jazyku, ako aj prvé signály slovanofilského myslenia.
In the first part of the paper the author indicates key theoretical questions which allocate the phenomena of formation of romanticism within the Central European context. The author points out that that was the period of arising new and various autonomous local cultures. Later, under the political pressure, the traditional multiculturalism transformed into unnatural kinds of isolation. Unfortunatelly, this model of presentation of national literatures has persisted. Further, in the next part of the paper, the author draughts one of the options how to change the situation by using new methods of comparative literature. He focuses on the proceedings at the time of formation of romanticism within the Slovak-Polish context like revealing of national spirit in form of famous history, backset to folk traditions and language, as well as first signals of Slavophilic thinking.