Spojité nádoby: etnologie, pražský strukturalismus a česká divadelní avantgarda

Název: Spojité nádoby: etnologie, pražský strukturalismus a česká divadelní avantgarda
Variantní název:
  • Communicating vessels: ethnology, Prague structuralism, and Czech theatre Avant-Garde
Zdrojový dokument: Theatralia. 2016, roč. 19, č. 1, s. 65-85
Rozsah
65-85
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study explores the exchange of impulses and ideas between the three fields indicated in the title, presenting Petr Bogatyrev as their mediator. It is concerned, among other things, with Bogatyrev connecting the findings of French sociologically-oriented ethnologists, such as Emil Durkheim and Luciene Lévy-Bruhl, and German ethnologists (Hans Neumann) to the theories of the Prague Linguistic Circle and their influence of Jan Mukařovský' sociology of art. The author focuses on the way in which Bogatyrev combines the formal and sociological perspectives, and applies them on different cultural phenomena (folk beliefs, folk art, high art) as they move between different cultural strata. Another point of inquiry is the collaboration of Bogatyrev and theatre director E. F. Burian, whose montage of folk poetry is presented in the paper as a theatrical enactment of Bogatyrev's structural-functional method, i.e. the transformation of function, structure, and meaning in transition between folk and high art.
Note
Studie vznikla v rámci řešení projektu "Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál" (GAČR P409/11/1082).
Reference
[1] AMBROS, Veronika. 2008. Prague's Experimental Stage: Laboratory of Theatre and Semiotics. Semiotica 168 (2008): 1–4: 45–65.

[2] AMBROS, Veronika. 2013. Petr Bogatyrev (1893–1971) et E. F. Burian (1904–1959). Entre formalisme et structuralisme, entre ethnographie et sémiotique du théâtre. In Sergei Tschougounnikov a Celine Trautmann-Walter. Petr Bogatyrev et les Débuts du Cercle de Prague. Recherches Ethnographiques et Theatrales. Paris: Sorbonne Nouvelle, 2013: 135–146.

[3] BENEŠ, Bohuslav. 1968. P. Bogatyrjov a strukturalismus [Bogatyrev and Structuralism]. Český lid 55 (1968): 1: 193–206.

[4] BOGATYREV, Petr. 1937. Lidové divadlo [Folk Theatre]. Program D 37 (1937): 8: 188–195.

[5] BOGATYREV, Petr. 1940. Lidové divadlo české a slovenské [Czech and Slovak Folk Theatre]. Praha: Fr. Borový. 1940.

[6] BOGATYREV, Petr. 1971a. Folklor jako zvláštní forma tvorby [Folklore as a Distinct Form of Art Work]. Jaroslav Kolár (ed.). Souvislosti tvorby [Contexts of Creation]. Praha: Odeon, 1971: 36–47.

[7] BOGATYREV, Petr. 1971b. Funkčně strukturální metoda a jiné metody etnografie a folkloristiky [Functional-Structuralist Method and Other Methods of Etnographic and Folkloristic Research]. In Jaroslav Kolár (ed.). Souvislosti tvorby [Contexts of Creation]. Praha: Odeon, 1971: 85–93.

[8] BOGATYREV, Petr. 1971c. Herecké pověry [Actor Superstitions]. In Jaroslav Kolár (ed.). Souvislosti tvorby [Contexts of Creation]. Praha: Odeon, 1971: 27–35.

[9] BOGATYREV, Petr. 1971d. K problému rozhraničení folkloristiky a literární vědy [To the Uncertain Border Between Folklore and Literary Studies]. Jaroslav Kolár (ed.). Souvislosti tvorby [Contexts of Creation]. Praha: Odeon, 1971: 58–59.

[10] BOGATYREV, Petr. 1971e. Lidová píseň z funkčního hlediska [Folk Song from a Functional Point of View]. Jaroslav Kolár (ed.). Souvislosti tvorby [Contexts of Creation]. Praha: Odeon, 1971: 115–125.

[11] BOGATYREV, Petr. 1971f. K otázce etnologické geografie [To the Issue of Ethnological Geography]. Jaroslav Kolár (ed.). Souvislosti tvorby [Contexts of Creation]. Praha: Odeon, 1971: 27–35.

[12] BOGATYREV, Petr. 1971g. Kroj jako znak [Clothing as a Sign]. In Jaroslav Kolár (ed.). Souvislosti tvorby [Contexts of Creation]. Praha: Odeon, 1971: 109–114.

[13] BOGATYREV, Petr. 1971h. Lévy-Bruhl a etnografie evropských národů [Lévy-Bruhl and the Etnography of European Nations]. In Jaroslav Kolár (ed.). Souvislosti tvorby [Contexts of Creation]. Praha: Odeon, 1971: 55–57.

[14] BOGATYREV, Petr. 1971i. Znaky divadelní [Theatre Signs]. In Jaroslav Kolár (ed.). Souvislosti tvorby [Contexts of Creation]. Praha: Odeon, 1971: 146–160.

[15] BOGATYREV, Petr. 1971j. Příspěvek k strukturální etnografii [Contribution to the Structural Ethnography]. In Jaroslav Kolár (ed.). Souvislosti tvorby [Contexts of Creation]. Praha: Odeon, 1971: 64–67.

[16] BOGATYREV, Petr. 1998. Vampires in the Carpathians: magical acts, rites and beliefs in Subcarpathian Rus. Columbia, N.Y.: East European Quarterly, 1998.

[17] BUDIL, Ivo, T. 1999. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie [Myth, Language, and Cultural Anthropology]. Praha: Triton, 1999.

[18] BURIAN, Emil František. 1936. Básník na jevišti [Poet on the Stage]. Program D38 (1936): 2: 5–7.

[19] BURIAN, Emil František. 1938a. Lidová suita [Folk Suite]. Program D38 (1938): 8: 248–253.

[20] BURIAN, Emil František. 1938b. Vojna [The War]. Program D38 (1938): 8: 257–259.

[21] BURIAN, Emil František. 1938c. Pražská dramaturgie 1937: [režisérův zápisník] [Prague Dramaturgy in 1937 (Director's Notes)]. Praha: E. F. Burian, 1938.

[22] BURIAN, Emil František. 1955. Vojna [The War]. Praha: Orbis, 1955.

[23] BURIAN, Emil František. 1962. Divadlo za našich dnů [Theatre of Our Times]. Praha: Československý spisovatel, 1962.

[24] CARLSON, Marvin. 1994. Invisible Presences – Performance Intertexulity Theatre Research International 19 (1994): 2: 111–117. | DOI 10.1017/S0307883300019349

[25] COPANS, Jean. 2001. Základy antropologie a etnologie [Introduction to Anthropology and Ethnology]. Praha: Portál, 2001.

[26] CULLER, Jonathan. 1976. Saussure. Glasgow: Fontana/Collins, 1976.

[27] DURKHEIM, Émile. 1969. Pravidla sociologické metody [The Rules of the Sociological Method]. Praha: Vysoká škola politická ÚV KSČ, Katedra marxistické sociologie, 1969.

[28] GALÁN, František William. 1984. Historic Structures: The Prague School Project, 1928–1946. Austin: University of Texas Press, 1984.

[29] GUILLAUME, Paul. 1928–1929. Myšlenky o negerském umění [Thoughts on the Black Art]. Rozpravy Aventina 4 (1928–1929): 13–14: 135.

[30] CHVATÍK, Květoslav. 1970. Strukturalismus a avantgarda [Structuralism and Avant-Garde]. Praha: Československý spisovatel, 1970.

[31] JOCHMANOVÁ, Andrea. 2011. Voice-Band. In Petr A. Bílek, Josef Vojvodík a Jan Wiendl (edd.). Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958 [Encyclopaedia of the Czech Avant-Garde: Aesthetic Concepts and Changes in the Art Work Between 1908 and 1958]. Praha: Filozofická fakulta UK v Praze, 2011: 403–410.

[32] KAPLAN, Charles, G. 1988. From Folklore to Folkstyle: The Prague Circle´s Contribution to Etnoinquiries. In Yishai Tobin. The Prague school and its legacy: in linguistics, literature, semiotics, folklore, and the arts. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co., 1988: 227–244.

[33] KOLÁR, Jaroslav. 1971. Československá léta Petra Bogatyreva [The Czechoslovak Years of Petr Bogatyrev]. In id. Souvislosti tvorby [Contexts of Creation]. Praha: Odeon, 1971: 171–182.

[34] KOUŘIL, Miroslav. 1964–1965. Vojna. Kapitoly z automonografie ['The War': Chapters from an Auto-Monograph]. Actea Scaenographica 5 (1964–1965): 6: 119–120.

[35] KOUŘIL, Miroslav. 1978. Dvě lidové suity E. F. Buriana (Socialistický realismus a divadlo II) [Two Folk Suits by E. F. Burian: Socialistic Realism and Theatre, vol. 2]. Český lid 65 (1978): 4: 207–217.

[36] LÉVY-BRUHL, Lucien. 1910. Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. Paris: Félix Alcan, 1910.

[37] MERRILL, Jessica Evans. 2012. The Role of Folklore Study in the Rise of Russian Formalist and Czech Structuralist Literary Theory. Disertační práce. UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations. 2012.

[38] MERLEAU-PONTY, Maurice. 1964. Signs. Evanston: Northwestern University Press, 1964.

[39] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1948a. Strukturalismus v estetice a ve vědě o literatuře [Structuralism in the Aesthetics and Literary Studies]. Studie z poetiky I [Essays on Poetics, vol. 1]. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1948: 13–28.

[40] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1948b. K českému překladu Šklovského Teorie prózy [To the Czech Translation of Shklovsky's 'Theory of Prose']. Studie z poetiky I [Essays on Poetics, vol. 1]. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1948: 344–350.

[41] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1948c. Polákova "Vznešenost přírody" [Polák's 'The Virtue of Nature'. Studie z poetiky II [Essays on Poetics, vol. 2]. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1948: 91–176.

[42] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1948d. Poznámky k sociologii básnického jazyka [Notes to the Sociology of Poetic Language]. Studie z poetiky I [Essays on Poetics, vol. 1]. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1948: 222–234.

[43] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1948e. Dialog a monolog [Dialogue and Monologue]. Studie z poetiky I [Essays on Poetics, vol. 1]. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1948: 129–153.

[44] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1966a. Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty [The Aesthetic Function, Norm and Value as Social Facts]. In Felix Vodička a Květoslav Chvatík (edd.). Studie z estetiky [Essays on the Aesthetics]. Praha: Odeon, 1966: 17–54.

[45] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1966b. Umění jako semiologický fakt [Art as a Semiological Fact]. In Felix Vodička a Květoslav Chvatík (edd.). Studie z estetiky [Essays on the Aesthetics]. Praha: Odeon, 1966: 85–88.

[46] MUKAŘOVSKÝ, Jan. 1995. Básnická sémantika: univerzitní přednášky Praha – Bratislava [Semantics of Poetry: University Lectures in Prague and Bratislava]. Prague: Karolinum, 1995.

[47] MURPHY, Robert, F. 1999. Úvod do kulturní a sociální antropologie [Introduction to Cultural and Social Anthropology]. Praha: Slon, 1999.

[48] NAUMANN, Hans. 1929. Grundzüge der deutschen Volkskunde. Leipzig: Quelle & Meyer, 1929.

[49] SCHERL, Adolf a Milan OBST. 1962. K dějinám české divadelní avantgardy [To the History of the Czech Theatre Avant-Garde]. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1962.

[50] SOROKINA, Svetlana. 2006. Funkcional'no-strukturalnyj metod P.G. Bogatyreva. In id. Petr Bogatyrev: Funkcional'no-struktural'noe izučenie fol'klora (Maloizvestnye i neopublikovannye raboty). Moskva: IMLI RAN, 2006: 5–72.

[51] SRBA, Bořivoj. 1980. Inscenační tvorba E. F. Buriana 1939–1941 [Productions by E. F. Burian (1939–1941)]. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, 1980.

[52] SRBA, Bořivoj. 2006. Řečí světla [The Language of the Light]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2006.

[53] ŠKLOVSKIJ, Viktor Borisovich. 1990 [1917]. Art as Device. In Benjamin Sher. Theory of Prose. Elmwood Park, IL: Dalkey Archive Press, 1990: 1–14.

[54] SZONDI, Peter. 1966. Theorie des modernen Dramas. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1966.

[55] TOMAN. Jindřich. 2011. Příběh jednoho moderního projektu. Pražský lingvistický kroužek, 1926–1948 [Story of a Modern Project: The Prague Linguistic Circle (1926–1948)]. Praha: Karolinum, 2011.

[56] TRAUTMANN-WALLER, Céline. 2010. Le comparatisme du linguiste Antoine Meillet (1866–1936) entre France, Allemagne et Russie. In Michel Espagne. Transferts culturels et comparatisme en Russie, Slavica Occitania 30 (2010): 143–163.

[57] TYŇANOV, Jurij. 1978. On Literary Evolution. In Ladislav Matejka a Kristyna Pomorska (edd.). Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1978: 66–78.

[58] VÁCLAVEK, Bedřich. 1963. K otázce slovesné tvořivosti lidu [To the Issue of Folk Verbal Art]. O lidové písni a slovesnosti [On the Folk Songs and Verbal Art]. Praha: Československý spisovatel, 1963: 255–260.

[59] VODIČKA, Felix. 1941. Literárně historické studium ohlasu literárních děl (Problematika ohlasu Nerudova díla) [Literary-Historical Research Into the Literary Reception: Reception of Works by Jan Neruda]. Slovo a slovesnost 7 (1941): 3: 113–132.