Deliberácia ako zdroj politickej moci : vplyv verejnosti na politické rozhodnutia

Název: Deliberácia ako zdroj politickej moci : vplyv verejnosti na politické rozhodnutia
Variantní název
Deliberation as a source of political power : the impact of public sphere on political decision
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2016, roč. 63, č. 2, s. [49]-64
Rozsah
[49]-64
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Cieľom predloženého príspevku je prezentovať vplyv verejnosti na politické rozhodnutia. Po zmapovaní relevantných prác Jürgena Habermasa – vznik a úpadok liberálnej občianskej verejnosti, deliberatívny model demokracie a legitimizácia demokracie prostredníctvom deliberatívnych procesov v kontexte reálneho výkonu demokratických politík – sa príspevok zaoberá preskúmaním problémov deliberácie a výzvami, ktoré prichádzajú prostredníctvom stále komplikovanejšej štruktúry demokratickej spoločnosti. Posledná časť príspevku sa zameriava na kritické poznámky v rámci súboru predložených Habermasových myšlienok, ako aj na vzťah normatívnej teórie a politickej reality.
The aim of this article is to present impact of public sphere on political decisions. After and overview of relevant writings of J. Habermas – the origin and decay of bourgeois public sphere, deliberative model of democracy and legitimizing of democracy through deliberative processes in the context of real democracies – the article focuses on the examination of problems of deliberation and on challenges which are coming through the still more complicated structures of democratic society. The last part of the article deals with critical comments in the framework of Habermas' foregoing thoughts and the relation between normative theory and political reality.