Příspěvek k poznání polních opevňovacích objektů z roku 1968 na Chrudimsku

Název: Příspěvek k poznání polních opevňovacích objektů z roku 1968 na Chrudimsku
Variantní název:
  • A contribution to information about field fortification features from 1968 in the Chrudim region
  • Feldbefestigungsobjekte aus dem Jahr 1968 in der Region Chrudim
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 579-593
Rozsah
579-593
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V předloženém příspěvku prezentujeme výsledky nedestruktivního archeologického výzkumu zaměřeného na poznání zachovaného systému polních opevnění v lesích u obce Majlant (k. ú. Dachov) na Chrudimsku. Z analýzy dochovaných vojenských okopů, výsledků dendrochronologického průzkumu a studia historických podkladů vyplývá, že objekty lze datovat do období invaze vojsk států Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968.
This article presents the results of non-destructive archaeological research into a preserved system of field fortifications in the woods near the village of Majlant (Dachov cadastral zone) in the Chrudim region. The analysis of military trenches, results of dendrochronological research and study of historical sources show that the features can be dated to the period of the invasion of the Warsaw Pact armies in August 1968.
Note
Článek vznikl s podporou studentské grantové soutěže FF ZČU SGS-2016-053 "Hospodářské zázemí a přírodní prostředí zaniklých středověkých a novověkých vesnických sídel – 2. etapa".
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Studentenförderwettbewerbs der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität SGS-2016-053 "Das wirtschaftliche Hinterland und die Umwelt von mittelalterlichen und neuzeitlichen Dorfsiedlungswüstungen – 2. Etappe".
Reference
[1] BENČÍK, A., 1994: Operace "Dunaj". Vojáci a Pražské jaro 1968. Praha.

[2] BENČÍK, A., 1998: Rekviem za Pražské jaro. Třebíč.

[3] BENČÍK, A.–NAVRÁTIL, J.–PAULÍK, J., 1996: Vojenské otázky československé reformy 1967–1970. Vojenská varianta řešení čs. krize (1967–1968). I. díl. Brno.

[4] BLAŽEK, P., ed., 2006: Polsko a Československo v roce 1968. Praha.

[5] DURMAN, K., 1998: Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991. Praha.

[6] EMMERT, F., 2007: Rok 1968 v Československu. Praha.

[7] ФЕСЬКОВ, В. И.–КАЛАШНИКОВ, К. А.–ГОЛИКОВ, В. И., 2004: Советская Армия в годы «холодной войны» (1945–1991). Томск.

[8] HAVLÍČEK, D., 1998: Jaro na krku. Zážitky ze zákulisí sekretariátu ÚV KSČ od června do prosince 1968. Praha.

[9] FUNK, L.–VÁŇA, M., 2012: Datování objektů zaniklých po roce 1945 pomocí dendrochronologie živých stromů – Die Datierung von nach 1945 aufgegebenen Objekten mithilfe der Dendrochronologie lebender Bäume, AH 37, 799–807.

[10] HEROLD, J.–LENDEROVÁ, M.–SVATOŇOVÁ, S.–ZIMMERMANN, P., 1990: Jaro, invaze a normalizace na Královéhradecku. Sborník dokumentů z let 1968–1970. Hradec Králové.

[11] HORÁK, V.–NOVOTNÍK, J., 2004: Vojáci, kteří neztratili svou čest. Sborník vzpomínek československých vojáků na srpen 1968 a následné normalizace československé armády. II. díl. Praha.

[12] CHRASTIL, S.–NOVOTNÍK, J., 2002: Vojáci, kteří neztratili svou čest. Sborník vzpomínek československých vojáků na srpen 1968 a následné normalizace československé armády. I. díl. Praha.

[13] KINZLOVÁ, I., 2012: Hradec Králové v srpnu 1968 (21. 8. – 31. 8. 1968). Nepublikovaná bakalářská práce, Historický ústav FF MU.

[14] KOBETIČ, P., 1990: Srpen 1968 očima kronikáře. Materiály muzeí chrudimského okresu, řada "K", č. 9. Chrudim.

[15] KRONIKA MĚSTA HLINSKA 1968: Státní okresní archiv v Chrudimi, fond Městský národní výbor Hlinsko (1945–1990). Svazek 4.

[16] KRONIKA OBCE PROSEČE 1968: Státní okresní archiv v Chrudimi, fond Místní národní výbor Proseč 1945–1990. Kroniky Proseče II. Místní části Podměstí, Záboří. Svazek 6.

[17] KURLANSKY, M., 2007: 1968. Rok, který otřásl světem. Praha.

[18] КАЛИБЕРНОВ, Е. С.–КОРНЕВ, В. И.–СОСКОВ, А. А. 1984: Инженерное обеспечение боя. Москва.

[19] KRONIKA 1966–1982: Státní okresní archiv v Chrudimi, fond Městský národní výbor Chrast (1945–1990), Město Chrast. Kronika za léta 1966–1980. Svazek 4. Díl IIB. Sepsaná 1997–1998.

[20] LINHA, M. et al., 1971: Příručka pro poddůstojníky. Praha.

[21] MАИОРОВ, A., 1998: Вморжение. Чэxocловакия 1968. Mockba.

[22] MORRIS, R., 2003: The Archaeology of Conflict – Introduction, Conservation bulletin, Issue 44, 2–3.

[23] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014: Současný stav a perspektivy výzkumu antropogenních pozůstatků sídelních, výrobních a těžebních areálů v prostoru Železných hor, AVJČ 5/2013, 227–239.

[24] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P.–VAŘEKA, P., 2016: Archeologické relikty ústředí partyzánské brigády Mistra Jana Husa v areálu středověkého rýžoviště zlata (k. ú. Zbyslavec, okr. Chrudim), Východočeský sborník historický 29, 189–207.

[25] PAJÓREK, Ł., 1996: Účast polské armády na operaci DUNAJ, Historie a vojenství 45, č. 1, 66–86.

[26] PAJÓREK, Ł., 1998: Połska a "Praska wiosna". Udział Wojska Połskiego w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji w 1968 roku. Warszawa.

[27] PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTA SKUTČE 1967–1970: Státní okresní archiv v Chrudimi, fond Místní národní výbor Skuteč, inv. č. 131.

[28] PAUER, J., 2004: Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy. Pozadí – plánování – provedení. Praha.

[29] PAZDERKA, J., ed., 2011: Invaze 1968. Ruský pohled. Praha.

[30] PECKA, J. et al., 1996: Sovětská armáda v Československu 1968–1991. Praha.

[31] POVOLNÝ, D., 2008: Vojenské řešení Pražského jara. I. Invaze armád Varšavské smlouvy. Praha.

[32] RAK, M., 2013: Archeologie konfliktů 20. století. In: Archeologie 19. a 20. století. Přístupy – Metody – Témata (Vařeka, P., ed.), 115–136. Plzeň.

[33] RAK, M.–STARKOVÁ, L.–FUNK, L., 2014: Relikty "Studené války" jako součást kulturní historie, Veřejná archeologie 5, 42–61.

[34] РУКОВОДСТВО 1962: Руководство по войсковым фортификационным сооружениям. Военное издательство Министерства обороны СССР. Москва.

[35] СБОРНИК 1970: Сборник нормативов по инженерному обеспечению боевых действий войск. Военное издательство. Москва.

[36] SCHOFIELD, J., 2003: Military archaeology, Past practice – future directions, Conservation bulletin, Issue 44, 4–7.

[37] SCHOFIELD, J., 2005: Combat Archaeology. Material Culture and Modern Conflict. London.

[38] VÁŇA, M., 2016: Datování objektů na lokalitě Majlant metodou dendrochronologie živých stromů (průvodní zpráva), ulož. v Regionálním muzeu v Chrudimi.

[39] VAŘEKA, P., 2009: Dokumentace reliéfních antropogenních tvarů. In: Vařeka, P. a kol., Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I, 57–60. Plzeň.

[40] VAŘEKA, P., ed., 2013: Archeologie 19. a 20. století. Přístupy – Metody – Témata. Plzeň.

[41] WENZKE, R., 1995: Die NVA und der Prager Frühling 1968. Die Rolle Ulbrichts und der DDR-Streitkräfte bei der Niederschlagung der tschechoslowakischen Reform. Berlin.

[42] WILLIAMS, K., 1997: The Prague Spring and its aftermath. Czechoslovak politics 1968–1970. London.

[43] ŽEN 2-1/1: Polní opevňování (Povrchové a zapuštěné objekty). Předpis Ministerstva obrany ČSSR značka Žen (Ženijní vojsko, zabezpečení, činnosti) 2-1/1. Praha 1972.