Archeologické nálezy z důlních areálů 16. století v Jáchymově

Název: Archeologické nálezy z důlních areálů 16. století v Jáchymově
Variantní název:
  • Archaeological finds from 16th-century mining areas in Jáchymov
  • Archäologische Funde aus Grubenarealen des 16. Jahrhunderts in Jáchymov/Joachimsthal
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 537-557
Rozsah
537-557
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek je věnován výpovědní schopnosti archeologických, ikonografických a písemných pramenů z 16. století pro poznání nemovitého zázemí a projevu hmotné kultury v prostředí stříbrorudných dolů horního revíru Jáchymov. Srovnání těchto pramenů přináší zajímavý pohled do prostředí důlní krajiny a každodenního života horníků v období 16. století.
This contribution discusses the informative potential of archaeological, iconographic and written sources from the 16th century for the study of the hinterland and manifestations of material culture in the environment of silver mines of the upper mining area in Jáchymov. The comparison of these sources provides an interesting insight into the mining landscape and everyday life of miners in the 16th century.
Note
Tento příspěvek vznikl v rámci projektu ArchaeoMontan 2018 v Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Projektes ArchaeoMontan 2018 des von der Europäischen Union in den Jahren 2014–2020 aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanzierten Programmes zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen der Tschechischen Republik und dem Freistaat Sachsen.
Reference
[1] BLAŽKOVÁ, G.–FROLÍK, J.–ŽEGKLITZOVÁ, J., 2012: Early Modern archaeological assemblages from Prague Castle and period written and iconographic sources, Studies in Post-Medieval Archaeology 4, 189–132.

[2] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

[3] HEMKER, CH.–BOCK, S., v tisku: Das Franziskanerkloster zu Annaberg und die Nutzung der Anlage nach der Säkularisierung im Jahr 1540, Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 31.

[4] HEMKER, CH.–BURGHARDT, I.–HÖNIG, H., 2014: Annaberg revisited – Archäologische Beobachtungen zum Altbergbau in Annaberg. In: ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsichen Bodendenkmalpflege, Beiheft 28, 55–68. Dresden.

[5] HOFMANN, G., 1987: K populačnímu vývoji Jáchymova v 16. století, Studie z dějin hornictví 19, 72–87.

[6] HORÁK, V., 2000: Mineralogické bohatství ložiska Jáchymov, Minerál VII, č. 3, 187–198.

[7] HRUBÝ, P., 2011: Jihlava – Staré Hory. Archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002–2006. Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 9. Praha – Brno.

[8] HUMMEL, J.–JEŽEK, B., 1933: Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví. Matice hornicko-hutnická. Praha.

[9] JANGL, L., 1968: Ložiska cínových rud v Krušných horách, 4. část. Předběžné zhodnocení báňských prací a ložisek cínových rud v blatenském žulovém masívku. Evidenční číslo IV-7, Geofond Kutná Hora, nepublikovaná zpráva, rkp. ulož. v Geofond Praha, archiv posudků GF P021135.

[10] JANGL, L., 1972: Ložiska cínových rud v Krušných horách, 7. část. Vývoj dolování na jih až jihovýchod od Potůčků. Evidenční číslo IV-7, Geofond Kutná Hora, nepublikovaná zpráva, rkp. ulož. v Geofond Praha, archiv posudků GF P024646.

[11] JANGL, L., 1978: Edice České horní právo. 3) Jáchymovský báňský řád 1548. Příbram.

[12] JANGL, L., 1979: Edice České horní právo. 4) Báňské řády. Příbram.

[13] JANGL, L., 2006: Staré hornické a hutnické míry a váhy. Sokolov.

[14] KLÍR, T., 2016: Sociální kontext slovansko-německého jazykového kontaktu. Severovýchodní Bavorsko a Chebsko v raném středověku – Der soziale Kontext des slawisch-deutschen Sprachkontakts. Nordostbayern und das Egerland im Frühmittelalter, AH 41, 301–337.

[15] KOŘAN, J., 1955: Přehledné dějiny československého hornictví. Praha.

[16] KOŘAN, J., 1967: Jáchymovské ložisko v minulosti a dnes. I. Jáchymovské ložisko v minulosti. In: Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky XII, 35–75. Praha.

[17] KOŘAN, J., 1967a: K vývoji jáchymovského dolování. I. Počátky Jáchymova a jeho cesta ke slávě. In: Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky XII, 7–33. Praha.

[18] LORENZ, H., 1925: Bilder aus Alt-Joachimsthal. Umrisse einer Kulturgeschichte einer erzgebirgischen Bergstadt im sechzehnten Jahrhundert. St. Joachimsthal.

[19] MACEK, J., 2001: Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526). 1–2. Praha.

[20] MAJER, J., 1967: Jáchymovská důlní technika v minulosti. I. Jáchymovská důlní technika 16. a 17. století. In: Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky XII, 137–164. Praha.

[21] MAJER, J., 1967a: K problematice báňské techniky 16. století v Jáchymově. In: Dolování v Jáchymově 1516–1966. Rozpravy NTM 26, 128–140. Praha.

[22] MAJER, J., 1968: Těžba stříbrných rud v Jáchymově v 16. století. In: Sborník NTM V, 111–278. Praha.

[23] MALINA, O., 2015: Poznámky k hornické krajině jáchymovského revíru – Anmerkungen zur Montanlandschaft des Reviers von Jáchymov (Joachimstal), AZČ 9, 147–163.

[24] MINISTR, J., 1962: Z minulosti jáchymovských lesů, Minulostí západočeského kraje I, 205–220.

[25] MUK, J.–HUS, M., 1985: Objev pozdně středověké pece mincovny v Jáchymově, AH 10, 235–237.

[26] NEMEŠKAL, L., 1964: Jáchymovská mincovna v první polovině 16. století (1519/20–1561). Praha.

[27] NOVÁČEK, K., 1994: Hornická sídliště – příspěvek ke studiu středověkého neagrárního osídlení. In: Mediaevalia Archaeologica Bohemica. PA – Supplementum 2, 158–170. Praha.

[28] NOVÁČEK, K., 2000: Středověký dům v Plzni. Archeologický výzkum parcely v Sedláčkově ul. 1 (čp. 187) – Die Mittelalterliche Haus in Plzeň. Archäologische Erforschung der Parzelle Sedláčkova Strasse 1, Sborník Západočeského muzea v Plzni – Historie XV, 5–66.

[29] ONDRUŠ, P. a kol., 2003: Ondruš, P.–Veselovský, F.–Gabašová, A.–Hloušek, J.–Šrein, V., Geology and hydrothermal vein system of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district, Journal of the Czech Geological Society 48, č. 3–4, 3–18.

[30] PARMA, J. B., 1962: Vznik dobývacích metod v rudném hornictví a jejich vývoj do konce 19. století. In: Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky VII, 137–158. Praha.

[31] PARMA, J. B., 1970: K historickému vývoji otvírky a přípravných prací v rudném hornictví. In: Z dějin hornictví a hutnictví. Rozpravy NTM, 59–68. Praha.

[32] POŠVÁŘ, J., 1978: Společenské vztahy v Ius regale montanorum, Studie z dějin hornictví 9, 15–28.

[33] RADA, O., 1958: Pozdně gotický dům v Jáchymově, ZPP XVIII, 31–36.

[34] REINIŠ, J., 1957: Georgius Agricola: Bermannus aneb Rozmluva o hornictví (Kettner, R., ed.). Praha.

[35] SEDLÁČKOVÁ, H., 2007: From the Gothic period to the Renaissance. Glass in Moravia 1450–circa 1560, Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 211–226.

[36] SCHEIDEMANTEL, D.–SCHIFER, T., 2005: Waldenburger Steinzeug. Archäologie und Naturwissenschaften, Landesamt für Archäologie. Band 44. Dresden.

[37] SCHENK, J., 1967: Jáchymovská důlní technika v minulosti. II. Jáchymovská důlní technika v 18. až 20. století. In: Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky XII, 165–199. Praha.

[38] SCHMIDT, R., 1913: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do polovice XIX. století. XL. Politický okres Jáchymovský. Praha.

[39] SCHWABENICKY, W., 2009: Der mittelalterliche Silberbergbau im Erzgebirgsvorland und im westlichen Erzgebirge unter besonderer Berücksichtigung der Ausgrabungen in der osten Bergstadt Bleiberg bei Frankenberg. Chemnitz.

[40] STOČES, B., 1945: Základy hornictví. Praha.

[41] ŠTAJNOCHR, V., 2004: Hrnce pro tepelné zpracování pokrmů. Studia funkcí novověké keramiky, ASČ 8, 801–851.

[42] ŠTERNBERK, K., 1984: Nástin dějin českého hornictví. I. svazek. Příbram.

[43] URBAN, J., 1981: Johannes Mathesius: Sarepta oder Bergpostill Sampt der Jochimßthalischen kurtin Chroniken. Hornická postila s krátkou jáchymovskou kronikou, I.–II. díl. Komitét symposia Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram a NTM Praha.

[44] URBAN, J., 1987: K počátkům dolování v Jáchymově, Studie z dějin hornictví 19, 61–69.

[45] VITOUŠ, P., 1974: Lazar Ercker: Kniha o prubířství. Fontes Bibliographiae 6. Praha.

[46] VOLF, M.–ZEMAN, L., 2016: Krušnohorská architektura a urbanismus. Nové poznatky k počátkům horního města Jáchymova. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2016, 220–228. Plzeň.

[47] WILSDORF, H., 1987: Montanwesen. Eine Kulturgeschichte. Leipzig.

[48] ZÁMEK, J., 1989: Závěrečná zpráva úkolu Jáchymov – Poddolování 01 87 51 47. Geoindustria, s. p., Praha, nepublikovaná zpráva, rkp. ulož. v Geofondu Praha, archiv posudků, GF P077260.

[49] ZEMAN, L., 2016: Historie stavebního vývoje a architektury města Jáchymova. 500 let města Jáchymova. Jáchymov.

[50] ŽEGKLITZ, J., 2012: Prints and other artwork models for motifs on stove tiles from the Czech lands. Renaissance stove tiles as a means for disseminating ideas and culture during the age of Reformation, Studies in Post-Medieval Archaeology 4, 25–111.