Archeologie a studium středověké řemeslné výroby

Variantní název
Die Archäologie und das Studium der mittelalterlichen Handwerksproduktion
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 11-26
Rozsah
11-26
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Agricola, J., 1556: Jiřího Agricoly dvanáct knih o hornictví a hutnictví. Přel. B. Ježek a J. Hummel. Praha 1933.

[2] Bellamy, C. V. — Le Patourel, J. H. E., 1970: Four Medieval Pottery — Kilns on Woodhouse Farm, Winksley, near. Ripon, W. Riding of Yorkshire. Med. Archaeology 14, 104—125.

[3] Borkovský, I., 1957: Objev rotundy a templářského kostela sv. Vavřince. ČNM CXXVI, 7—35.

[4] Borkovský, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat. Praha.

[5] Brothwell, D. — Higgs, E. — Clark, G., 1963: Science in Archaeology. Bristol.

[6] Clarke, D. L. ed., 1977: Spatial Archaeology. London—N. York—S. Francisco.

[7] Coles, J., 1973: Archaeology by Experiment. London.

[8] Čermák, Kl., 1897: Hrnčíři v Čáslavi a jejich památky. PA XVII, 213—224.

[9] Čermák, Kl., 1906: Hrnčířské dílny v Čáslavi v době renaissanční. PA XXI, 67—572.

[10] Černohorský, K., 1941: Moravská lidová keramika. Praha.

[11] Durdík, T., 1974: Vývoj hradu Krasová na základě archeologického výzkumu. AR XXVI, 16—28.

[12] Durdík, T.—Smetánka, Z.—Soudný, M., 1982: Keramická plastika z hradu v Jindřichově Hradci. PA LXXIII, 217—233.

[13] Eames, E., 1961: A thirteenth-century tile kiln site at North Grange, Meaux, Beverley, Yorkshire. Med. Archaeology V, 137—168. | DOI 10.1080/00766097.1961.11735650

[14] Earle, T. K.—Ericson, J. E., Ed: 1977: Exchange Systems in Prehistory. N. York—S. Francisco—London.

[15] Eggers, H. J., 1959: Einführung in die Vorgeschichte. München.

[16] Gardner, J. S.—Eames, E., 1954: A Tile Kiln at Chertsey Abbey, Journal of the British Archaeological Association XVII, 24—42. | DOI 10.1080/00681288.1954.11894778

[17] Goš, Vl., 1975: Osada hrnčířů v Mohelnici. AR XXVII, 338—341.

[18] Habovštiak, A. 1959: K otázke stredovekej tzv. kolkovanej keramiky na Slovensku. SA VII, 460—476.

[19] Habovštiak, A., 1961: Príspevok k poznaniu našej nížinnej dědiny v XI.—XIII. storočí. SA IX, 451—482.

[20] Habovštiak, A., 1971: Hmotná kultura středověkých dedín, vo světle doterajšieho archeologického výskumu na Slovensku. Agrikultúra 10, 7—28.

[21] Hejdová, D., 1959: K problematice výzkumů sklářských pecí. Referáty o pracovních výsledcích československých archeologů za rok 1958, I. Liblice 1959, 146—153.

[22] Hejdová, D.—Nechvátal, B., 1967: Studie o středověkém skle v Čechách. PA LVIII, 433—498.

[23] Hejdová, D.—Nechvátal, B., 1970: Raněstředověké dlaždice v Čechách. PA LXI, 100—183; 395—471.

[24] Hejdová, D.—Nechvátal,. B.—Šedivý, C., 1975: Použití kobaltu ve středověkém sklářství v Čechách. AR XXVII, 530—554.

[25] Hoder, I.—Orton, C., 1976: Spatial analysis in archaeology. Cambridge—London—N. York—Melbourne.

[26] Holl, I., 1956: Adatok a középkori magyar fazekasság munkamódszereihez — Beiträge zu den Arbeitsmethoden der Ungarischen Töpferei des Mittelalters. Budapest Régiségei XVII, 177—196.

[27] Holl, I., 1975: Angaben zur mittelalterlichen Schwarzhafnerkeramik mit Werkstattmarken. Mitt. d. Arch. Inst. d. Ungur. Ak. d. Wiss. 5 1974/75. Separatum: Budapest 1976.

[28] Hołubowicz, Wl., 1950: Gancarstwo wiejskie zachodnich terenów Bialrusi. Toruň.

[29] Hołubowicz, Wl., 1957: Gancarstwo wiejskie Albanii. Archeologia Slaska I, 5—64.

[30] Hrdlička, L., 1967: Středověká hrnčířská pec s keramickou klenbou v Bakově nad Jizerou. AR XIX, 510—524.

[31] Hrdlička, L., 1972: Předběžné výsledky výzkumu v Praze 1 na Klárově. AR XXIV, 644—663.

[32] Hrdlička, L.—Richter, M., 1974: Slovanské a středověké osídlení Oškobrhu u Poděbrad. PA LXV, 111—184.

[33] Hrdlička, L.–Tykva, B., 1975: Problematika identifikace cihel a cihlářských výrobků jako historického stavebního materiálu. Folia Facultatis Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brunensis XVI, Geologica 27, 197—206.

[34] Huml, V., 1967: Zaniklá tvrz Semonice. Fontes Musei Reginaehradecensis, Suppl. II. Hradec Králové.

[35] Hurst, J. G., Ed. 1979: Wharram a Study of Settlement on the Yorkshire Wolds. London.

[36] Husa, V.—Petráň, J.—Šubrtová, A., 1967: Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních. Praha.

[37] Janotka, M., 1963: Příprava a užití štípaného dřeva v tradiční výrobě. Český lid 50, 152—163.

[38] Klápště, J.—Smetánka, Z., 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971—1981. AH 7, 11—31.

[39] Kolčin, B. A.—Chorošev, A. S.—Janin, V. L., 1981: Usadba novgorodskogo chudožnika 12 v. Moskva.

[40] Kaván, J., 1958: O zpracování a výzdobě kosti u západních Slovanů v době hradištní. VPS II, 253—285.

[41] Kociszewski, L.—Kruppé, J., 1970: Warsaw pottery in the 14th—17th centuries: Technology of production in the light of physico-chemical Investigations. Archaeologia Polona XV, 151—209.

[42] Komenský, J. A., 1658: Orbis pictus. Přetisk, Praha 1942.

[43] Kouba, J., 1964: Další doklady česko-uherských styků v oblasti středověké keramiky. ČNM—OVS, CXXXIII, 185—199.

[44] Krzemieńska, B.—Třeštík, D., 1965: Přemyslovská hradiště a služebná organizace přemyslovského státu. AR XVII, 624—655.

[45] Kudrnáč, J., 1971: Zlato v Pootaví. Písek.

[46] Kudrnáč, J. 1972: Objevy středověkých zlatorudných mlýnů v Čechách. AR XXIV, 428—432.

[47] Kudrnáč, J., 1973: Dávná rýžoviště zlata u Horské Kvildy na Šumavě. AR XXV, 218—221.

[48] Kudrnáč, J., 1977: Prähistorische und mittelalterliche Goldgewinnung in Böhmen. Der Anschnitt, 29/1, 2—15.

[49] Kudrnáč, J.—Huml, V., 1969: Výzkum středověkých technických zařízení v Písku. AR XXI, 37—42.

[50] Lehečková, E., 1975. Nové nálezy středověkého skla z Kutné Hory. PA LXVI, 450—485.

[51] Le Patourel, J. H. E., 1968: Documentary evidence and the medieval pottery industry. Med. Archaeology XII, 101—126.

[52] Malina, J., 1980: Metody experimentu v archeologii. Praha.

[53] Mechelk, H. W., 1975: Zur Problematik des Keramikhandels [am Beispiel der mittelalterlichen rotbemalten Irdenware vom Typ Levin aus sächsischen Fundsfellen erörtert, 13.—15. Jh.). Symbolae Praehistoricae. Festschr. z. 60. Geburtstag von F. Schlette. Berlin, 271—289.

[54] Měřínský, Z., 1969: Přehled typů loštické keramiky, jejích vývoj a datování. VVM XXI. Separatum 1970, Brno.

[55] Michna, P., 1971: Funde der ungarisch-böhmischen-polnischen Gruppe spätgotischer Kacheln in Mähren. Acta Arch. Carpatica XII, 249—259.

[56] Michna, P., 1975: Archäologische Nachweise der mährisch-ungarischen Beziehungen im 15. Jahrhundert. Folia Archaeologica XXV, 179—203.

[57] Mummenhoff, E., 1901: Der Handwerker in der deutschen Vergangenheit. Leipzig.

[58] Nekuda, Vl., 1963: Nálezy středověkých hrnčířských pecí na Moravě. ČMM — VS, XLVIII, 57—84.

[59] Nekuda, Vl., 1965: K otázce značek na středověké keramice na Moravě. ČMM — VS L, 109—142.

[60] Nekuda, Vl., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonie. Brno.

[61] Nekuda, Vl., 1982: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad. AH 7, 33—66.

[62] Nestler, A., 1982: Reduktion und Rekonstruktion der Befunde. Frankfurt am Main — Bern.

[63] Nový, L., Ed. 1974: Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století). Praha.

[64] Plachá, V.—Nechvátal, B., 1980: Středověké sklo z Bratislavy. PA LXXI, 433—463.

[65] Pleiner, R., 1953: Železářská dílna z mladší doby hradištní ve sklepení Betlémské kaple. PA XLIV, 369—388.

[66] Pleiner, R., 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Praha.

[67] Pleiner, R., 1959: O významu železa v časné době dějinné. PA L, 333—340.

[68] Pleiner, R., 1962: Staré evropské kovářství. Praha.

[69] Pleiner, R., 1969a: Středověké sídliště s kovárnami u Mutějovic. PA LX, 533—571.

[70] Pleiner, R., 1969b: Experimental smelting of steel in early medieval furnaces. PA LX, 458—487.

[71] Pleiner, R., 1970: Středověká výroba smoly v Krásné Dolině u Rakovníka. PA LXI, 472—518.

[72] Pleiner, R., 1971: Archeologický výzkum středověkých železáren u Radětic. Vlastivědný sborník Podbrdska 5, 42—63.

[73] Pleiner, R., 1975: Eisenschmiede im frühnittelalterlichen Zentraleuropa. Die Wege zur Erforschung eines Handwerkszweiges. Frühmittelalterliche Studien 9. Berlin—N. York, 79—92.

[74] Pleiner, R., 1979: Die Technik des Schmiedehandwerks im 13. Jahrhundert im Dorf und in der Stadt. In: H. Jankuhn—R. Wenskus, Geschichtswissenschaft und Archäologie, Vorträge und Forschungen. XXII, 393—410, Sigmaringen.

[75] Pleiner, R., 1982: Techniky kovářské výroby. In: Richter 1982, 268—287.

[76] Radoměrský, P.—Richter, M., 1974: Korpus české středověké keramiky datované mincemi. Sb NM v Praze, А, XXVIII, 57—171.

[77] Richter, M., 1967: Hrnčířské pece v Kostelci nad Orlicí. AR XIX, 500—510.

[78] Richter, M., 1969: Výzkum v Sezimově Ústí v 1. 1966—1968. AR XXI, 768—782.

[79] Richter, M., 1973: Der archäologische Beitrag zur Kleinstadtforschung in Böhmen. Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter II., 239—257.

[80] Richter, M., 1978: Středověká keramika ze Sezimova Ústí. AJG Hluboká n. Vlt.

[81] Richter, M., 1981: Zaniklá hornická osada u Klínce. Praehistorica VIII. Varia archaeologica 2, 301—306.

[82] Richter, M., 1982: Hradišťko u Davle městečko ostrovského kláštera. Praha.

[83] Richter, M.—Vokolek, V., 1975: Hradec Králové na počátku dějin. Hradec Králové.

[84] Richterová, J., 1982: Technologie pražských středověkých kachlů. Archaeologica Pragensia 3, 153—167.

[85] Rybakov, B. A., 1948: Řemeslo drevněj Rusi. Moskva.

[86] Sándor, M., 1981: Adatok a kozépkori csontgomb — és gyöngykészitéshez — Zur mittelalterlichen Herstellungstechnik der Knochenknöpfe und Perlen. Folia Archaeologica, 141—149.

[87] Sándor, M., 1963: Közepkorl csontmegmunkáló mühely a Budal várpalotában — Srednevekovaja masterskaja dlja obrabotki kostěj v krepostnom dvorce Budy. Budapest réglségel XX, 107—124.

[88] Scheufler, Vl., 1964: Tvrdé kameniny v české lidové kultuře. Český lid 51, 348—357.

[89] Scheufler, Vl., 1972: Lidové hrnčířství v českých zemích. Praha.

[90] Schlesier, E., 1981: Ethnologische Aspekte zu den Begriffen "Handwerk" und "Handwerker". In: Das Handwerk in vor-und frühgeschichtlicher Zelt. I. Historische und rechtsgeschichtliche Beiträge und Untersuchungen zur Frühgeschite der Gilde. He-rausg. H. Jankuhn, W. Janssen, R. Schmidt—Wiegand, H. Tiefenbach. Gottingen 1981, 9—35.

[91] Sláma, J., 1970: Příspěvek k dějinám českého hrnčířství 9. а 10. století. Sb NM v Praze, A — Historie, XXIV, 157—165.

[92] Smetánka, Z., 1961: Základy uhersko-česko-polské skupiny pozdněgotických kachlů. PA LII, 592—598.

[93] Smetánka, Z., 1965: Současný stav archeologického výzkumu hmotné kultury zemědělských osad X.—XV. století v Čechách. ČSČH XIII, 239—268.

[94] Smetánka, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století. PA LIX, 543—578.

[95] Smetánka, Z., 1971: Archeologický výzkum středověké vesnice v Čechách v letech 1965—1970. Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumu 1, 21—34.

[96] Smetánka, Z., 1981: Gotický kachel s hrnčířem. Praehistorica VIII, — Varia Archaeologica 2 329—331.

[97] Smetánka, Z. — Klápště, J., 1981: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku. PA LXXII, 416—458.

[98] Smetánka, Z.—Topolová, O., 1967: Die älteste böhmische Keramik mit Zinn-Bleiglasur. PA LVIII, 499—544.

[99] Šolle, M., 1969: Kouřim v mladší a pozdní době hradištní. PA LX, 1—124.

[100] Šolle, M., 1978: Sídlištní formy v centru 1 v podhradí Kouřimě a Hradská u Mělníka v časné době dějinné. AH 3, 371—379.

[101] Špaček, L., 1971: Les émaux limousins médiévaux en Tchécoslovaquie. Bulletin de la Société archéologique et historique du Limousin XCVIII, 173—185.

[102] Třeštík, D.—Krzemlieńska, B., 1967: Zur Problematik der Dienstleute im frühmittelalterlichen Böhmen. In: Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit. Wiesbaden, 70—98.

[103] Velímský, T., 1973: Zlomek majoliky ve středověkém nálezovém souboru ze 14. století z Kutné Hory, Hrádku. AR XXV, 685—689.

[104] Vencl, Sl., 1979: Nádoby z látek živočišného původu. AR XXXI, 530—570.

[105] Waldhauser, J., 1981: Keltské rotační mlýny v Čechách. PA LXXII, 153—221.

[106] Zápotocký, M., 1965: Slovanské osídleni na Litoměřicku. PA LVI, 205—391.

[107] Zápotocký, M., 1969: K významu Labe jako spojovací a dopravní cesty. PA LX, 277—366.

[108] Zápotocký, M., 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí. Praha. (Výzkumy v Čechách. Supplementum AÚ ČSAV Praha.)

[109] Žegklitz, J., 1982: Pražské hrnčířství v období 1488—1620. Praha. (Nepublik. dipl. práce FFUK Praha, Katedra čs. dějin.)