Zemědělské zázemí a potravinářská řemesla v Uherském Hradišti ve 13. a 14. století

Variantní název
Landwirtschaftliches Hinterland und Nahrungsmittelgewerbe in Uherské Hradiště im 13. und 14. Jh.
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. roč. 8, č. [1], s. 109-118
Rozsah
109-118
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Bistřický, J. 1982: Písemnosti Jindřicha Zdíka, texty a překlady, in: Sborník k 850. výroč,í posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci, Olomouc.

[2] Borská-Urbánková, M., 1964: Majetková a sociální struktura Českých Budějovic koncem 14. a počátkem 15. stol., SAP XIV, 119—173.

[3] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris Bohemiae I (1907), II (1912), III (1942), ed. G. Friedrich, V/l (1974), ed. J. Šebánek, S. Duškové.

[4] CDM: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae III (1841), V (1850], ed. A. Boček, VI (1854) ed. P. Ritter v. Chlumecky, J. Chytil, IX (1875), XI (1885) ed. V. Brandl, XV (1903), ed. B. Bretholz.

[5] Čechová, V., 1970: Geneze středověké Opavy a tržní sítě na Opavsku do konce 13. století, Ostrava.

[6] Čechura, J., 1981: Příspěvek k dějinám velehradského kláštera v éře přemyslovské, Čas. Mat. Mor. 100, 127—141.

[7] Čerešňák, B. a kol., 1980: Přehled dějin Moravy I, Brno.

[8] Dřímal, J., 1969: Rozvoj a stagnace města v období vrcholného feudalismu (1243—1411), in: J. Dřímal—V. Peša a kol., Dějiny města Brna I.

[9] Hosák, L., 1938: Historický místopis země moravskoslezské II, Praha.

[10] Hosák, L., 1960: Uhersko-kumánský vpád na Moravu r. 1253, AUPO Historica I, SPH, 179—1B4.

[11] Hrubý, V., 1965: Staré Město — velkomoravský Velehrad, Praha.

[12] Hurt, R., 1934: Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě I, Olomouc.

[13] Chaloupka, G., 1960: Dva seznamy městské dávky Uh. Hradiště z druhé poloviny XIV. století, Čas. Mat. Mor. LXXVIII, 139—160.

[14] Kohoutek, J., 1982: Příspěvek k problematice zaniklých středověkých osad na Gottwaldovsku, AH 7, 179—182.

[15] Krška, J., 1962: Brněnská právní naučení Uherskému Hradišti ve druhé polovině 14. století, Brno v minulosti a dnes IV, 200—209.

[16] Liber negotiorum, OA Uherské Hradiště, AMUH.

[17] Mezník, J., 1965: K otázce struktury českých měst v době předhusitské, SPFFBU C 12, 73—85.

[18] Michna, P., 1982: Velkomoravská a přemyslovská Olomouc, VVM XXIV, 18—27.

[19] Nisl, M. M., 1920: Několik pamětí o městě Hradišti ležícím proti Uhrám v markrabství moravském, in: B. Fišer, Paměti hradišťské, 59—78, Uh. Hradiště.

[20] Novotný, B., 1977: Výzkum přemyslovského ústředí castrum Zpitignew z 11.—12. století a rekonstrukce jeho údělu v archeologických a písemných pramenech, AH 3, 183—216.

[21] Procházka, R., 1982: Povrchový průzkum reliktů opevněných sídlištních útvarů na Uherskohradišťsku v roce 1980 (okr. Uherské Hradiště), PV 1980, 56.

[22] Procházka, R., v tisku a): Průzkum opevněných sídel feudálního období v r. 1981 na Uherskohradišťsku, PV 1981.

[23] Procházka, R., v tisku b): Povrchový průzkum reliktů opevněných sídlištních útvarů na Uherskohradišťsku v roce 1982, PV 1982.

[24] Snášil, R., 1979: Záchranný výzkum středověkého Starého Města v poloze "Za zahradou", k. o. Uherské Hradiště, 73—75.

[25] Snášil, R., 1980: Sídlištní síť 10.—15. století na Uherskohradišťsku, AH 5, 177—181.

[26] Snášil, R., 1981: Opevněná sídliště 10.—16. století na Uherskohradišťsku, AH 6, 308—312.

[27] Snášil, R., v tisku a): Změny sídlištní sítě a jejich příčiny v 10.—19. století, in: Vlastivěda moravská, Uherskohradišťsko, Brno.

[28] Snášil, R., v tisku b): Přímé archeologické doklady specializované řemeslné výroby v období středověku na Uherskohradišťsku, AH 8.

[29] Snášil, R.,—Procházka, R., 1981: Příspěvek k poznání velkomoravského střediska severní části dolnomoravského úvalu, Slovácko XXIII, 9—58.

[30] Verbík, A., 1981: Středověké město, in: A. Verbík—M. Zemek, Uherské Hradiště, dějiny města, Brno.

[31] Zemek, M. a kol., Uherský Brod, minulost a současnost města, Brno.