Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku

Variantní název
Entwicklungsübersicht der mittelalterlichen Keramik in der Slowakei
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 215-232
Rozsah
215-232
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Čaplovič, D., 1981: Stredoveká dedina vo Svinici a jej význam pre poznanie stredovekého osídlenia na východnom Slovensku. Archaeologia historica 7, 499—504.

[2] Drenko, Z., 1970: Archeologický výskum tureckého hradu "Sobůtka". Zborník SNM, História 10, 139—175.

[3] Drenko, Z., 1973: Turecký hrad Sobůtka pri Rimavskej Sobote. Vlastivedné študie Gemera 2, 79—84.

[4] Hanuliak, M.—Zábojník, J., 1980: Výskumy z obdobia stredoveku na trase Sústavy vodnych diel na Dunaji. Archaeologia historica 5, 193—208.

[5] Hanuliak, M.—Zábojník, J., 1981: Najnovšie výsledky výskumu v Chľabe, okr. Nové Zámky. Archaeologia historica 6, 505—512.

[6] Hlinka, J.—Hoššo, J., 1980: Historickoarcheologický výskum peňazokazeckej dielne v Liptovskej Mare. Zborník SNM, Historie 20, 237—280.

[7] Horváth, J., 1969: Surovinová základňa ľudovej keramiky na Slovensku. Umění a řemesla 5, 249—251.

[8] Hoššo, J., 1970: Nález stredovekej keramiky v Trnave. Musaica 10, 23—35.

[9] Hoššo, J., 1971: Biela stredoveká keramika na Slovensku podla doterajšieho stavu badania. Musaica 11, 61—70.

[10] Hoššo, J., 1981: Archeologicky výskum hradu Šášov a zámku v Kremnici. Archaeologia historica 6, 457—466.

[11] Hrubec, I., 1971: Výskum zaniknutej dediny Dolný Poltár. AR 23, 69—79.

[12] Hrubec, I., 1982: Hrádok v Šiatorošskej Bukovinke okr. Lučenec. Archaeologia historica 7, 311—318.

[13] Irásné, M. K., 1973: A budavári Disz tér 8 sz. telken feltárt kút leletel. Budapest Reglsegel 23, 195—210.

[14] Jeršová, M., 1980: Príspevok k dejinám hrnčiarstva a keramiky na Slovensku. Historické študie 8, 311—319.

[15] Jeršová, M., Z dejin hrnčiarstva v Žiline. Vlastivědný zborník Považia 10, 67—75.

[16] Kraskovská, Ľ., 1948—49: K otázke datovania stredovekej keramiky. Historica Studia 6—7, 135—153.

[17] Krupica, O., 1978: Stredoveké Krásno. Západné Slovensko 5, 169—333.

[18] Markuš, M., 1973: Odbyt a spůsoby predaja šivetických hrnčiarskych výrobkov na prelome 19. a 20. stor. Gemer 1, 91—108.

[19] Nešporová, T.—Hoššo, J., 1971: Stredoveká keramika so značkami na dnách z Trenčianského múzea. Vlastivedný zb. Trenč. múzea, 124—128.

[20] Olexa, L.—Tököly, G., 1976: Zistovací vyskum na stredovekej lokalite Hradovisko v Jelšave. AVANS, 208—208.

[21] Piffl, A., 1965: Nález stredovekej hrnčiarskej pece na Prlmaciálnom námestí v Bratislave. Bratislava 1, 63—90.

[22] Polla, B., 1958: K problematike vzniku Starého Mesta v Banskéj Štiavnici. SlA 6, 453—477.

[23] Polla, B., Stredoveké obilne jamy v Budmericiach. Slovenský národopis 7, 517—559.

[24] Polla, B., 1962a: Pamiatky hmotnej kultüry 15. stor. z Posádky pri Gajaroch. Zborník SNM, História 2, 107—140.

[25] Polla, B., 1962b: Zaniknutá stredoveká osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[26] Polla, B., 1964: Stredoveký hrádok v Obišovciach. SlA 12, 467—484.

[27] Polla, B., 1971: Kežmarok. Výsledky historickoarcheologického výskumu. Bratislava.

[28] Polla, B., 1979: Bratislava západné suburbium. Bratislava.

[29] Polla, B.—Rejholec, E., 1981: Nález stredovekých hrnčiarských pecí v Hlohovci. Slovenský národopis 9, 259—289.

[30] Polla, B.—Slivka, M.—Vallašek, A., 1981: K problematike výskumu hradkov a hradov na Slovensku. Archeologia historica 6, 361—406.

[31] Remiašová, M., 1981: Hradisko Vyšehrad. Archaeologia historica 6, 487—473.

[32] Slaninák, M., 1975: K otázke stredovekého dedinského domu na severnom Slovensku. Zborník SNM, Etnografia 18, 170—189.

[33] Socháň, P., 1900: Vývin keramiky a slovenská majolika. Sborník MSS 5, 28—46, 97—132.

[34] Středověká keramika, 1963: Středověká keramika v Československu. Praha.

[35] Vallašek, A.—Plachá, V., 1971: Príspevok k osidleniu bratislavského Podhradia. Bratislava 7, 5—38.

[36] Zolnay, L. 1977: Az 1967—75 évi Budavári ásatásokrol az itt talátt gotikus szoborcso-portról. Budapest Régiségi 24/3—4.