Vesnice husitského období na táborsku ve světle archeologických výzkumů

Variantní název
Das Dorf des hussitischen Zeitalters der Gegend Tábor im Licht archäologischer Untersuchungen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1987, roč. 12, č. [1], s. 85-95
Rozsah
85-95
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Krajíc R., 1980: Příspěvek k dokumentaci některých zaniklých středověkých osad na Táborsku, AH 5, 165—172.

[2] Krajíc R., 1983: Přehled archeologických výzkumů středověku na Táborsku (se zaměřením na zaniklé středověké osady), 1, 95—127.

[3] Krajíc R., 1983—1984: Současný stav poznání hmotné kultury středověké vesnice na Táborsku, Husitský Tábor 6—7, 47—82, tab. IV—VIII.

[4] Krajíc R., 1985: Archeologické příspěvky k dějinám osídlení táborského okresu (Záměr), AVJČ 2, 95—101.

[5] Krajíc R., v tisku: Archeologický výzkum památek husitského období na Táborsku, AVJČ 4.

[6] Krajíc R.—Eisler J.—Soudný M., 1984: Metodika a aplikace prospekčních metod a počítačové grafiky při archeologickém výzkumu zaniklé středověké vesnice Potálov, okres Tábor, Výzkumy v Čechách — Supplementum: Nové prospekční metody v archeologii, 5—94.

[7] Krajíc R.—Klučina P., v tisku: Středověké vojenské ležení na Smolíně u Tábora, AR.

[8] Smetánka Z., 1970: Archeologický výzkum zaniklých osad na Táborsku, Sborník k 550. výročí vzniku města, Tábor, 39—42.