Česká archeologie a studium problematiky 13. století

Název: Česká archeologie a studium problematiky 13. století
Variantní název:
  • Die tschechische Archäologie und das Studium der Problematik des 13. Jahrhunderts
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 9-17
Rozsah
9-17
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
(Teze referátu)
Reference
[1] BERANOVÁ, M. 1980: Zemědělství starých Slovanů. Praha.

[2] BERANOVÁ, M. 1981: Zur Frage des Ernährungseinflusses auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung, Anthropologie 19/2, 165—170.

[3] BERANOVÁ, M. 1986: Otázka velikosti polností k výživě člověka, rodiny a vesnice u Slovanů i v pravěku, Archaeologica Pragensia 7, 151—170.

[4] BOHÁČ, Z. 1974: Újezdy a Lhoty. Příspěvek k dějinám osídlení středověkých Čech, Historická geografie 12, 3—25.

[5] BOHÁČ, Z. 1982: Otázky terminologie dějin osídleni a kolonizace za feudalismu, in: Historiografie čelem k budoucnosti (Sborník k šedesátinám akademika Jaroslava Purše), ÚČSD ČSAV Praha, 359—373.

[6] BOHÁČ, Z. 1986: Geneze sídla a plužiny jako pramen k dějinám osídlení, Historická geografie 25, 7—52.

[7] BUBENÍK, J. 1975: Slovanské sídliště u Břežánek, okr. Teplice, AR XXVII, 642—650.

[8] BUBENÍK, J.—VELÍMSKÝ, T. 1986: Archeologický výzkum polykulturní lokality u Jenišova Újezda, okr. Teplice, in: Archeologické studijní materiály 15, AÚ ČSAV Praha, 42—49.

[9] CURSCHMANN, F. 1900: Hungersnöte im Mittelalter. Ein Beitrag zur deutschen Wirtschaftsgeschichte des 8. bis 13. Jahrhunderts, Leipziger Studien aus dem Gebiet der Geschichte VI/1. Leipzig.

[10] GRAUS, F. 1957: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II. Praha.

[11] HEJNA, A. 1972: Zu den Anfängen der Fürsten- und Herrensitze im westslawischen Raum, VPS (ODS) VII, 49—76.

[12] HUML, V. 1986: Příspěvek k osídlení severního pravobřeží Vltavy (Praha 8) do počátku 15. století. AH 11, 441—459.

[13] HREČEK, H. 1857: Běh kolonisací české až do roku 1200, PA II, 362—366.

[14] KLÁPŠTE, J. 1988: Topographie der frühmittelalterlichen Besiedlung in der Gegend von Most (Nordwestböhmen), AFD 32, 35—79.

[15] MACEK, J. 1976: Týn. Výzkumná zpráva čj. 7660/76 v archivu AÚ ČSAV Praha.

[16] MACEK, J. 1979: Dvůr. Historicko-sémantická analýza. Výzkumná zpráva čj. 8262/79 v archivu AÚ ČSAV Praha.

[17] MENCL, V. 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

[18] NEÚSTUPNÝ, E.—DVOŘÁK, Z. 1983: Výživa pravěkých zemědělců: model, PA LXXIV, 224—257.

[19] NOVOTNÝ, V. 1937: České dějiny I. 4. Praha.

[20] NOVÝ, R. 1979: Vývoj struktury pozemkového vlastnictví na Benešovsku v předhusitské době, SVPP 20, 141—176.

[21] PEŠKE, L.—TINTĚRA, L. 1985: Pěstování pšenice dvouzrnky na žďařeném pozemku, Archaeologia Pragensia 6, 221—229.

[22] SLÁMA, J. 1967: Příspěvek k vnitřní kolonisaci raně středověkých Čech, AR XIX, 433 až 445.

[23] SLÁMA, J. 1986: Střední Čechy v raném středověku. II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu. (Praehistorica XI) Praha.

[24] SMETÁNKA, Z. 1978a: Přírodní poměry a osídlování Čech v 10.—13. století, AH 3, 331—334.

[25] SMETÁNKA, Z. 1978b: Diskuse o problematice sídlišť typu "Týn", AR XXX, 210—212.

[26] SMETÁNKA, Z.—ŠKABRADA, J. 1975: Třebonín na Čáslavsku v raném středověku (povrchový průzkum). AR XXVII, 72—85.

[27] ŠIMÁK, J. V. 1938: Středověká kolonisace v zemích českých. České dějiny I. 5. Praha.

[28] ŠMELHAUS, V. 1980: Vývoj zemědělské výroby v českých zemích v době předhusitské. (Zemědělské muzeum — Prameny a studie 21). Praha.

[29] ŠTĚPÁNEK, M. 1969: Strukturální změny středověkého osídlení, ČSČH XVII, 457—488, 649—680.

[30] TŘEŠTÍK, D.—POLÍVKA, M. 1984: Nástin vývoje české šlechty do konce 15. století, in: Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století, ÚČSD ČSAV Praha, 99—133.

[31] VOGT, K. 1938: Die Burg in Böhmen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Reichenberg—Leipzig.

[32] ZÁPOTOCKÝ, M. 1973: Pozdněhradištní nálezy z Třebušína. Otázka opevněných sídel z doby rané kolonizace 11.—12. století na severním Litoměřicku, Litoměřicko 10, 5—25.

[33] ŽEMLIČKA, J. 1974: Osídlení Zbraslavská od 10. do počátku 15. století, PA LXV, 419 až 465.

[34] ŽEMLIČKA, J. 1978: K charakteristice středověké kolonizace v Čechách, ČSČH XXVI, 58—81.

[35] ŽEMLIČKA, J. 1980: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha.