Ozvučnicové nádoby z klenby presbytáře kostela sv. Havla v Myšenci, okres Písek

Název: Ozvučnicové nádoby z klenby presbytáře kostela sv. Havla v Myšenci, okres Písek
Variantní název:
  • Resonanzgefäße aus dem Presbyteriumsgewölbe der Kirche Sankt Galli in Mysenec, Bez. Pisek
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 339-346
Rozsah
339-346
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ČECH, V. a kol., 1962: Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, list M-33-XVII-České Budějovice, Praha.

[2] DURDÍK, T., 1984: České hrady, Praha.

[3] KUTHAN, J., 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století, České Budějovice.

[4] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[5] PĚŠINA, J. a kol., 1958: Gotická nástěnná malba v zemích českých I, 1300—1350, Praha.

[6] PETR, F., 1957: Nález hliněných nádob zazděných v klenbě kostela v Pošné, ZPP XVII, 207.

[7] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1986: Sakristie s apsidou vesnických farních kostelů, Umění XXXIV, 441—450 (zde odkazy na předcházející autorčiny práce, zabývající se touto problematikou).

[8] SOUKUP, J., 1910: Soupis památek historických a uměleckých v království českém, politický okres písecký, Praha.

[9] STEHLÍKOVA, D.—VARHANÍK, J.—SOMMER, J., 1984: Marginálie k umění doby posledních Přemyslovců, Umění XXXII, 23—37.

[10] ŠPAČEK, L., 1963: Akustické nádoba z Ostrovského kláštera, ČNM CXXXII/3, 137—142.

[11] VARHANÍK, J.—ZAVŘEL, J., 1986: K morfologii a petrografii raně gotické výstavby hradu Zvíkova, Památky a příroda 11, 2, 65—71.