Terminologie, třídění a kód sředověkých kovových předmětů

Variantní název
Terminologie, Klassifizierung und Kode mittelalterlicher metallischer Gegenstände
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1989, roč. 14, č. [1], s. 437-472
Rozsah
437-472
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] ALEŠKOVSKIJ, M. CH., 1960: Kurgany russkich družinnikov XI.—XII. vv. Sovetskaja archeologija 1, 1960.

[2] Algemeine Geschichte der Kunst, sv. II, 1963, Leipzig.

[3] BAXA, P., 1982: K vývoju podkúvania na Slovensku v 16.—17. stor., AH 7, 495—497.

[4] BELCREDI, L., 1983: Zemědělské a řemeslnické nástroje na ZSO, AH 8, 411—422.

[5] BELCREDI, L., 1988: Užití kovu na středověké osadě. Dosavadní výsledky archeologického výzkumu na ZSO Bystřeci, AH 13. v tisku.

[6] BELCREDI, L., NEKUDA, V., 1983: Pokračování výzkumu na ZSO Bystřeci u Jedovnic, ČMM LXVIII, 43—60.

[7] BERANOVÁ, M., 1957: Slovanské žňové nástroje v 6.—12. stol., PA 48, 99—116.

[8] BERANOVÁ, M., 1971: Středověká kosa z Bradla, AR 23, 63—68.

[9] BERANOVÁ, M., 1975: Zemědělská výroba 11.—14. stol. na území ČSSR, St. AÚ ČSAV v Brně III, 1.

[10] BERANOVÁ, M., 1980: Zemědělství starých Slovanů, Praha.

[11] BLÁHA, J., 1970: Zjišťovací výzkum na hradě Šternberku a některé problémy keramiky vrcholného středověku na jz. Moravě, VVM 22, příloha 1970/3.

[12] BUDINSKÝ-KRIČKA, V., 1963: Nález poľnohospodárských nástrojov na slovanskom sídlisku v Smižanoch, ŠZ AÚ SAV 11.

[13] BURIAN, V., 1964: Husitské opevnění Kartouzka v Dolanech, Olomouc.

[14] BURIAN, V., 1965: Nálezy z kartuzie a husitského opevnění v Dolanech (výzkum 1963). Práce odboru spol. věd VÚ v Olomouci, 6, Olomouc.

[15] BURIAN, V., 1966: Kartouzka v Dolanech, moravský protějšek hradu Siónu. Střední Morava 1, 5—18.

[16] BURIAN, V., 1971: Archeologický výzkum kartuziánského kláštera v Dolanech (okr. Olomouc) roku 1970. Zp. VÚ v Olomouci 150, 7—8.

[17] BURIAN, V., 1982: Ostruhy z Tepence a kartouzky v Dolanech. Zp. KVMO 228, 84, 23—39.

[18] BURIAN, V., 1984: Rozbor nálezů podkov z hradu Tepence a husitského opevnění Kartouzka (1340—1425). Zp. KVMO 228, 84, 12—17.

[19] CZERSKÁ, B., 1972: Želazne klucze, klódky i szęšci zamków z grodu wczesnośredniowiecznego na Ostrówku w Opolu. WA 37, 55—71.

[20] ČAPLOVIČ, D., HAJNALOVÁ, E., HANULIAK, M., RUTTKAY, A., 1984: Stredoveká dedina na Slovensku ako základný fenomén feudálnej ekonomiky, AH 10, 11—25.

[21] DEMMIN, A., 1891: Die Kriegswaffen in ihren geschichtlichen Entwicklungen von der ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, Gera.

[22] DOSTÁL, B., 1975: Břeclav-Pohansko IV, velkomoravský velmožský dvorec, Brno.

[23] DOSTÁL, B., 1977—78: Zemnice s depotem pod valem hradiska Břeclavi-Pohanska, SPFFBU, E 22, 23, 103—131.

[24] DRDA, M., 1978a: Soubor nálezů ze Sezimova Ústí, Husitský Tábor I, 7—29.

[25] DRDA, M., 1978b: Archeologické nálezy z Kozího hrádku, AR 30, 394—407.

[26] DROBNÁ, Z., 1970: Le Codex Diéna. Prague.

[27] DURDÍK, T., 1976: Nálezy z hradu Týřova, Zp. ČSSA 18, 3—6.

[28] GOŠ, V., 1975: Středověká cesta v Mohelnici, VVM 27, 291—294.

[29] GOŠ, V., 1976: Soubor železných předmětů a zbroje z hradu Rychleb ve Slezsku, VVM 30, 293—300.

[30] GOŠ, V., 1986: Kolekce kovových předmětů slovanské osady v Mohelnici, Čas. slezského muzea 8 35, 193—200.

[31] HANULIAK, V., 1983: Odkryté zvýšky kováčskej výhně na Liptovskom hradě, AH 8, 479—490.

[32] HEJNA, A., 1962: Soubor nálezů z hrádku Bolkova v SV Čechách, PA 53, 455—473.

[33] HEJNA, A., 1964: Krašovice — příspěvek k výzkumu středověké vesnice v Čechách, PA 55, 184—199.

[34] HEJNA, A., 1974: Bradlo u Hostinného n. L. Příspěvek k výzkumu opevněných sídel v severovýchodních Čechách, PA 65, č. 2. 365—418.

[35] HILSZEROWNA, Z., 1956: Ostrogi polski z X—XIII wieku, Poznaň.

[36] HOLL, I., PARADI, N., 1982: Das mittelalterilche Dorf Sarvaly, Budapest.

[37] HUML, V., 1967: Zaniklá tvrz Semonice, Hradec Králové.

[38] HUML, V., 1978: K výzkumu předměstských osad Prahy 12.—15. stol. — Vysočan a Kobylis, AH 4, 193—209.

[39] CHOTEK, K., 1959: Staré způsoby práce v čs. zemědělství (žatva srpem), Čs. etnografie II. 275—290.

[40] JÁNSKÁ, E., 1963: Archeologický výzkum hradu Sion v Čechách, AR 15, 220—247.

[41] JÁNSKÁ, E., 1965: Hrad Jana Roháče z Dubé Sion. Sb. oblastního muzea v Kutné Hoře. Řada A. hist., č. 6—7, 5—72.

[42] JIRÁSEK, J., 1968: Zemědělské nářadí poddanské usedlosti v našich zemích v době "zemědělské revoluce", VVM XX, 208—227.

[43] KAZMIERCZYK, J., 1970: Wroclaw lewobrzezny we wczesnym sredniowieczu II, Wrocław.

[44] KAZMIERCZYK, J., 1978: Podkowy na Śląsku w X—XIV wieku, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdaňsk.

[45] KIRPIČNIKOV, A. N., 1966: Drevnerusskoje oružije 2. Kopija, sulicy bojevyje topory bulavy, kisteni 9—13 vv. Archeol. SSSR, Svod archeol. I E 1—36, Moskva Leningrad.

[46] KIRPIČNIKOV, A. N., 1973: Snarjaženije vsadnika i věrchovoga konja na Rusi IX—XIII vv. Archeologija SSSR SAI, E 1—36, Leningrad.

[47] KLÍMA, B., 1975: Rozbor klíčů z velkomoravského hradiště v Mikulčicích, AR 27, 140—150.

[48] KOLČIN, B. A., 1959: Železoobrabatyvajuščeje remeslo Novgoroda Velikogo, Trudy Novgorodskoj archeologičeskoj expedicii II, 7—120. MIA 65, Moskva.

[49] KOUŘIL, P., 1977: Opevněné sídlo Čalonice, kat. území Dalešice, okr. Třebíč, AH 2, 137—155.

[50] KOUŘIL, P., 1979: Archeologické nálezy z hradu Templštejnu — železné předměty, AH 4 129—140

[51] KOUŘIL, P., 1986: Středověký meč z Heřmanovic, AH 11, 515—516.

[52] KRÁL, E., 1950: Základy podkovářství. Praha.

[53] KUČERA, M., 1975: Ikonografia slovenského kalendára z r. 1432, Sb. FFUK 26, Hist.

[54] LOCHMANN, Z., 1983: Kovový inventář hradu Vizmburka. Krkonoše Podkrkonoší 7 251—266.

[55] MATĚJČEK, A., 1938: Česká malba gotická. Deskové malířství 1350—1450, Praha.

[56] MEDVEDEV, A. F., 1959: Oružije Novgoroda Velikogo, Trudy Novgorodskoj archeologičeskoj expedicii T 2, MIA SSSR 65, Moskva.

[57] MĚCHUROVÁ, Z., 1983: Třmeny a jiné součásti sedla z časně středověkého období. ČMM, vědy spol. 68, 61—90.

[58] MĚCHUROVÁ, Z., 1985: Součásti koňské výstroje ze ZSO Konůvky. ČMM 70, vědy spol., 69—84.

[59] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1984: Sídlištní objekty, jámy, kůlové jamky a žlábky prozkoumané při výzkumu velkomoravského pohřebiště u Velkých Bílovic (okr. Břeclav), AH 9, 39—64.

[60] MICHNA, P., UNGER, J., 1974: Archeologické nálezy z výzkumu hradu Melice na Vyškovsku, VVM 1, 61—78.

[61] MÍKA, A., 1960: Nástin vývoje zemědělské výroby v českých zemích v epoše feudalismu, Praha.

[62] MINÁČ, V., 1981: Slovanské sídlisko a stredoveká osada v Senci-Martině, AH 6, 487—497.

[63] NADOLSKI, A., 1954: Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI a XII wieku, Lodž.

[64] NEKUDA, V., 1975: Pfaffenschlag, ZSV u Slavonic, Brno.

[65] NEKUDA, V., 1980: Moravský venkov v době předhusitské, AH 5, 13—29.

[66] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice, zaniklá středověká ves 1, Brno.

[67] NEKUDA, V., 1986: Obilní jámy v zaniklých Mstěnicích, ČMM 71, vědy spol., 59—129.

[68] NEKUDA, V., UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě, Brno.

[69] NOVOTNÝ, B., 1975: Záchranný výzkum zaniklého středověkého dvorce u Šakvic (okr. Břeclav), AH I, 61—89.

[70] NOVOTNÝ, B., 1981: Archeologický výzkum hradu "Rokyten" na Moravě z 11. až 12. stol., jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice, AH 6, 221—238.

[71] PETRÁŇ, J., 1963: Zemědělská výroba v Čechách v 2. pol. 16. a počátkem 17. stol., Praha.

[72] PETRÁŇ, J., 1985—6, Dějiny hmotné kultury I, II, Praha.

[73] PLEINER, R., 1962: Staré evropské kovářství, Praha.

[74] POLLA, B., 1962a: SZO na Spiši-Zálužany, Bratislava.

[75] POLLA, B., 1962b: Pamiatky hmotné kultury 15. stor. z Posádky pri Gajaroch, Zb. SNM 62/1, 56, 107—140.

[76] POLLA, B., 1971: Kežmarok. Výsledky hist. archeol. výskumu. Bratislava.

[77] POLLA, B., 1972: Archeologický výskum v Bratislave na trase mosta v r. 1967—1970, AR 24.

[78] POLLA, B., 1979: Bratislava — západné suburbium, Košice.

[79] POLLA, B., 1986: Košice-Krásná, Bratislava.

[80] POLLA, B., EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B., 1975: Stredoveké pamiatky hmotnej kultúry z archeologických výskumov na Devínskom hrade, Zb. SNM 69, hist. 15.

[81] POULÍK, J., 1948: Staroslovanská Morava, Praha.

[82] RICHTER, M., 1963a: Výzkum opevněné středověké osady v Hradišťku u Davle, AR 15.

[83] RICHTER, M., 1963b: Raně středověké bronzové skládací vážky z Čech, Sb. ČSSA 3, 141—148, Brno.

[84] RICHTER, M., 1964: Výzkum v Sezimově Ústí v roce 1962—1963, AR 16, 691—715.

[85] RICHTER, M., 1982: Hradištko u Davle městečko ostrovského kláštera, Praha.

[86] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei. Slovenská archeologia 24/2, 245—395.

[87] RUTTKAY, A., 1978: Umenie kované v zbraniach, Bratislava.

[88] RUTKOWSKA-PŁACHCIŇSKA, A., 1978: Budownictwo. In: Historia kultury materialnej Polski, T. II., Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdaňsk.

[89] SLIVKA, M., 1977: Počiatky osidlenia Trebišova a jeho okolia, Nové obzory 19.

[90] SLIVKA, M., 1980, 1981: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku, Historica carpatica 11, 12, 218—288, 211—276.

[91] SMETÁNKA, Z., 1956: Hrábě se železnými hřeby, Český lid 43, 268—270.

[92] SNÁŠIL, R., 1971: Záblacany, Sb. Uherské Hradiště, 99—116.

[93] SZENDREI, J., 1896: Magyar hadtorténelmi emlékek az ezredéves országos kiállitason, Budapest.

[94] ŠACH, F., 1961: Rádlo a pluh na území ČSSSR. Vědecká práce zemědělského muzea.

[95] ŠAUROVÁ, D., 1973: Zemědělské nástroje z Konůvek na Slavkovsku, AR 25/3, 336—339.

[96] ŠAUROVÁ, D., 1979: Středověké podkovy ze ZSO Konůvky, AH 4, 295—301.

[97] ŠAUROVÁ, D., 1981: Mizející hrádek v Rašovicích, okr. Vyškov na Moravě, AH 6, 327—332.

[98] ŠIŠKA, S., 1964: Slovanské sídliskové objekty v Hnojnom, okr. Michalovce, AR 16.

[99] ŠTĚPÁNEK, F., 1887: Nauka o kování koní, Praha.

[100] THIEL, E., 1963: Geschichte des Kostüms, Berlin.

[101] UNGER, J., 1974: Archeologické nálezy z výzkumu hradu Melic na Vyškovsku (železné předměty), VVM 74/2, 194—200.

[102] UNGER, J., 1981: Hradištní a středověká osada u Šakvic, okr. Břeclav, AR 33, 55—87.

[103] UNGER, J., 1981: Nálezy z objektu datovaného mincí na tvrzišti "Kulatý kopec" u Žabčic okr. Brno-venkov, AH 6, 315—325.

[104] UNGER, J., 1984: Zaniklá ves Topolany u Vranovic (okr. Břeclav), AH 9, 65—100.

[105] UNGER, J., MĚŘÍNSKÝ, Z., 1977: Záchranný výzkum na ZSO Koválov u Žabčic (okr. Brno-venkov), PV 1975, 96, Brno.

[106] VERMOUZEK, R., 1983: Zaniklá osada Kocanov, VVM 83/1, 80—85.

[107] VERMOUZEK, R., 1984: Kování středověkého vozu, Sb. Technického muzea v Brně, 110—122.

[108] WDD — WÁGNER, E., DROBNÁ, Z., DURDÍK, J., 1956: Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské, Praha.

[109] WEYGAN, bez data: Die Geschichte der französischen Armee, Berlin.

[110] WIKLAK, P., 1960: Obuwie gdaňskie w X—XIII wieku, Gdaňsk wczesnosrednowieczny III, 7—101.

[111] ZSCHILLE, R., FORRER, R., 1896: Die Steigbügel in ihrer Formenentwicklung, Berlin.

[112] Bellifortis Konráda Keysera (z let 1402—1405), Státní universitní knihovna Göttingen, cod. phil. 63.

[113] Bible krále Václava IV. (asi 1389—1410), ÖNB Wien, cod. I, 2759, II, 2760, III, 2761.

[114] Bible latinská (15. stol.), Knihovna pražské kapituly, sign. A 10.

[115] Bible Velislavova (kolem r. 1340), vydání 1970, Praha.

[116] Brevíř kláštera sv. Jiří na hradě Pražském (kolem r. 1400), Státní knihovna, sig. XIII, C 1/a.

[117] Brevíř křížovnického velmistra Lva (z r. 1356), Státní knihovna Praha, sig. XVIII F 6.

[118] De moribus et officiis viventium (1. pol. 15. stol.), Knihovna kapituly pražské, sig. G 42.

[119] Chronologische und Astronomische Sammelhandschrift, ÖNBW, cod. 387. (r. 818).

[120] Kalendářní německý rukopis z r. 1475, ÖNBW, cod. 3085.

[121] Kodex Jana z Jenštejna (z let 1396—1397), sign. Vat. lat. 1122.

[122] Kodex Jenský (zač. 16. stol.), Drobná 1970, Praha.

[123] Kronika Václava Hájka z Libočan (z roku 1540).

[124] Legendy o českých patronech v obrazové knize ze 14. stol., 2. vydání, Praha 1940.

[125] Petri de Crescentiis Ruralium commodorum Libri XII (přelom 14. a 15. stol.), Státní knihovna Praha. sign. VII C 8.

[126] Rukopis křivoklátský (15. stol.), Zámecká knihovna Křivoklát I d 36.

[127] Rukopis německého kalendáře, ÖNB Wien, cod. 3085.

[128] The Pierpont Morgan Lybrary New York (z kláštera v Louce na Moravě), sign. M 739. Kopie ÖNBW.

[129] Zrcadlo spasení, Krumlovský sborník (1. čtvrt. 15. stol.), Knihovna Národního muzea Praha, sig. III В 10.

[130] Životy svatých otců (1516), Státní knihovna Praha, sign. XVII, A 2.