Jihomoravská a dolnorakouská města, jejich místo v kulturním vývoji a odraz v hmotné kultuře

Název: Jihomoravská a dolnorakouská města, jejich místo v kulturním vývoji a odraz v hmotné kultuře
Variantní název
Südmährische und niederösterreichische Städte, ihre Position in der Kulturentwicklung und ihre Reflexion in der Sachkultur
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 145-158
Rozsah
145-158
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] ARTNER, G.-KRENN, M., 1995: Stadtarchäologie im Raum Krems-Stein. In: Perspektiven zum Werdegang von Krems und Stein. Festgabe zum 1000-Jahr-Jubiläum der Stadt Krems-Stein. (Hrsg. Alexandra Krenn-Leeb). Archäologie Österreichs. Sonderausgabe 1995, 40-56. Wien.

[2] BLÁHA, J.-KONEČNÝ, L., 1985: K nejstarší historii města Telče. In: Uměleckohistorický sborník, 129-160. Brno.

[3] BOOCKMANN, H., 1986: Die Stadt im späten Mittelalter. München.

[4] BRANDSTÄTTER, Ch.-TREFFER, G. (Hrsg.) et al., 1986: StadtChronik Wien. 2000 Jahre in Daten, Dokumenten und Bildern. Wien-München (2. Auflage).

[5] BRUNNER, K., 1994: Herzogtümer und Marken. Vom Ungarnsturm bis ins 12. Jahrhundert. Österreichische Geschichte 907-1156. Hg. von Herwig Wolfram. Wien.

[6] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III (ed. G. Friedrich et Z. Kristen), Praha 1942-1962.

[7] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae IV (ed. J. Šebánek et S. Dušková), Praha 1962-1965.

[8] CEJNKOVÁ, D.-LOSKOTOVÁ, I., 1993: Archeologické výzkumy na Starém Brně, BMD XI, 23-28.

[9] CEJNKOVÁ, D.-MĚŘÍNSKÝ, Z.-SULITKOVÁ, L., 1984: K problematice počátků města Brna, ČsČH XXXII, 250-270.

[10] CSENDES, P., 1991: Der niederösterreichische Raum im 10. Jahrhundert. In: Baiern, Ungarn und Slawen im Donauraum. Forschungen zur Geschichte der Städte und Märkte Österreichs, Band 4, 95-104. Linz/Donau.

[11] DOLEŽEL, J., 1995: Ke vzniku a vývoji několika měst střední a severozápadní Moravy (Blansko, Ivančice, Tišnov, Velká Bíteš, Vyškov), AH 20, 201-217.

[12] DOSTÁL, O. et al. (HRŮZA, J.-LÍBAL, D.-VODĚRA, S.-ZALČÍK, T.), 1974: Československá historická města. Praha.

[13] EBNER, H., 1991: Die Frühgeschichte Wiens. In: Frühgeschichte der europäischen Stadt. Voraussetzungen und Grundlagen/Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie Berlin. Herausgegeben von Hansjürgen Brachmann und Joachim Herrmann. Schriften zu Ur- und Frühgeschichte 44, 60-67. Berlin.

[14] ENNEN, E., 1987: Die europäische Stadt des Mittelalters. Göttingen (4. verbesserte Auflage).

[15] FARKA, Ch., 1992: Stadtkernarchäologie in Österreich, Archäologie Österreichs 3/2, 12-18.

[16] FEHRING, G., 1996: Stadtarchäologie in Deutschland, Sonderheft der Zeilschrift Archäologie in Deutschland. Stuttgart.

[17] FLODR, M., 1993: Iura originalia civitatis Brunensis. Privilegium českého krále Václava I. z ledna roku 1243 pro město Brno. Brno.

[18] FLODR, M., 1995: Privilegium města Brna z roku 1243 a jeho velké dědictví, BMD XIII, 23-37.

[19] FÜGEDI, E., 1969: Die Entstehung des Städtewesens in Ungarn, Alba Regia X, 101-118.

[20] FÜGEDI, E., 1993: Die Städte im mittelalterlichen Ungarn Versuch einer Forschungsbilanz. In: Städte im Donauraum, 38-54. Bratislava.

[21] GERHARTL, G., 1976: Wiener Neustadt - Die bedeutendste Stadtgründung der Babenbergerzeit. In: 1000 Jahre Babenberger in Österreich, 321-328. Wien.

[22] GERHARTL, G., 1978: Wiener Neustadt. Geschichte, Kunst, Kultur, Wirtschaft. Wien.

[23] GUTKAS, K., 1972: Das Städtewesen der österreichischen Donauländer und der Steiermark im 14. Jahrhundert. In: Stadt und Stadtherr im 14. Jahrhundert. Entwicklungen und Funktionen, hrsg. von Wilhelm Rausch, 229-245. Linz/Donau.

[24] GUTKAS, K., 1975: St. Pölten, Werden und Wesen einer österreichischen Stadt. St. Pölten (3. Auflage).

[25] GUTKAS, K., 1977: Das österreichische Städtewesen im Mittelalter. In: Die mittelalterliche Städtebildung im südostlichen Europa. Hrsg. Heinz Stoob. Städteforschung. Reihe A: Bd. 4, 134-163. Köln-Wien.

[26] HAUSEROVÁ, M., 1995: Středověký městský dům na široké parcele se středním vjezdem (Příspěvek k poznání dispozičního typu), AH 20, 35-52.

[27] HLOBIL, I.-MICHNA, P.-TOGNER, M., 1984: Olomouc. Praha.

[28] HOFFMANN, F., 1984: Morava před husitskou revolucí, ČMMZ, Vědy společenské LXIX, 49-78.

[29] HOFFMANN, F., 1990: K systémové analýze středověkých měst, ČČH LXXXVIII, 252-275.

[30] HOFFMANN, F., 1992: České město ve středověku. Praha.

[31] HOSÁK, L., 1968: Od nejstaršího pramenného údobí do husitských válek. In: Břeclav, dějiny města, 45-62. Břeclav.

[32] HOSÁK, L.-NEVŘIVA, O.-ŠVESTKA, J., 1959: Dějiny města Podivína. Brno.

[33] HRABOVÁ, L., 1964: Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13. století. Praha.

[34] HRŮZA, J., 1960: Česká města. Praha.

[35] HRŮZA, J., 1965: Teorie města. Praha.

[36] HRŮZA, J., 1976: Československá města. Praha.

[37] HUTER, F. et al. 1978: Handbuch der historischen Stätten Österreich, zweiter Band. Alpenländer und Südtirol. Stuttgart (2. Auflage).

[38] JAROŠ, Z., 1993: Historický kalendář gotické Jihlavy. Jihlava.

[39] KANDLER, M.-VETTERS, H., 1989. Der römische Limes in Österreich. Ein Führer. Wien.

[40] KAVKA, F., 1963: Die Städte Böhmens und Mährens zur Zeit des Přemysliden-Staates. In: Die Städte Mitteleuropas im 12. und 13. Jahrhundert, 137-153. Linz.

[41] KEJŘ, J., 1969: Zwei Studien über die Anfänge des Städteverfassung in den böhmischen Ländern, Historica XVI, 81-142.

[42] KEJŘ, J., 1976: Nad počátky našich měst, ČsČH XXIV, 377-401.

[43] KEJŘ, J., 1979: Městské zřízení v českém státě ve 13. století, ČsČH XXVII, 226-252.

[44] KEJŘ, J., 1987: Trhy a trhové vsi v Čechách a na Moravě, Právněhistorické studie 28, 9-44.

[45] KLAAR, A., 1963: Die Siedlungsformen der österreichischen Donaustädte. In: Die Städte Mitteleuropas im 12. und. 13. Jahrhundert, 93-115. Linz.

[46] KLAAR, A., 1976: Siedlungen der Babenbergerzeit. In: 1000 Jahre Babenberger in Österreich, 363-368. Wien.

[47] KNITTLER, H., 1971: Abriß einer Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Doppelstadt Krems-Stein. In: 1000 Jahre Kunst in Krems, 43-73. Krems an der Donau.

[48] KONEČNÝ, L., 1985: Geneze města Znojma a typy předlokační aglomerace, AH 10, 153-161.

[49] KONEČNÝ, L., 1995-1996: Počátky Brna ve světle nejnovějších poznatků, Forum brunense, 7-20.

[50] KONEČNÝ, L., 1996: Nejstarší krypty a funkce svatopetrského kostela v Brně, Umění XLIV, 315-344.

[51] KOUŘIL, P.-MĚŘÍNSKÝ, Z.-PLAČEK, M., 1994: Opevněná sídla na Moravě a ve Slezsku (vznik, vývoj, význam, funkce, současný stav a perspektivy dalšího výzkumu), AH 19, 121-151.

[52] KUČA, K., 1992: Urbanistická kompozice středověkých měst a městeček v jižních Čechách, AH 17, 115-130.

[53] KUČA, K., 1995: Chlumecko a Novobydžovsko. Historie a architektonické památky. Kniha 1, 2. Hradec Králové

[54] KUČA, K., 1995a: Poznámky ke kompozici ortogonálních městských lokací v Čechách, AH 20, 107-124.

[55] KUČA, K., 1996: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 1. svazek (A-G). Praha.

[56] KÜHNEL, H., 1973: Krems und Stein. München-Zürich.

[57] KUTHAN, J., 1982: Architektura v přemyslovském státě 13. století. In: Umění doby posledních Přemyslovců, 181-351. Roztoky u Prahy-Praha.

[58] KUTHAN, J., 1991: Zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. v Rakousku a ve Štýrsku. Praha.

[59] KUTHAN, J., 1993: Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš. Vimperk.

[60] KUTHAN, J., 1994: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města-hrady-kláštery-kostely. Vimperk.

[61] LADENBAUER-OREL, H., 1977: Archaeological Research in the City Centre of Vienna. In: European Towns. Their Archaeology and Early History edited by M. W. Barley, 343-352. London-New York-San Francisco.

[62] LÁZNIČKA, Z., 1948: Moravská města (Anthropogeografická studie). Brno.

[63] LECHNER, K., 1985: Die Babenberger. Markgrafen und Herzöge von Österreich 976-1246. Wien-Köln-Graz (3. Auflage).

[64] LECHNER, K. et al. 1970: Handbuch der historischen Stätten Österreich, erster Band. Donauländer und Burgenland. Stuttgart (Nachdruck 1985).

[65] LÍBAL, D., 1958: Rozwój miast czeskich od XI wieku do rewolucji husyckiej, Kwartalnik Architektury i Urbanistiky 111, 241-268.

[66] LÍBAL, D., 1970: Starobylá města v Československu. Stavba jako obraz dějin. Praha.

[67] LOHRMANN, K.-OPLL, F., 1981: Regesten zur Frühgeschichte von Wien, Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte. Sonderreihe der "Wiener Geschichtsblätter", Band 10. Wien-München.

[68] LOSKOTOVÁ, I.-PROCHÁZKA, R., 1995: Brněnské zemnice (Příspěvek k vývoji městské zástavby 13. stol.), BMD XIII, 112-149.

[69] MENCL, V., 1938: Středověká města na Slovensku. Praha.

[70] MENCL, V., 1971: Vývoj studia středověkého měšťanského domu, Monumentorum tutela - Ochrana pamiatok 7, 2-28.

[71] MENSCH UND UMWELT IM MITTELALTER, 1996: Mensch und Umwelt im Mittelalter. Herausgegeben von Bernd Herrmann. Wiesbaden (2. Auflage).

[72] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1977: Několik poznámek k počátkům města Jihlavy. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 122-128. Praha.

[73] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady), AH 6, 147-197.

[74] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů, PA LXXVII, 18-80.

[75] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1986a: Podíl archeologie na výzkumu středověké architektury 11. až 1. poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku, AH 11,25-38.

[76] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1988: K vývoji osídlení v brněnské oblasti od doby stěhování národů a k nejstarším dějinám Brna do vydání tzv. zakládacího privilegia v roce 1243. In: Najstaršie dejiny Bratislavy. Referáty zo sympózia 28.-30. októbra 1986, 251-274. Bratislava.

[77] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1989: Století posledních Přemyslovců na Moravě a ve Slezsku ve světle archeologických výzkumů a nálezů, AH 14, 19-42.

[78] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1989a: Vývoj osídlení Jihlavska do 13. století (Nástin), VSV, Oddíl věd společenských VII, 129-141.

[79] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1991: 900 let prvé zprávy o Brně, VVM XLIII, 281-291.

[80] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1992: Podíl archeologického bádání na poznání středověkých dějin Moravy a Slezska, AH 17, 13-19.

[81] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993: Celkový vývoj osídlení brněnské oblasti do vzniku institucionálního města (problémy a perspektivy dalšího výzkumu), BMD XI, 15-22.

[82] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993a: Otázky kolonizace a interetnických vztahů na středověké Moravě, AH 18, 99-118.

[83] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993b: Problematik der Entstehung der südmährischen Städte und deren Beziehungen zum donauländischen Gebiet. In: Städte im Donauraum, 55-62. Bratislava.

[84] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1995: Morava v 11 .— 12. století, rkp. habil. práce ulož. FF MU v Brně. Brno.

[85] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1995a: Úvodem - Brno mezi léty 1091-1243, BMD XIII, 9-22.

[86] MĚŘÍNSKÝ, Z.-ZUMPFE, E., 1995: Mittelalterliche Städte in Südmähren und die Beziehungen zu mittelalterlichen Städten im niederösterreichischen Raum nördlich der Donau, AH 20, 181-185.

[87] MICHNA, P., 1982: K utváření raně středověké Moravy Olomouc a historické Olomoucko v 9. až počátku 13. století, ČsČH XXX, 716-744.

[88] MICHNA, P., 1982a: Ke stavebním dějinám středověkých domů v Olomouci (Archeologický průzkum dvou měštišť v Barvířské ulici), Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 5, 179-241.

[89] MICHNA, P., 1987: Zemnice svědectvím velké kolonizace. In: XVI. MS 1986. Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě, 187-190. Praha.

[90] MICHNA, P., 1988: K poznání zahloubených obydlí doby velké kolonizace. In: Rodná země. Sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Někudy, CSc., 222-284. Brno.

[91] MICHNA, P.-NEKUDA, V., 1987: Die Anfänge des städtischen Hauses in Mähren. In: Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie 5, 97-107.

[92] MICHNA, P.-POJSL, M. 1988: Románský palác na Olomouckém hradě. Archeologie a památková obnova. Brno.

[93] DIE MITTELALTERLICHE STÄDTEBILDUNG 1977: Die mittelalterliche Städtebildung im südostlichen Europa. Hrsg. von H. Stoob. Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A: Darstellungen. Bd. 4. Köln-Wien.

[94] MOLLAY, K., 1943-1944: Scarbantia, Ödenburg, Sopron. Siedlungsgeschichte und Ortsnamenkunde, Archivum Europae Centro-Orientalis IX-X, 189-324.

[95] MUK, J., 1987: Výsledky výzkumu městského domu se zřetelem k vesnickému obydlí, AH 12, 215-218.

[96] MUK, J., 1991: Středověký městský dům ve výsledcích stavebněhistorického výzkumu, HT 10, 87-96.

[97] MUK, J., 1992: K současnému stavu výzkumu urbanismu a stavební podoby středověkých měst, AH 17, 59-62.

[98] NEKUDA, V., 1993: Dörflicher und städtischer Hausbau des Hochmittelalters in Mähren. In: Archäologie des Mittelalters und Bauforschung im Hanseraum. Eine Festschrift für Günter P. Fehring. Herausgegeben von Manfred Gläser, 425-428. Rostock.

[99] ÖSTERREICHISCHES STÄDTEBUCH, 1968, 1970, 1973, 1976, 1980, 1982, 1988: Österreichisches Städtebuch. Herausgegeben von Alfred Hoffmann und Othmar Pickl (1988). 1. Band. Die Städte Oberösterreichs redigiert von Herbert Knittler (1968); 2. Band. Die Städte des Burgenlandes redigiert von Herbert Knittler (1970); 3. Band. Die Städte Vorarlbergs redigiert von Franz Baltazarek und Johanne Pradel unter Mitarbeit von Roman Sandgruber (1973); 4. Band. Die Städte Niederösterreichs, 1. Teil A- G (mit Pulkau und St. Valentin) redigiert von Friederike Goldmann unter Mitarbeit von Ernö Deák und Werner Berthold (1988); 2. Teil H-P redigiert von Friederike Goldmann, Evelin Oberhammer und Johanne Pradel (1976); 3. Teil R-Z redigiert von Friederike Goldmann unter Mitarbeit von Ernö Deák und Johanne Pradel (1982); 5. Band. Die Städte Tirols, 1. Teil. Bundesland Tirol von Franz-Heinz Hye mit Beiträgen von Franz Huter, Rudolf Palme, Meinrad Pizzini (1980). Wien.

[100] PAMĚŤ MEST, 1975: Paměť měst. Městské památkové reservace v českých zemích (ed. V. Novotný). Praha.

[101] PLAČEK, M.-PROCHÁZKA, R., 1986: K problematice opevněných sídel přelomu raného a vrcholného feudalismu na Moravě (Teze), AH 11, 159-170.

[102] PLANITZ, H., 1996: Die deutsche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen. Wiesbaden (5. Auflage).

[103] PROCHÁZKA, R., 1985: Archeologie k počátkům jihomoravských měst, AH 10, 133-142.

[104] PROCHÁZKA, R., 1988: Archeologické prameny ke středověkému Brnu (Z nových výzkumů 1983-1987), AH 13, 83-95.

[105] PROCHÁZKA, R., 1989: Minoritský klášter v zástavbě středověkého Brna, AH 14, 131-140.

[106] PROCHÁZKA, R., 1991: K charakteristice sídelního vývoje Brna do počátku vrcholného středověku. In: Miasto zachodniosłowiańskie w XI-XII wieku. Społeczeństwo-kultura, 119-144. Wrocław-Warszawa-Kraków.

[107] PROCHÁZKA, R., 1992: Mittelalterliche Stadtkernforschung in Brno (Brünn), Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 8, 159-181.

[108] PROCHÁZKA, R., 1993: Archeologie k počátkům středověkého města Brna, BMD XI, 29-53.

[109] PROCHÁZKA, R., 1993a: K vývoji a funkčnímu rozvrstvení hradů 11.-12. stol. na Moravě. In: Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, 109-141. Wrocław.

[110] PROCHÁZKA, R.-HIMMELOVÁ, Z., 1995: Příspěvek k vývoji středověké zástavby tzv. Velkého špalíčku v Brně, AH 20, 233-245.

[111] PROCHÁZKA, R.-SNÁŠIL, R., 1984: Hlavní rysy lokační zástavby Uherského Hradiště ve 2. polovině 13. století. In: Urbes medii aevi, 43-52. Praha.

[112] PROCHÁZKA, R.-SULITKOVÁ, L., 1984: Uherské Hradiště ve 13.-15. století. Sociálně ekonomická struktura a topografie. Uherské Hradiště.

[113] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1986: Stavební proměny a typy středověkého domu, Acta polytechnica - Práce ČVUT v Praze 8 (I, 1), 67-74.

[114] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1991: Ke stavební technologii středověkého domu, HT 10, 97-102.

[115] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1991a: Stavební proměny a typy středověkého domu. In: Příspěvky k poznání středověkého stavitelství, 17-22. Praha.

[116] RADOVÁ, M.-HAUSEROVÁ, M., 1991: Lokační urbanismus, AH 16, 121-130.

[117] RADOVÁ, M.-HAUSEROVÁ, M., 1992: Síňový dům, AH 17, 99-113.

[118] REICHERT, F., 1981. Die Kuenringerstädte. In: Die Kuenringer. Das Werden des Landes Niederösterreich. Niederösterreichische Landesausstellung, Stift Zwettl, 16. Mai-26. Oktober 1981. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge Nr. 110, 110-116. Wien.

[119] REIDINGER, E., 1994: Planung oder Zufall. Wr. Neustadt 1194. Wiener Neustadt.

[120] RICHTER, M., 1975: České středověké město ve světle archeologických výzkumů, AR XXVII, 245-258.

[121] RICHTER, V., 1976: Telč. Státní zámek, město a památky v okolí. Praha (2. vyd.).

[122] RICHTER, V. et al.. (KRSEK, I.-STEHLÍK, M.-ZEMEK, M.), 1971: Mikulov. Brno.

[123] SAMEK, B., 1993: Věžové domy v Brně, BMD XI, 104-108.

[124] SEEBACH, G., 1977: Burg und Stadt Hainburg - baugeschichtliche Untersuchungen, Unsere Heimat 48, 94-107.

[125] SCHWARZ, E., 1961: Die Volkstumsverhältnisse in den Städten Böhmens und Mährens vor den Hussitenkriegen, Bohemia 2, 27-111.

[126] SCHWARZ, E., 1966: Volkstumsgeschichte der Sudetenländer. II. Teil: Mähren. Handbuch der sudetendeutschen Kulturgeschichte. Herausgegeben vom Vorstand des Collegium Carolinum. Forschungsstelle für die böhmischen Länder, 4. Band. München.

[127] SKUTIL, J., 1982: Dějiny Bzence od počátků do konce středověku, JM 18, sv. 21, 67-85.

[128] STADT UND STADTHERR 1972: Stadt und Stadtherr im 14. Jahrhundert. Entwicklung und Funktionen, herausgegeben von Wilhelm Rausch. Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas II. Linz/Donau.

[129] DIE STADT DES MITTELALTERS, 1976, 1978, 1984: Die Stadt des Mittelalters, drei Bände. Herausgegeben von Carl Haase. Wege der Forschung, Band CCXLIII-CCXLV. Erster Band. Begriff, Entstehung und Ausbreitung (1978, 3. Auflage); Zweiter Band. Recht und Verfassung (1976, 2. Auflage); Dritter Band. Wirtschaft und Gesellschaft (1984, 3. Auflage). Darmstadt.

[130] STÄDTE IM DONAURAUM, 1991: Städte im Donauraum. (Sammelband zur 700 Jahresfeier des Stadtgrundprivilegs von Preßburg 1291-1991). Sammelband der Beiträge aus dem Symposion in Smolenice 30. 9.-3. 10. 1991. Bratislava-Preßburg 1291-1991. Herausgegeben von Richard Marsina. Bratislava.

[131] DIE STÄDTE MITTELEUROPAS, 1963: Die Städte Mitteleuropas im 12. und. 13. Jahrhundert. Schriftleitung Dr. Wilhelm Rausch. Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas I. Linz.

[132] STÄDTEFORSCHUNG 1976-1996: Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster, herausgegeben von Heinz Stoob und Peter Johanek (von R. A, Bd. 35). Reihe A: Darstellungen, Band 1-41. Köln-Wien und Köln-Weimar-Wien (von R. A, Bd. 32, 1993); Reihe B: Handbücher, Band 1, Teil 1-2. Bibliographie zur deutschen historischen Städteforschung, bearbeitet von Brigitte Ehbrecht und Brigitte Schröder, herausgegeben von Heinz Stoob. Köln-Wien 1986; Reihe C: Quellen, Band 1-6, herausgegeben von Heinz Stoob. Köln-Wien und Köln-Weimar-Wien 1985-1993 (von R. C, Bd. 4, 1992).

[133] STOOB, H., 1970: Forschungen zum Städtewesen in Europa, Band I. Räume, Formen und Schichten der mitteleuropäischen Städte. Eine Aufsatzfolge. Köln-Wien.

[134] STOOB, H., 1977: Bruno von Olmütz, das mährische Städtenetz und die europäische Politik von 1245 bis 1281. In: Die mittelalterliche Städtebildung im südöstlichen Europa. Hrsg. von H. Stoob. Städteforschung. Reihe A: Bd. 4, 90-133. Köln-Wien.

[135] ŠVÁBENSKÝ, M., 1979: Město do válek českouherských. In: Hodonín. Minulost a socialistická přítomnost města, 31-62. Brno.

[136] ŠVÁBENSKÝ, M., 1993: Osudy města Brna do roku 1243, BMD XI, 221-266.

[137] 1000 JAHRE BABENBERGER, 1976: 1000 Jahre Babenberger in Österreich. Niederösterreichische Jubiläumsausstellung, Stift Lilienfeld 15. Mai-31. Oktober 1976. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge Nr. 66. Wien.

[138] TOMAS, J., 1987: Poznámky ke vzniku Znojma a Brna. In: XVI. MS 1986. Vývoj obydlí, sídlišť a sídlištní struktury na jižní Moravě, 225-230. Praha.

[139] UBL, H., 1985: Klosterneuburg - vom römischen Lager zur babenbergischen Residenz und Klosterstiftung. In: Der heilige Leopold. Landesfürst und Staatssymbol. Niederösterreichische Landesausstellung, Stift Klosterneuburg 30. März-3. November 1985. Katalog des Niederösterreichischen Landesmuseums, Neue Folge Nr. 155, 130-138. Wien.

[140] UHLÍŘ, J., et al. (FIŠER, R.-NOVÁČKOVA, E.-SEJBAL, J.-ŠRÁMEK, R.-UHLÍŘ, J.) 1977: Třebíč. Dějiny města I. Brno.

[141] VAJDA, S., 1980: Felix Austria. Eine Geschichte Österreichs. Wien-Heidelberg.

[142] VÁLKA, J., 1991: Dějiny Moravy. Díl I. Středověká Morava, Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 5. Brno.

[143] VELÍMSKÝ, T., 1989: K problematice počátku českých měst - prostorový vývoj a nejstarší zástavba, AH 14, 67-93.

[144] VELÍMSKÝ, T., 1995: Archeologie a problematika studia středověkého městského domu a parcely, AH 20, 71-80.

[145] VERBÍK, A., 1981: Středověké město. In: Uherské Hradiště, dějiny města, 81-124. Brno.

[146] VIČAR, O., 1971: Jak vypadaly měšťanské domy v Brně, Monumentorum tutela - Ochrana pamiatok 7, 57-83.

[147] VOLFOVÁ, E., 1991: Příspěvek k typologii domu na rozhraní městského a vesnického prostředí, HT 10, 103-106.

[148] WOLFRAM, H., 1987: Die Geburt Mitteleuropas. Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung 378-907. Wien.

[149] WOLFRAM, H., 1995: Grenzen und Räume. Geschichte Österreichs vor seiner Entstehung. Österreichische Geschichte 378-907. Hg. von Herwig Wolfram. Wien.

[150] ZÖLLNER, E., 1976: Wien zur Zeit der Babenberger. In: 1000 Jahre Babenberger in Österreich, 296-298. Wien.

[151] ZÖLLNER, E.-SCHÜSSEL, T., 1985: Das Werden Österreichs. Ein Arbeitsbuch für österreichische Geschichte. Wien.

[152] ŽEMLIČKA, J., 1986: Století posledních Přemyslovců (Český stát a společnost ve 13. století). Praha.

[153] ŽEMLIČKA, J., 1990: Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného feudalismu. Praha.