Sklo ve výbavě středověkého mosteckého domu

Název: Sklo ve výbavě středověkého mosteckého domu
Variantní název
Glas in der Ausstattung des mittelalterlichen Hauses in der Stadt Most
Autor: Černá, Eva
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 331-[344]
Rozsah
331-[344]
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] BAUMGARTNER, E.-KRUEGER, I., 1988: Phaenix aus Sand und Asche - Glas des Mittelalters. München.

[2] ČERNÁ, E., 1991a: Současný stav a perspektivy studia středověkého sklářství v Čechách od 13.-15./16. století. In: AUNC, Toruň, Archaeologia szkla XVIII, seszyt 210, 151-172.

[3] ČERNÁ, E., 1991b: Les nouvelles connaissance sur la fabrication du verre aux alentours de la commune Moldava dans les Mons Méthaliques a l'époque du Haut Moyen Age. In: Archeologia e storia della produziome del vetro preindustriale, Firenze. 451-462.

[4] ČERNÁ, E., 1993: Některé neznámé dopady soudobé ekologické katastrofy v Krušných horách. In: 2. Sborník z konference "Životní prostředí ve vazbě na ekologicky šetřící a trvale udržitelné zemědělství", Praha, 50-55.

[5] ČERNÁ, E., 1995: Nálezy skel ze středověkého Mostu (Soubor z jímky 1, sek M12 u čp. 226). In: Archeologické výzkumy v severozápaních Čechách v letech 1983-1992, 239-262.

[6] ČERNÁ, E., 1996a: Středověké sklo z Ústí n. L.-Hradiště, Ústí n. L.

[7] ČERNÁ, E., 1996b: Böhmisches mittelalterliches Glas und seine Darstellung in Bilderhandschriften und in der bildenden kunst. In: Realienforschung und Historische Quellen. Sonderdruck aus Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, 15, 127-136.

[8] ČERNÁ, E. ed., 1994: Středověké sklo v zemích Koruny české. Most. Katalog výstavy.

[9] DRAGANOVÁ, J., 1982: Raněstředověké osídlení v areálu Konvikt na Starém Městě pražském, AH 7, 419-421.

[10] FRÝDA, Fr., 1988: Skleněné číše tzv. českého typu a jejich postavení v hmotné kultuře středověkých Čech. In: Sborník Kruhu přátel muzea hl. m. Prahy 1. Praha 175-187.

[11] FRÝDA, Fr.-HIMMELOVÁ, Z., 1994: Sklo 14.-konec 15. stol. - úvodní text ke 2. části katalogu. In: Černá 1994 ed.

[12] HEJDOVÁ, D.-FRÝDA, Fr.-ŠEBESTA, P.-ČERNÁ, E., 1983: Středověké sklo v Čechách, AH 8, 243-266.

[13] KLÁPŠTĚ J., 1983: Studie o středověké studni z Mostu, PA LXXIV, 443-492.

[14] KLÁPŠTĚ J., 1996: Proměny keramiky ve středověkém městě Mostě, v tisku.

[15] KLÁPŠTĚ, J.-MUK, J., 1988: Studie o středověkém domě z Mostu (čp. 226), PA LXXIX, 199-240.