Kostol klarisiek v Trnave : (Príspevok k problematike stredovekej architektúry mendikantov na Slovensku)

Název: Kostol klarisiek v Trnave : (Príspevok k problematike stredovekej architektúry mendikantov na Slovensku)
Variantní název:
  • Die Kirche des Klarissenordens in Trnava : (Beitrag zur Problematik der mittelalterlichen Architektur der Mendikanten)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 353-368
Rozsah
353-368
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ALTMANN, J., 1994: A óbudai és budavári ferences templom és kolostor kutatása. In: Koldulórendi épitészet a középkori Magyarországon. Budapest, 137-152.

[2] BINDING, G., 1982: Die Franziskaner-Baukunst in deutschen Sprachgebiet. In: 800 Jahre Franz von Assisi. Franziskanische Kunst und Kultur des Mittelaters. Krems-Stein, 431-460.

[3] BUREŠ, J., 1966: Středověké stavby slovenských mendikantů. Nepublikovaná dizertačná práca.

[4] DONIN, K. R., 1935: Die Bettelordenkirchen in Österreich. Baden bei Wien.

[5] GYÜRKY, H. K., 1981: Das mittealterliche Dominikanerkirche in Buda. Budapest.

[6] GYÜRKY, H. K., 1994: A domonkosrend középkori kolostorai Budán. In: Koldulórendi épitészet a középkori Magyarországon. Budapest, 121-135.

[7] HARIS, A., 1994: A vasvári domonkos kolostor epitéstörténete. In: Koldulórendi épitészet a középkori Magyarországon. Budapest, 197-234.

[8] HENSZLMANN, I., 1880: Magyarország csúcs-íves stylü müemlékei. Budapest.

[9] JURSA, A., 1957: Trnava. Pamiatky a múzeá, VI, 98-113.

[10] KARÁCSONYI, J., 1922, 1924: Sz. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I.—II., Budapest.

[11] KOVAČOVIČOVÁ-PUŠKÁROVÁ, B.-JANKOVIČ, V., 1965: Kostol sv. Alžbety v Kaplnej pri Bratislave. In: Zo starších výtvarných dejín Slovenska, 53-66.

[12] LOUBAL, A., Krátke dejiny architektúry, sochárstva a maliarstva v Trnave. In: Trnava 1238-1938. Trnava, 124-155.

[13] MAROSI, E., 1994: A koldulórendi épitészet Magyarországon. In: Koldulórendi épitészet a középkori Magyarországon. Budapest, 39-62.

[14] MENCL, V., 1938: Středověká města na Slovensku. Bratislava.

[15] MENCL, V., 1971: Posudok kandidátskej dizertačnej práce J. Bureša Středověké stavby slovenských mendikantů. ARS, č. 1-2, 252-256.

[16] NEMES, A., 1994: A soproni egykori ferences templom szentélyrekesztöjének töredékei. In: Pannonia Regia. Müvészet Dunántúlon 1000-1541. Budapest, 258-259.

[17] ORIŠKO, Š., 1978: Trnava, býv. kostol klarisiek. Nálezová správa výskumu. Projektový ústav kultúry Bratislava, rukopis v archíve Krajského strediska Pamiatkového ústavu v Trnave.

[18] ORIŠKO, Š., 1984: Trnava, bývalý kostol klarisiek. Pamiatky a príroda, XIV, č. 6, 23-24.

[19] ORIŠKO, Š., 1993: Kostol Nanebovzatia P. Márie v Trnave. In: Trnava - Mestská pamiatková rezervácia. Zost. Žuffová, J., Bratislava-Trnava, 46-47.

[20] PÖSTÉNYI, J., 1938: Z minulosti Trnavy do prevratu (1918). In: Trnava 1238-1938. Trnava, 5-96.

[21] ROHÁČ, J., 1989: Stredoveká Trnava. In: Dejiny Trnavy. Zost. Šimončič, J., Watzka, J. Trnava, 34—72.

[22] RUPP, J., 1870: Magyarország helyrajzi története. I., Pest.

[23] SÚPIS, 1969: Súpis pamiatok na Slovensku. III, Bratislava.

[24] ZYKAN, J., 1968: Zur Bauplastik von St.Stephan. Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege. Heft 1, 6-15.