Výsledky výskumu fasád kostola sv. Andreja apoštola v Timoradzi

Název: Výsledky výskumu fasád kostola sv. Andreja apoštola v Timoradzi
Variantní název:
  • Befunde zur Erforschung der Fassaden der Kirche des Hl. Andrej-Apostel in Timoradza
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 369-378
Rozsah
369-378
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AP: Aegestum Portaxum. In: Štátny oblastný archív (ŠObA) v Bytči.

[2] CEP: Conscriptio Eclesiarum et Proventuum in Archi Diaconatum Hradnensi existenti Anno 1733. In: ŠObA v Bytči.

[3] FEKETE-NAGY, A., 1941: Trencsén vármegye. In: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában, IV. Budapest.

[4] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[5] Hist. Parochiae: Historia Parochiae Slatinensis n. Bebravou (od r. 1907). In: Farský úrad Slatina nad Bebravou.

[6] JANKOVIČ, V., 1988: Pamiatkové bohatstvo. In: Okres Topoľčany, historicko-vlastivedná monografia. Bratislava, s. 363-384.

[7] KATKIN, S., 1997: Záchranný výskum kostola sv. Andreja apoštola v Timoradzi, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995. Nitra, s. 108, 240 - obr. 70.

[8] KOHÚTOVÁ, M., 1990: Demografický a sídlištný obraz západného Slovenska. In: Historické štúdie. Bratislava.

[9] KOLLÁROVÁ, R.-PAULUSOVÁ, S.-BÓNA, M., 1997: Timoradza, r. k. kostol sv. Andreja apoštola - pamiatkový výskum fasád. In: Archív Slov. ústavu pamiatok a krajiny - Bojnice.

[10] LUKAČKA, J., 1985: Vývin osídlenia stredného a severného Ponitriado začiatku 15. storočia, Historický časopis 33, č. 6, s. 817-840.

[11] MARKOV, J., 1965: Inventáre ev. a. v. kostolov liptovskej a trenčianskej stolice 17.-18. storočia. In: Zo starších výtvarných dejín Slovenska. Bratislava, s. 337-367.

[12] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov.

[13] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1986: Sakristie s apsidou vesnických farních kostelů, Umění 34, s. 441-450.

[14] Súpis I: Súpis pamiatok na Slovensku, I. Bratislava, 1967.

[15] Súpis II: Súpis pamiatok na Slovensku, II. Bratislava, 1968.

[16] Súpis III: Súpis pamiatok na Slovensku, III. Bratislava, 1969.

[17] ŠISMIŠ, M., 1981: Dolinou hornej Bebravy, Vlastivedný časopis 30, č. 4, s. 153-159.

[18] RDP: Regestum Decima Pactata 1720. In: ŠObA v Bytči.

[19] TOGNER, M., 1988: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Bratislava.

[20] VAGNER, J., 1896: Adalékok a Nyitrai székes-káptalan történetéhez. Nyitra.

[21] VALTER, I., 1985: Romanische Sakralbauten Westpannoniens. Eisenstadt.

[22] VSOS: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, zv. 3. Bratislava 1978.

[23] WIEDERMANN, E., 1985: Archeologické pamiatky Topoľčianskeho múzea. In: Materialia Archaeologica Slovaca VII. Nitra.

[24] ZEMENE, M. R., 1980: Územie nitrianskej diecézy za feudalizmu. In: Slovenica archivistica, č. 2, s. 139-142.