Príspevok k problematike existencie kláštorného hospica a Kostola sv. Ducha v Slovenskej Ľupči

Název: Príspevok k problematike existencie kláštorného hospica a Kostola sv. Ducha v Slovenskej Ľupči
Variantní název:
  • Klosterhospital und die Kirche des Heiligen Geistes in Slovenská Ľupča
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2000, roč. 25, č. [1], s. 233-244
Rozsah
233-244
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BAGIN, A., 1977: Kláštor v Slovenskej Ľupči bol. Pamiatky, príroda. 1977, čís. 4, s. 7.

[2] BALAŠA, G., 1976: Bol v Slovenskej Ľupči kláštor? Pamiatky, príroda. 1976. čís. 2, s. 28.

[3] BALOG, A., 1977: Archív Mariánskej provincie františkánov. In: Slovenská archivistika XII, 1, 1977, s. 128-148.

[4] BOVAN, M., 1989: In Nálezová správa z archeologického výskumu lokality Kláštor v Slovenskej Ľupči 1989-1990. Uložené v archíve Pamiatkového ústavu, regionálneho strediska v Banskej Bystrici.

[5] FIALA, A.-FIALOVÁ, H., 1966: Hrady na Slovensku. Bratislava.

[6] GAJDOŠ, V. J., 1983: Franciszkanie na Slowacji w sredniowieczu. In: Zakony franciczkanskie w Polsce. I. Lublin 1983. s. 247-262, slovenská verzia príspevku pod názvom "Františkáni na Slovensku v stredoveku" v rukopise uložená: Štátny oblastný archív Bratislava, fond Gajdoš, J. V., inv. č. 321, krab. 16.

[7] HANULIAK, V.: Nálezová správa z archeologického výskumu lokality Kláštor v Slovenskej Ľupči 1989— 1990. Uložené v archíve Pamiatkového ústavu, regionálneho strediska v Banskej Bystrici.

[8] HANULIAK, V., 1996: Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku. AH 21, Brno, s. 443-449.

[9] JUCK, Ľ., 1984: Výsady slovenských miest a mestečiek I (1238-1350), Bratislava, s. 130-131.

[10] KARACSÓNYI, J., 1922: Szent Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig. I. zv., Budapest, s. 196.

[11] MATULAY, C., 1980: Mesto Banská Bystrica - Katalóg administratívnych a súdnych písomností (1020) 1255-1536 I. a II. diel, Bratislava, pozri príslušné roky.

[12] MENCL, V., 1938: Středověká města na Slovensku. Bratislava, s. 140-143.

[13] MIŠIK, M., 1968: K otázkam osídlenia Zvolena. Historický zborník kraja IV. Stredoslovenské vydavateľstvo Banská Bystrica, s. 27. Autor cituje Schematizmus historicus diocesis Neosoliensis 1876, s. 203.

[14] MOSNÝ, P., 1993: Prieskum v okresoch Banská Bystrica a Zvolen. AVANS 1993, s. 99.

[15] RATKOŠ, P., 1963: Povstanie baníkov na Slovensku 1525-1526, Bratislava, s. 45-64.

[16] PÉTERFFY, K. P., 1742: Sacra concilia ecclesiae romano-catholicae in regno Hungariae celebrata II, Posonii (Bratislava), s. 268-272.

[17] RUTTKAY, A.-MOSNÝ, P., 1998: Priebežna správa z archeologického výskumu kláštora v Slovenskej Ľupči za rok 1998. AVANS AÚ SAV Nitra, v tlači.

[18] RUTTKAY, A.-SLIVKA, M., 1985: Cirkevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska v stredoveku. AH 10, Brno, 333-356.

[19] SLÁVIK, J., 1921: Dejiny zvolenského evanjelického a. v. bratstva a seniorátu. Banská Štiavnica, s. 570.

[20] SLIVKA, M., 1987: Rádové domy v štruktúre osídlenia Slovenska v jeho politických a sociálno-ekonomických vzťahoch so zameraním na krížovnícke rády. AH 12, Brno, s. 387-402.

[21] SLIVKA, M., 1998: Dieťa na prvej i poslednej ceste. Pochovávanie detí v nádobách. Hieron II, CHRONOS, Bratislava, s. 71-85.

[22] STANISLAV, J., 1947: Odkryté mená slovenských miest a dedín, Bratislava, s. 45.

[23] ŠOKA BB - MoSĽ: Štátny okresný archív Banska Bystrica - fond mestečko Slovenská Ľupča-inv. č. 40, Najstarši majetkoprávny protokol z rokov 1541-1688, s. 2-4.

[24] ŠOKA Zv - MZ (1536-1585): Štátny okresný archív Zvolen - fond Magistrát Zvolen (1536-1585), krabica 12.

[25] URBÁNYI, G., 1818: Extractus actorum regie privilegiatum Oppidum Zolyo Lypese in Archivo Comitattus Zoliensis reperibilium ab 1528. Uložene v ŠOBA Banská Bystrica - MoSĽ - inv. č. 313, krabica 47.