Archaeologia historica 2000, roč. 25, č. [1]

Obrázek
Rok
2000
Rok vydání
2000
A. Výzkum města - Erforschung der Städte
Page Title
7-[24] Pozoruhodné nálezy zo Starého města v Banskej Štiavnici Labuda, Jozef | pdficon
25-[32] Najstaršie sgrafita v oblasti stredného Slovenska Smoláková, Mária | pdficon
33-41 Zvolenská radnica v písomných prameňoch do konca 16. storočia Ragač, Radoslav | pdficon
43-50 K některým otázkám vymezení hranic středověkého Razím, Vladislav | pdficon
51-59 Pozůstatky pozdně středověké zástavby Saského Předměstí v Plzni Anderle, Jan | pdficon
61-76 Urbanismus moravských měst pozdního středověku a jejich fortifikace Plaček, Miroslav | pdficon
77-102 Vývoj Prostějova v archeologických a historických pramenech v období 10.-16. století Čižmář, Zdeněk; Šmíd, Miroslav | pdficon
B. Výzkum opevněných sídel – Erforschung befestigter Sitze
Page Title
105-118 Výsledky stavebno-historického a archeologického výskumu kaštieCa v Novákoch - časť Laskár Bóna, Martin; Katkin, Slavomír; Viršík, Rudolf; Zrubcová, Soňa | pdficon
119-[136] K lokalizácii neznámej (piątej) bašty v banskobystrickom hradnom areáli Graus, Igor | pdficon
137-146 Strażnica vo věži Městského hradu v Kremnici Šeňová, Naďa; Vitanovský, Michal | pdficon
147-[158] Zámek ve Vlašimi z pohledu nových nálezů při opravách Glosová, Michaela | pdficon
159-[170] K morfologii hradu v Písku Varhaník, Jiří | pdficon
171-[181] Nové poznatky ke stavebnímu vývoji a podobě hradu ve Vimperku Durdík, Tomáš; Kašpar, Vojtěch | pdficon
183-194 Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Malenovic ve středověku Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
C. Výzkum vesnických sídel – Erforschung von Dorfsiedlungen
Page Title
197-[204] Príspevok k problematike včasnostredovekého a středověkého osídlenia historického Trenčianskeho chotára a najbližšieho okolia Nešporová, Tamara | pdficon
215-231 Usedlost XI, ojedinělý výskyt trojdílného domu v zaniklé středověké osadě Bystřec Belcredi, Ludvík | pdficon
233-244 Príspevok k problematike existencie kláštorného hospica a Kostola sv. Ducha v Slovenskej Ľupči Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav | pdficon
245-252 Špitálsky kostol sv. Heleny v Trnave : (príspevok k poznaniu stredovekého vývinu kostola) Oriško, Štefan | pdficon
253-256 K lokalizácii karnera sv. Michala v Banskej Bystrici Mácelová, Marta | pdficon
257-[266] Kaplnka zvolenského zámku - gotická etapa Matuščák, Jaroslav | pdficon
267-277 Mendikantské rehole v mestotvornom procese na Slovensku Slivka, Michal | pdficon
279-305 Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Branticích, okr. Bruntál Prix, Dalibor; Zezula, Michal | pdficon
307-[322] Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi Špaček, Jaroslav; Boháčová, Ivana | pdficon
323-326 Raně středověké baptisterium na Vyšehradě Nechvátal, Bořivoj | pdficon
335-[356] Pohřební ritus městského obyvatelstva 13. až 18. století v archeologických pramenech Moravy a Slezska Unger, Josef | pdficon
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
359-[367] Poklad mincí z Pustého hradu pri Zvolené Hanuliak, Václav; Hunka, Ján | pdficon
369-[383] Vzácný nález miskovitých závaží z Banskej Bystrice Hunka, Ján; Palček, Peter; Ušiak, Peter | pdficon
385-387 Kachlica z Bratislavského hradu s motívom mechanickej zvieracej figúry Šulcová, Jana | pdficon
389-396 Signovaná a datovaná kamnářská matrice horažďovického hrnčíře Josefa Dobředěleje Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
397-[407] Co vypovídají historické písemné prameny o hrnčířích a jejich cechu v městě Horažďovicích Smitka, Josef; Hazlbauer, Zdeněk | pdficon
409-[432] Románská tkanina z královské hrobky Bravermanová, Milena | pdficon
F. Metodika výzkumu – Forschungsmethodik
Page Title
435-441 Základní principy a problémy dendrochronologie Dvorská, Jitka; Poláček, Lumír | pdficon
443-445 Panelový přehled environmentálních částí archeologických výzkumů Muzea hlavního města Prahy Beneš, Jaromír; Starec, Petr | pdficon
Zprávy – Mitteilungen
Page Title
447-451 Jubileum Stredoslovenského muzea z hľadiska archeologie Šoka, Milan | pdficon
Recenze – Buchbesprechungen
Page Title
451-452 Konference "Kulturní integrace Čechů a Bulharů v Evropské tradici" : (uspořádan á na počest 140. výročí narození Čecha, gymnazijního profesora Karl a Škorpila) Skružný, Ludvík | pdficon
453 [Dahm, Claus; Lobbedey, Uwe; Weisgerber, Gerd. Der Altenberg: Bergwerk und Siedlung aus dem 13. Jahrhundert im Siegerland]. Schwabenicky, Wolfgang | pdficon
454 [Müller, Adriaan von; Müller-Muči, Klara von. Neue Forschungsergebnisse vom Burgwall in Berlin-Spandau] Nekuda, Vladimír | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
455 Seznam autorů | pdficon