Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému ve 13. a 14. století

Název: Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému ve 13. a 14. století
Variantní název
Königliche Burgen Ostmährens und ihre Aufgabe im Macht- und Verwaltungssystem im 13. und 14. Jahrhundert
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 357-374
Rozsah
357-374
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] AO - Zemský archiv Opava, pob. Olomouc, Arcibiskupství Olomouc (listinná část).

[2] CDB - FRIEDRICH, G.-KRISTEN, Z.-ŠEBÁNEK, J.-DUŠKOVÁ, S.-VAŠKŮ, V. (edd.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomus I-V. Pragae 1904-1993.

[3] CDM - BOČEK, A.-CHYTIL, J.-CHLUMECKY, P. V-BRANDL, V.-BRETHOLZ, B. (edd.): Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. IV.-XV. díl (1268-1411). Olomouc 1845; Brno 1850-1903.

[4] FRB - EMLER, J.-GEBAUER, J. (edd.): Fontes rerum Bohemicarum, V. Praha 1893.

[5] Kroniky - Kroniky doby Karla IV. Vyd. připr. M. BLÁHOVÁ. Praha 1987.

[6] LC - BRANDL, V. (ed.): Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové, II. Brno 1872.

[7] Lechner - LECHNER, K. (ed.): Die ältesten Belehnungs- und Lehensgerichtbücher des Bisthums Olmütz. I—II. Brünn 1902.

[8] MVB - KROFTA, K. (ed.): Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Tomus V, pars I. (1378-1396). Praha 1903.

[9] VERBÍK, A. (ed.), 1976: Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově. Brno.

[10] ZDO - MATĚJEK, F. (ed.): Moravské zemské desky 1480-1566. II. Kraj olomoucký. Brno 1948.

[11] ČECHURA, J., 1981: Příspěvek k dějinám velehradského kláštera v éře přemyslovské. Časopis Matice moravské, 100, s. 127-141.

[12] DURDÍK, T., 1974: Vývoj hradu Krašová na základě archeol. výzkumu. Archeologické rozhledy 26, s. 16-28.

[13] HRABOVÁ, L., 1964: Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13. století. Praha.

[14] HURT, R., 1934: Dějiny cisterciáckého kláštera na Velehradě, I. (1205-1650). Olomouc.

[15] JAN, L., 2000: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno.

[16] JANIŠ, D., 1999: Institucionální základy zemského práva na Moravě ve 13. a 14. století (Zeměpanská správa - zemský soud a sněm - zemské desky). Netištěná disertační práce na PrF MU. Brno.

[17] JANIŠ, D.-KOHOUTEK, J., v tisku: Hrad Buchlov a jeho úloha ve fortifikačním a správním systému středověké východní Moravy. In: Slovácko.

[18] KOHOUTEK, J., 1982: K nejstarším dějinám hradu Brumova. In: Gottwaldovsko odminulosti k současnosti, 4, s. 199-226.

[19] KOHOUTEK, J., 1992: Hrad Lukov - jeho význam ve fortifikační architektuře východní Moravy. In: Archaeologia historica 17, s. 205-223.

[20] KOHOUTEK, J., 1993: Drobné středověké fortifikace na Podřevnicku a jejich vztah ke kolonizačnímu procesu na jihovýchodní Moravě. In: Archaeologia historica 13, s. 167-179.

[21] KOHOUTEK, J., 1994: Geneze a vývoj hradní architektury jihovýchodní Moravy ve 12.-15. stol. In: Archaeologia historica 19, s. 153-175.

[22] KOHOUTEK, J., 1995: Hrady jihovýchodní Moravy. Zlín.

[23] KOHOUTEK, J., 2001a: Problematika lokalizace královského hradu a vývoje středověkého města v Přerově. In: Archaeologia historica 26, s. 155-170.

[24] KOHOUTEK, J., 2001b: Problematika vývoje středověkého města Přerova ve světle archeologických pramenů. In: Sborník Státního okresního archivu Přerov, s. 7-39.

[25] KOHOUTEK, J., 2001c: Výzkum na hradisku Modla u Buchlovic. In: Slovácko 43, s. 115-125.

[26] KOHOUTEK, J.-VÁCHA, Z.-VRLA, R., 2002: Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy. In: Archaeologia historica 27, s. 425-444.

[27] KUTHAN, J., 1982: Architektura v přemyslovském státě 13. století. In: Umění doby posledních Přemyslovců, Praha-Roztoky, s. 181-352.

[28] KUTHAN, J., 1986: Královské kaple 13. století v českých zemích. Umění 34 (1), s. 35-43.

[29] KUTHAN, J., 1994: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Města - hrady - kláštery - kostely. Vimperk.

[30] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[31] MERHAUTOVÁ, A.-TŘEŠTÍK, D., 1984: Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha.

[32] NOVOTNÝ, V., 1928: Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. České dějiny 1/3. Praha.

[33] PETRŮ, J., 1969: Raněgotická kaple na hradě Buchlově. In: Monumentorum tutela - Ochrana pamiatok 5, Bratislava.

[34] PILNÁČEK, J., 1996: Staromoravští rodové. Brno.

[35] POJSL, M., 1984: Příspěvek k problematice stavebních hutí ve 13. století na Moravě. In: Archaeologia historica 9, s. 217-238.

[36] POJSL, M., 1990: Velehrad. Stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera. Brno.

[37] POKLUDA, Z., 1988-1991: Rod Šternberků na Moravě. In: Zlínsko od minulosti k současnosti, 10, s. 117-158.

[38] POKLUDA, Z., 1991-1992: Hrad Buchlov za vlády zástavních pánů. In: Slovácko 33-34, s. 55-73.

[39] POKLUDA, Z., 1999: Držitelé hradu Brumova. In: Zlínsko od minulosti do současnosti 16, s. 5-92.

[40] PROCHÁZKA, R., 1993: K vývoji a funkčnímu rozvrstvení hradů 11.-12. století na Moravě. In: Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo - Wschodniej. Spotkania Bytomskie 1. Wrocław, s. 109-141.

[41] SALCH, CH. L., 1979: Dictionnaire des châleaux et des fortofications du Moyen Âge en France. Strasbourg.

[42] ŠEBÁNEK, J., 1959-61: Vizovická listina Smila ze Střílek z r. 1261 jako historický pramen především k otázce osídlení na Valašsku. In: Valašsko, 8, s. 29-39.

[43] ŠEBÁNEK, J.-DUŠKOVÁ, S., 1961: Panovnická a biskupská listina v českém státě doby Václava I. Praha.

[44] WIHODA, M., 1994: Mocran et Mocran. Český časopis historický, 92, s. 213-227.

[45] WIHODA, M., 1998: Geneze městského zřízení na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha? In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 45, s. 22-35.