Hranice statků a pozemků - jejich zachycení v písemných (právních) pramenech

Název: Hranice statků a pozemků - jejich zachycení v písemných (právních) pramenech
Variantní název
Grenze der Güter und Grundstücke - ihre Dokumentation in den schriftlichen (juristischen) Quellen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 193-202
Rozsah
193-202
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] CDB - FRIEDRICH, G.-KRISTEN, Z.-ŠEBÁNEK, J.-DUŠKOVÁ, S.-VAŠKŮ, V. (edd.): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. I. - V. Pragae 1904-1993.

[2] CDM - BOČEK, A.-CHYTIL, J.-CHLUMECKY, P.-BRANDL, V.-BRETHOLZ, B. (edd.): Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. IV.-XV. Olomouc 1845; Brno 1850-1903.

[3] Kosmas - BRETHOLZ, B. (ed.): Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Monumenta Germaniae Historíca, Scriptores rerum Germanicarum, Nova series, Tomus II. Berlin 1923.

[4] KDrn - BRANDL, V. (ed.): Kniha Drnovská. Brno 1868.

[5] KRožm - BRANDL, V. (ed.): Kniha Rožmberská. Praha 1872.

[6] KTov - BRANDL, V. (ed.): Kniha Tovačovská aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova Pamět obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v Mar. mor. Brno 1868.

[7] LCS - BRANDL, V.-BRETHOLZ, B. (edd.): Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové. I. - VB. Brno 1872-1911.

[8] MCar - HERGEMÖLLER, B.-U. (ed.): Maiestas Carolina. Der Kodifikationsentwurf Karls IV. für das Königreich Böhmen von 1355. München 1995.

[9] Menšík - edice: JIREČEK, H. (ed.): Spisy právnické o právu českém v XVI. století. Vídeň 1883, s. 148-218. Tisk: Jakub Menšík z Menštejna: O mezech, hranicích, soudu a rozepři mezní i příslušenství jich v království českém sepsání... Praha 1600. (citace v textu dle edice).

[10] Ordo - JIREČEK, H. (ed.): Codex Juris Bohemici. II/2. Pragae 1870.

[11] RedZZ - GLÜCKLICH, J. (ed.): Nová redakce zemského zřízení království českého z posledních let před českým povstáním. Brno 1936.

[12] SCHULZ, V. (ed.), 1913: Registra vejpovědní mezní úřadu nejvyššího purkrabství Pražského z let 1508-1577. Archiv český XXX. Praha.

[13] ZZ 1535 - ČÁDA, F. (ed.): Zemské zřízení moravské z roku 1535 spolu s tiskem z roku 1562 nově vydaným. Praha 1937.

[14] ZZ 1549 - JIREČEK, H. (ed.): Codex Juris Bohemici. IV/1. Pragae 1882.

[15] BRANDL, V., 1869: Staročeské právo mezní. Právník 8, s. 117-127.

[16] BRANDL, V., 1876: Glossarium illustrans bohemico-moravicae historiae fontes. Brünn.

[17] ČÁDA, F., 1947: Povšechné právní dějiny československé. I. Brno.

[18] ČÁDA, F., 1968: Kniha Tovačovská -její rukopisy. Studie o rukopisech 7, s. 77-192.

[19] JAN, L., 1999: Úřad lovčího na Moravě ve 13. a na začátku 14. století. In: Vyškovský sborník [1]. Slavkov u Brna, s. 19-36.

[20] KAMENÍČEK, F., 1902: Zemské sněmy a sjezdy moravské. II. Brno.

[21] KAMENÍČEK, F., 1905: Zemské sněmy a sjezdy moravské. III. Brno.

[22] KOCHER, G., 1992: Zeichen und Symbole des Rechts. Eine historische Ikonographie. München.

[23] MACHEK, V., 1968: Etymologický slovník jazyka českého. Praha2.

[24] MAISEL, W., 1989: Archeologia prawna Europy. Warszawa-Poznań.

[25] SOBOL, E. (red.), 1997: Mały słownik języka polskiego. Warszawa.

[26] STIEBER, M., 1914: Soud hraniční z dějin českého práva. Praha.

[27] TEPLÝ, J., 1997: Příspěvek kproblematice okrsku zvaného v listinných pramenech "circuitus". In: Východočeský sborník historický 6. Pardubice, s. 9-32.

[28] ŽEMLIČKA, J., 1997: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha.