Archäologische und schriftliche Denkmäler als historische Quellen (Archäologie und Archivwesen)

Název: Archäologische und schriftliche Denkmäler als historische Quellen (Archäologie und Archivwesen)
Variantní název:
  • Hmotné a písemné památky jako historický pramen (archeologie a archivnictví)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 23-27
Rozsah
23-27
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ARCHIVNÍ PŘÍRUČKA ƒ1965: Archivní příručka. Praha, Archivní správa ministerstva vnitra. (Archivhandbuch. Prag, Archiwerwaltung des Innenministeriums.)

[2] BABIČKA, V.-KALINA, T., 1988: Provenienční a historický princip v archivnictví, Archivní časopis 38, 137-153. (Provenienz- und historisches Prinzip im Archivwesen, Zeitschrift für Archivwesen.)

[3] HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R., 1988: Vademecum pomocných věd historických. Praha. (Vademekum der historischen Hilfswissenschaften.)

[4] VYHLÁŠKA č. 275/2000 Sb.: Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů č. 275/2000 Sb. Sbírka zákonů, Česká republika. Částka 80. Praha. KUNDMACHUNG Nr. 275/2000 Slg.: Kundmachung des Kulturministeriums zur Durchführung des Gesetzes Nr. 122/2000 Slg., über den Schutz von Sammlungen mit musealem Charakter und über die Änderung einiger weiterer Gesetze Nr. 275/2000 Sgl. Gesetzblatt. Tschechische Republik. Stück 80. Prag.

[5] ZÁKON č. 122/2000 Sb.: Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů č. 122/2000 Sb. Sbírka zákonů, Česká republika. Částka 36. Praha. GESETZ Nr. 122/2000 Sgl.: Gesetz zum Schutz von Sammlungen mit musealem Charakter und über die Änderung einiger weiterer Gesetze Nr. 122/2000 Sgl. Gesetzblatt, Tschechische Republik. Stück 36. Prag.

[6] ZÁKON č. 483/2004 Sb.: Zíkon, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. Sbírka zákonů, Česká republika. Částka 166. Praha. GESETZ Nr. 483/2004 Sgl.: Änderungsgesetz zum Gesetz Nr. 122/2000 Sgl., über den Schutz von Sammlungen mit musealem Charakter und über die Änderung einiger weiterer Gesetze, in der Fassung des Gesetzes Nr. 186/2004 Sgl. Gesetzblatt, Tschechische Republik. Stück 166. Prag.

[7] ZÁKON č. 499/2004 Sb.: Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů č. 499/2004 Sb. Sbírka zákonů, Česká republika. Částka 173. Praha. GESETZ Nr. 499/2004 Sgl.: Gesetz über Archivwesen und Schriftgutverwaltung sowie die Änderung einiger Gesetze Nr. 499/2004 Sgl. Gesetzblatt, Tschechische Republik. Stück 173. Prag.

[8] ŽALMAN, J. a kol., 2002: Příručka muzejníkova I. Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Praha-Brno. (Handbuch des Museologen. Anlegen, Erfassung, Evidenz, Inventarisierung und Sicherheit von Museen- und Galeriensammlungen.)