Archaeologia historica 2005, roč. 30, č. [1]

Obrázek
Název čísla
Sborník příspěvků přednesených na XXXVI. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na architekturu a archeologické památky (movité i nemovité) a ochranu kulturního dědictví, Telč 20.-24. září 2004
Rok
2005
Rok vydání
2005
ISSN
0231-5823
ISBN
80-7275-056-9
Page Title
5-6 Třicet let sborníku Archaeologia historica Nekuda, Vladimír | pdficon
A. Architektura a archeologické památky – Die Architektur und archäologische Denkmäler
Page Title
9-22 Archeologický skanzen v Modré u Velehradu - velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví : (současný stav) Galuška, Luděk | pdficon
23-27 Archäologische und schriftliche Denkmäler als historische Quellen (Archäologie und Archivwesen) Kordiovský, Emil; Měřínský, Zdeněk | pdficon
29-46 Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou Blažková-Dubská, Gabriela; Frolík, Jan | pdficon
47-54 Brněnské měšťanské domy se středověkými jádry : poznámky ke stavu dochování, využití a památkové ochraně Merta, David; Procházka, Rudolf | pdficon
55-65 K současnému stavu a ochraně archeologických nemovitých kulturních památek Sokol, Petr | pdficon
67-77 Výzkum středověké architektury na Zlínsku IV. Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
79-93 Archeologické sbírky ve slezských muzeích - historie, současný stav a perspektivy využití z hlediska ochrany kulturního dědictví Tymonová, Markéta | pdficon
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
97-106 Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí Bláha, Radek; Sigl, Jiří | pdficon
107-120 Načeradec - nové poznatky o středověké zvonici Glosová, Michaela | pdficon
121-123 Stavební záměry a výzkum studny v čp. 4-1 na Malém náměstí v Praze Starec, Petr | pdficon
125-148 K počátkům města Telče se zvláštním zřetelem k předlokačnímu dvorci s kostelem sv. Ducha Bláha, Josef; Konečný, Lubomír Jan | pdficon
149-164 Komárno - bývala [i.e. bývalá] rezidencia a kolegium jezuitov : predbežná správa o výsledkoch archeologického a umelecko-historického výskumu Bednár, Peter; Kvasnicová, Magdaléna; Ratimorská, Priska | pdficon
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Page Title
167-181 Výzkum hradu Zlenice v souvislosti s jeho památkovými úpravami a prezentací Durdík, Tomáš; Kašpar, Vojtěch | pdficon
183-189 Chebský hrad, prezentace objeveného Šebesta, Pavel | pdficon
191-198 Pozůstatky teplovzdušného vytápěcího systému na hradě Brandýs, okr. Ústí nad Orlicí Cejpová, Miroslava | pdficon
199-226 Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin | pdficon
227-233 Hrady Brumov a Lukov - výzkum a následná rekonstrukce Kohoutek, Jiří | pdficon
235-241 Pernegg a Weikertschlag - hrady při rakousko-moravské hranici Plaček, Miroslav | pdficon
243-253 Zvolenská protiturecká obranná línia Hanuliak, Václav | pdficon
255-260 Starý zamok v Banskej Stiavnici - najnovšie výsledky archeologického výskumu Labuda, Jozef; Šimkovic, Michal | pdficon
D. Výzkum vesnických sídel – Erforschung der ländlichen Siedlungen
Page Title
263-328 Das hoch- und spätmittelalterliche Dorf im Ostmitteleuropa im Licht der archäologischen Forschung Nekuda, Vladimír | pdficon
329-347 Záchranný archeologický výskům středověkého sídliska v Košútoch (okr. Galanta) König, Tomáš | pdficon
E. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Page Title
351-358 Rotunda sv. Martina na Vyšehradě Nechvátal, Bořivoj | pdficon
359-376 Archeologický výzkum kostelů v západních Čechách Čechura, Martin | pdficon
377-395 Záchranný archeologický výzkum kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech Kamenická, Eva | pdficon
397-401 Kostel Sv. Mikuláše v Drchlavě Gabriel, František; Kracíková, Lucie | pdficon
403-412 Archeologický výzkum románského kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka po povodni roku 2002 Štefan, Ivo; Varadzin, Ladislav | pdficon
413-424 Nové poznatky o stavebním vývoji kostela ve Vrbně u Mělníka Sommer, Jan | pdficon
425-434 Archeologický výskům v interiéri kostola Všetkých Svátých v Bytči (předběžné závěry) Zachar, Ján; Babjaková, Zuzana | pdficon
435-441 Kláštor v Slovenskej Ľupči Mosný, Peter; Selecká, Petra | pdficon
F. Hmotná kultura – Sachkultur
Page Title
445-456 Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně Jordánková, Hana; Loskotová, Irena | pdficon
457-469 Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína Tymonová, Markéta | pdficon
471-496 Pohřební roucho Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta Bravermanová, Milena | pdficon
497-506 Kontakty medzi Talianskom a územím dnešného Slovenska v oblasti sklárskej produkcie na prelomu stredoveku a novoveku Šimončičová Koóšová, Petra | pdficon
507-516 Neskororománske kamenárske pamiatky z Košíc : (poznámky k umeniu Košíc v 13. storočí) Oriško, Štefan | pdficon
Kronika – Die Chronik
Page Title
517 Před deseti lety zemřel archeolog Zdeněk Váňa (13.2.1924-30.1.1994) Princová, Jarmila; Nechvátal, Bořivoj | pdficon
518 Zemřela Květa Reichertová (1921-2004) Nechvátal, Bořivoj | pdficon
Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen
Page Title
519-520 [Krajíc, Rudolf. Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města. 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa] Unger, Josef | pdficon
520-522 [Vařeka, Pavel. Archeologie středověkého domu. I, proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí. 6.-15. století] Nekuda, Vladimír | pdficon
522 [Nechvátal, Bořivoj. Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. archeologický výzkum] Nekuda, Vladimír | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
523 Seznam autorů | pdficon