[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 2005
Ročník: 30
Číslo: [1]
Název čísla
Sborník příspěvků přednesených na XXXVI. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na architekturu a archeologické památky (movité i nemovité) a ochranu kulturního dědictví, Telč 20.-24. září 2004
Rok vydání
2005
ISSN
0231-5823
ISBN
80-7275-056-9
Title Document
Třicet let sborníku Archaeologia historica | 5–6
Nekuda, Vladimír
PDF
A. Architektura a archeologické památky – Die Architektur und archäologische Denkmäler
Title Document
Archeologický skanzen v Modré u Velehradu - velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví : (současný stav) | 9–22
Galuška, Luděk
PDF
Archäologische und schriftliche Denkmäler als historische Quellen (Archäologie und Archivwesen) | 23–27
Kordiovský, Emil; Měřínský, Zdeněk
PDF
Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou | 29–46
Blažková-Dubská, Gabriela; Frolík, Jan
PDF
Brněnské měšťanské domy se středověkými jádry : poznámky ke stavu dochování, využití a památkové ochraně | 47–54
Merta, David; Procházka, Rudolf
PDF
K současnému stavu a ochraně archeologických nemovitých kulturních památek | 55–65
Sokol, Petr
PDF
Výzkum středověké architektury na Zlínsku IV. | 67–77
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
Archeologické sbírky ve slezských muzeích - historie, současný stav a perspektivy využití z hlediska ochrany kulturního dědictví | 79–93
Tymonová, Markéta
PDF
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí | 97–106
Bláha, Radek; Sigl, Jiří
PDF
Načeradec - nové poznatky o středověké zvonici | 107–120
Glosová, Michaela
PDF
Stavební záměry a výzkum studny v čp. 4-1 na Malém náměstí v Praze | 121–123
Starec, Petr
PDF
K počátkům města Telče se zvláštním zřetelem k předlokačnímu dvorci s kostelem sv. Ducha | 125–148
Bláha, Josef; Konečný, Lubomír Jan
PDF
Komárno - bývala [i.e. bývalá] rezidencia a kolegium jezuitov : predbežná správa o výsledkoch archeologického a umelecko-historického výskumu | 149–164
Bednár, Peter; Kvasnicová, Magdaléna; Ratimorská, Priska
PDF
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Title Document
Výzkum hradu Zlenice v souvislosti s jeho památkovými úpravami a prezentací | 167–181
Durdík, Tomáš; Kašpar, Vojtěch
PDF
Chebský hrad, prezentace objeveného | 183–189
Šebesta, Pavel
PDF
Pozůstatky teplovzdušného vytápěcího systému na hradě Brandýs, okr. Ústí nad Orlicí | 191–198
Cejpová, Miroslava
PDF
Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku | 199–226
Kouřil, Pavel; Prix, Dalibor; Wihoda, Martin
PDF
Hrady Brumov a Lukov - výzkum a následná rekonstrukce | 227–233
Kohoutek, Jiří
PDF
Pernegg a Weikertschlag - hrady při rakousko-moravské hranici | 235–241
Plaček, Miroslav
PDF
Zvolenská protiturecká obranná línia | 243–253
Hanuliak, Václav
PDF
Starý zamok v Banskej Stiavnici - najnovšie výsledky archeologického výskumu | 255–260
Labuda, Jozef; Šimkovic, Michal
PDF
D. Výzkum vesnických sídel – Erforschung der ländlichen Siedlungen
Title Document
Das hoch- und spätmittelalterliche Dorf im Ostmitteleuropa im Licht der archäologischen Forschung | 263–328
Nekuda, Vladimír
PDF
Záchranný archeologický výskům středověkého sídliska v Košútoch (okr. Galanta) | 329–347
König, Tomáš
PDF
E. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Title Document
Rotunda sv. Martina na Vyšehradě | 351–358
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Archeologický výzkum kostelů v západních Čechách | 359–376
Čechura, Martin
PDF
Záchranný archeologický výzkum kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech | 377–395
Kamenická, Eva
PDF
Kostel Sv. Mikuláše v Drchlavě | 397–401
Gabriel, František; Kracíková, Lucie
PDF
Archeologický výzkum románského kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka po povodni roku 2002 | 403–412
Štefan, Ivo; Varadzin, Ladislav
PDF
Nové poznatky o stavebním vývoji kostela ve Vrbně u Mělníka | 413–424
Sommer, Jan
PDF
Archeologický výskům v interiéri kostola Všetkých Svátých v Bytči (předběžné závěry) | 425–434
Zachar, Ján; Babjaková, Zuzana
PDF
Kláštor v Slovenskej Ľupči | 435–441
Mosný, Peter; Selecká, Petra
PDF
F. Hmotná kultura – Sachkultur
Title Document
Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně | 445–456
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena
PDF
Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína | 457–469
Tymonová, Markéta
PDF
Pohřební roucho Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta | 471–496
Bravermanová, Milena
PDF
Kontakty medzi Talianskom a územím dnešného Slovenska v oblasti sklárskej produkcie na prelomu stredoveku a novoveku | 497–506
Šimončičová Koóšová, Petra
PDF
Neskororománske kamenárske pamiatky z Košíc : (poznámky k umeniu Košíc v 13. storočí) | 507–516
Oriško, Štefan
PDF
Kronika – Die Chronik
Title Document
Před deseti lety zemřel archeolog Zdeněk Váňa (13.2.1924-30.1.1994) | 517
Princová, Jarmila; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Zemřela Květa Reichertová (1921-2004) | 518
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen
Title Document
[Krajíc, Rudolf. Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města. 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa] | 519–520
Unger, Josef
PDF
[Vařeka, Pavel. Archeologie středověkého domu. I, proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu staletí. 6.-15. století] | 520–522
Nekuda, Vladimír
PDF
[Nechvátal, Bořivoj. Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. archeologický výzkum] | 522
Nekuda, Vladimír
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 523
PDF