Archeologické sbírky ve slezských muzeích - historie, současný stav a perspektivy využití z hlediska ochrany kulturního dědictví

Název: Archeologické sbírky ve slezských muzeích - historie, současný stav a perspektivy využití z hlediska ochrany kulturního dědictví
Variantní název:
  • Archäologische Sammlungen in den schlesischen Museen - Geschichte, der gegenwärtige Stand und Perspektiven, Ausnützung aus der Schutzsicht der Kulturerbschaft
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 79-93
Rozsah
79-93
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BENEŠ, J., 2000: Muzealizační přínosy k rozvoji českého muzejnictví, Acta historka et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, č. 5,337-361.

[2] BLUCHA, V., 1969: Stručné dějiny města Krnova. In: Historie města Krnova. K 700. výročí města Krnova 1269-1969, Krnov.

[3] BRACHTL, Z., 1985: Katalog archeologické sbírky zámeckého muzea v Javorníku. In: IZ členů Sm. pobočky ČSA při ČSAV, duben, 29-38.

[4] BRACHTL, Z., 1986: 80. výročí otevření Vlastivědného muzea v Jeseníku (1905-1985). VL 1, 26-27.

[5] BRACHTL, Z., 1992: Archeologické nálezy z areálu zámku v Javorníku. In: IZ ČAS - pobočka pro severní Moravu a Slezsko, květen, 42-46.

[6] BRACHTL, Z., 1994: Z dějin muzejní práce na Jesenicku. SM 68, 31-45.

[7] BRACHTL, Z., 1998: Zjišťovací výzkum na zámku Jánský Vrch v Javorníku, okres Jeseník. In: Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku, Katowice 134-136.

[8] BŘÍZA, S., 1978: Záchranný výzkum Bruntál - zámek 1976 (okr. Bruntál). PV 1976, 111.

[9] BŘÍZOVÁ, Z.-GREPL, E.-CHORĄŻY, B.-JANÁK, V., 2003: Dosavadní výsledky projektu "Průzkum pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou (Česká republika) a Białou (Polská republika)" - Badania pradziejowych osiedli wyżynnych na Pobeskidziu między Beczwą (Republika Czeska) a Białą (Rzeczpospolita Polska). Práce a studie Muzea Beskyd, č. 12, 97-100.

[10] ČERNOHORSKÝ, K., 1927: Museum Matice opavské a jeho sbírky. Zvláštní otisk z "Památníku Matice Opavské 1877-1927". Opava.

[11] FICEK, V., 1983: Biografický slovník širšího Ostravska. Interní tisk, Slezský ústav ČAV v Opavě, 30-33.

[12] FIŠER, Z., 2000: Františkovo muzeum první rok ve správě markrabství moravského (1900). AMM, Sci. Soc, LXXXV, 3-11.

[13] GAWRECKI, D. et al., 2003: Dějiny českého Slezska 1740-2000. Opava.

[14] GOŠ, V., 1999: Zemřel Mgr. Zdeněk Brachtl (21.5.1953-12.4.1999). AR LI, č. 3, 576.

[15] GREPL, E., 1987: Vývoj archeologického bádání v okrese Nový Jičín. VSONJ 39, 56-58.

[16] GREPL, E., 1987: Pravěké osídlení Novojičínska. VSONJ 40, 8-13.

[17] GROWKA, K. 2000: Za Zdeňkem Brachtlem. Vlastivědný sborník 1, 35-41.

[18] JANÁČKOVÁ, M. 2004: Historie krnovského muzea. Ročníková práce FPF SUO, Opava.

[19] JANÁK, V. 1990: Osídlení Novojičínska od pravěku do raného středověku. VSONJ 46, 53-62.

[20] JANÁK, V. 1996: Landek před příchodem Slovanů. In: Landek. Svědek dávné minulosti, Ostrava, 43-45.

[21] JANÁK, V. 1998: Přelom i pokračování (Archeologie v českém Slezsku v 80. a první polovině 90. let). AR, L, 2, 455-463.

[22] JANÁK, V. 2000: Prehistorické kamenné artefakty v bruntálském muzeu a počátky osídlení severozápadní části Nízkého Jeseníku. SBM, Bruntál.

[23] JANÁK, V. 2001a: Šedesátiny archeologa Emanuela Grepla. In: Archeologie Moravy a Slezska. Kopřivnice, Hulín, Frýdek-Místek, Havířov.

[24] JANÁK, V. 2001b: Jaroslav Böhm a slezská archeologie. AR LIII, 4, 772-779.

[25] JANÁK, V.-KOUŘIL, P., 1991a: Problémy a úkoly archeologie v českém Slezsku a na severovýchodní Moravě, ČSZM, série B, 193-219.

[26] JANÁK, V.-KOUŘIL, P., 1991b: K otázce osídlení Štramberska a nejbližšího okolí v době hradištní. VSONJ 47, 66-78.

[27] JISL, L., 1952: Slovanské mohylové pohřebiště ve Stěbořicích, okr. Opava. ČSM II, Serie B, 6-28.

[28] JISL, L., 1957: K nejstaršímu osídlení krnovského okresu. Krnovsko, I. ed. řada, 1-5.

[29] JISL, L., 1964: Počátky archeologického bádání ve Slezsku a opavská muzea. In: 150 let Slezského muzea. Ostrava, 121-129.

[30] JISL, L., 1965: Žárové pohřebiště lidu popelnicových polí v Úvalně u Krnova. In: Zvláštní otisk ČSM. Série B - vědy historické, XIV, 1. číslo, 7-20. SOUPIS archeologických nalezišť a nálezů ve Slezsku. Nedat. rkp. Archiv AP SZMO.

[31] JISL, L., 1966: Nécropole à tumules à Stěbořice pres d'Opava (Moraviae) In: Investigations archéologiques en Tchécoslavaquie. Prague, 241.

[32] JUROK, J., 1987: 100 let muzea v Novém Jičíně 1887-1987. VSONJ 39, 9-26.

[33] JUŘÁK, P., 2004a: "Sedlišťané" a počátky muzea ve Frýdku. Práce a studie Muzea Beskyd, Společenské vědy, 14, 209-213.

[34] JUŘÁK, P., 2004b: Společenskovědní oddělení Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Práce a studie Muzea Beskyd, Společenské vědy, 14, 223-233.

[35] JUŘÍČEK, J., 1948: Stručný průvodce Městským muzeem v Bruntále. Bruntál.

[36] KALUS, J., 1992: Nositelé slezské tradice. In: Slezsko, Opava

[37] KALUS, J., 2003: Tradice muzejnictví v českém Slezsku a na Moravě (Od počátku 19. století do dvacátých let 20. století). Cieszyńskie Studia Muzealne I, 32-42.

[38] KALUS, J.-PERNES, J.-TKÁČ, V., 1988: Muzea na Moravě a ve Slezsku. Ostrava

[39] KALUS, J.-ŽÁČEK, R., 1988: Vznik a vývoj muzejnictví na Frýdecku, Místecku a Jablunkovsku v letech 1908-1945. ČSM, Série B, 37, 158-179.

[40] KALUS, J.-ŽÁČEK, R., 1989: Vývoj muzejnictví na Frýdecku, Místečku a Jablunkovsku v letech 1945-1963. ČSM, Série B, 38, 29-44.

[41] KARGER, V., 1922a: Die Vorgeschichtsforschung in Schlesien und die Ausstellung vor- und frühgeschichtlicher Altertümer im Schlesischen Landesmuseum. Anzeiger des schlesischen Landes-Museums in Troppau, Jahrgang I, Troppau, 4-34.

[42] KARGER, V., 1922b: Předhistorické bádání ve Slezsku a výstava před- a protohistorických starožitností v Zemském museu slezském, Věstník Slezského zemského muzea v Opavě, I, 7-31.

[43] KINZER, H., 1928 Die Geschichte des Jägerndorfer Museums. Jägerndorfer Ländchen, 3 Jahrgang, Folge 8 und 9, 1-8.

[44] KOSTRHOUNOVÁ, V., 1982: Stručně z historie muzea v Krnově. IZ členů Sm. pobočky ČSA při ČSAV, srpen, 25-6.

[45] KOSTRHOUNOVÁ, V., 1992a: 110 let krnovského muzea. Krnovsko - II. ed. řada, 2. část, 6, 1-5.

[46] KOSTRHOUNOVÁ, V., 1992b: Profesor Ing. Heinrich Kinzer. Krnovsko - II. ed. řada, 3. část, 10, 16.

[47] KOUŘIL, P., 1982: Fund von eingemauerten Töpfen auf der Burg Hukvaldy (Bez. Frýdek-Místek). PV 1980, Brno, 43-44.

[48] KOUŘIL, P., 1992a: Sídelní komplex Štandl-Lipina u Frýdku-Místku. AH 17, 233-243.

[49] KOUŘIL, P., 1992b: Hrad Šostýn a jeho archeologický výzkum. ČSZM, série B, 41, 196-199.

[50] KOUŘIL, P., 1994: Slovanské osídlení českého Slezska. Brno-Český Těšín.

[51] KOUŘIL, P.-PLAČEK, M., 1988: Vznik, vývoj a funkce čtyř hradů v okolí Vrbna pod Pradědem (okres Bruntál). ČSM, série B, 37, 241-251.

[52] KOUŘIL, P.-PRIX, D.-WIHODA, M., 2000: Hrady českého Slezska. Brno-Opava.

[53] KOUŘIL, P.-ŽÁČEK, R., 1986: Drobná středověká opevnění v Pobeskydí a otázka jejich Klasifikace. ČSM-B, 35, 97-138.

[54] KOUŘIL, P.-ŽÁČEK, R., 1987: Drobné středověké opevnění Lipina a jeho archeologický výzkum (okr. Frýdek-Místek). AH 12, 375-382.

[55] KULKA, R., 1884: Vorgeschichtliche Funde aus Österreichisch-Schlesien. Mitheilungen d. Antropologischen Gesellschaft in Wien AGW, N. F. XIV, 3-4.

[56] LIČKA, M.: Zpřístupnění dvou počítačových databází Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea v Praze. AR LV, 3, 633.

[57] MĚCHUROVÁ, Z., 1996: Archeologie na Ostravsku. AR XLVIII, 4, 565-579.

[58] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1997: K problematice nekropolí druhé poloviny 10. až počátku 13. století na Moravě. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Někudy. Brno, 87-93.

[59] MIKULKA, J., 1995: K historii Moravského zemského muzea v letech 1945-1949. AMM, Sci. Soc., LXXX, 1/2, 253-261.

[60] NEKUDA, V., 1969: 150 let Moravského musea v Brně. Stručný přehled historického vývoje. Moravské museum v Brně.

[61] NIESNER, T., 1998: K několika výročím bruntálského muzea. SMB, 1-2.

[62] NIESNER, T.-VOJTAL, P., 2002: Velká a malá výročí bruntálského muzea. SMB, 3-11.

[63] ORLÍK, J., 1964: Počátky Gymnasijního muzea v Opavě/. In: 150 let Slezského muzea. Ostrava, 19-38.

[64] PAMÁTKOVÝ ZAKON, 2003, MK ČR Praha.

[65] PAVELČÍK, J., 1975a: Dvacet let opavské expozitury AÚ ČSAV Brno. AR XXVII, 4, 361-364.

[66] PAVELČÍK, J., 1975b: Dvacet let práce opavské expozitury Archeologického ústavu ČSAV v Brně. VL 1, 45-48.

[67] PAVELKOVÁ, I., 2003a: Tradice muzejnictví na těšínském Slezsku a historie Muzea Těšínská. Cieszyńskie Studia Muzealne 1, Těšínský muzejní sborník, 169-180.

[68] PAVELKOVA, I., 2003b: Muzeum o muzeu. Výstava k 55. výročí založení muzea v Českém Těšíně. Výstavní síň Musaion v Havířově do 4.1. 2004. Věstník AMG ČR 5, 19-20.

[69] PERNES, J., 1992: Počátky existence Moravského zemského muzea v Brně. AMM LXXVII, 3-17.

[70] PÍSKOVÁ, M., 1997: Napajedelská léta Vincence Praska. Acta historica at museologica Universitatis Silesianae Opaviensis, 3, 154-161.

[71] PLAČEK, V., 1989: Slezské muzeum včera a dnes. In: 175 let slezského muzea v Opavě 1814-1989. Opava (nestránkováno).

[72] POLÁŠEK, J., 2003: Historie sdružování vlastivědných pracovníků při muzeu ve Frýdku-Místku po roce 1950. Práce a studie Muzea Beskyd, 12, 76-88.

[73] POLOCZKOVÁ, B., 1977: Inž. Wiktor Karger. ČSM XXVI, 1, serie B, vědy historické, 7-31.

[74] PRASEK, V., 1875: Všehochuť z cesty po Slezsku. Opavský Týdeník, č. 41, 334.

[75] PŘECECHTĚL, A., 1934: Památky města Místku a jeho lašského okolí. Místek.

[76] RATAJ, J., 1970: Seznam prací PhDr. Lumíra Jisla, CSc.. AR XXII, 207-221.

[77] RYCHLÝ, M., 1999: Archeologické nálezy v odpadním systému zámku Jánský vrch v Javorníku. IZ ČAS - pobočka pro severní Moravu a Slezsko, prosinec, 92-96.

[78] SVOBODA, J., 1996: Tábořiště pravěkých lovců. In: Landek. Svědek dávné minulosti, Ostrava, 30-42.

[79] ŠEFČÍK, E., 1982: Městské muzeum v Opavě v letech 1896-1945. Ročenka okresního archivu v Opavě, Opava, 59-61.

[80] ŠEFČÍK, E., 1984: Přehled vývoje opavských muzeí v letech 1814-1938. ČSM, série B, 33, 1-44.

[81] ŠEFČÍK, E., 1987a: K činnosti Viktora Kargera v Opavě. Těšínsko 1, 28-29.

[82] ŠEFČÍK, E., 1987b: Novojičínský archeolog a vlastivědný pracovník Gustav Stumpf. VSONJ 39, 50-52.

[83] ŠEFČÍK, E., 2003: Franz Mückusch z Buchbergu, Johan Josef Schössler a Faustin Ens, zakladatelé opavského gymnazijního muzea r. 1814. Cieszyńskie Studia Muzealne 1, 42-48.

[84] ŠEVČÍKOVÁ, D.-ŽALMAN, J.: Muzea a Evropská unie, Věstník AMG ČR 3, 15-16.

[85] ŠIKULOVÁ, V., 1958: Moravské pohřebiště z mladší doby hradištní. Pravěk východní Moravy 1, 88-162.

[86] ŠIKULOVÁ, V., 1964: Výzkumy pravěkého oddělení Slezského muzea v roce 1963. Opavsko 10, 16-18.

[87] ŠIKULOVÁ, V., 1966a: Dvacet let archeologické práce na území opavského okresu, Opavsko 12, 27-32.

[88] ŠIKULOVÁ, V., 1966b: Nejstarší opavská studna. ČSM-B XV, 3-12.

[89] ŠIKULOVÁ, V., 1975: Příspěvek archeologie k nejstarším dějinám Opavy. AR XXVII, 271-276.

[90] ŠIKULOVÁ, V., 1985: Středověká polévaná keramika z Opavy. AH 10, 230-233.

[91] ŠIKULOVÁ, V., 1991a: Archeologické pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě. Pravěk, NŘ 1, 24-26.

[92] ŠIKULOVÁ, V., 1991b: Přehled dokladů středověkého osídlení Kotouče ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě. VSONJ 47, 62-65.

[93] ŠIKULOVÁ 1993: Vysvětlení ke středověkému prstenu z Holasovic (okr. Opava). ČSZM 42, série B, 13-16.

[94] ŠUSTEK, F., 1987: Bývalé Okresní vlastivědné muzeum ve Vítkově, VSONJ 39, 26-31.

[95] VARHANÍK, J.: K úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy, AR LII, 4, 706-8.