Neskororománske kamenárske pamiatky z Košíc : (poznámky k umeniu Košíc v 13. storočí)

Název: Neskororománske kamenárske pamiatky z Košíc : (poznámky k umeniu Košíc v 13. storočí)
Variantní název:
  • Spätromanische Steindenkmäler aus Košice (Kaschau)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 507-516
Rozsah
507-516
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BUDDE, R., 1979: Deutsche romanische Skulptur 1050-1250. München.

[2] BUREŠ, J., 1965: Středověké stavby slovenských mendikantů. Příspěvek k charakteristice slovenské gotiky. Nepublikovaná kandidátská dizertačná práca, Bratislava.

[3] DAHM, F., 1999: Die früh- und hochmittelalterliche Skulptur Österreichs. In: Fillitz, H. (Hrsg.), Die Früh- und Hochmittelalter. Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Bd. 1, München, New York, 337-346.

[4] ELIÁŠ, Š., 1994: Románské Košice. Košické historické zošity 1994/4, 6-26.

[5] GEREVICH, T., 1938: Magyarország románkori emlékei. Budapest.

[6] GLATZ, A. C., 1995: Gotické umenie z košických zbierok. In: Glatz, A. C. (Ed.), Gotické umenie z košických zbierok. Katalóg výstavy, Východoslovenské múzeum, Košice, 9-15.

[7] HALAGA, O. R., 1992: Počiatky Košíc a zrod metropoly. Košice.

[8] HAVLICE, I., 1995: Kamenné architektonické články a náhrobníky. In: Glatz, A. C. (Ed.), Gotické umenie z košických zbierok. Katalóg výstavy, Východoslovenské múzeum, Košice, 103-131.

[9] KARLINGER, H., 1924: Die romanische Steinplastik in Altbayern und Salzburg. Augsburg.

[10] MAROSI, E., 1969: Tanulmányok a kassai Szent Erzsébet templom középkori épitéstörténetéhez I. Müvészettörténeti Értesítö XVIII, 1-44.

[11] MELNÍKOVÁ, M., 1994: Nové poznatky o dejinách košických dominikánov. In: Šimončič, J. (Zost.), Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Príspěvky na II. sympóziu o cirkevných dejinách Slovenska, Trnava, 193-198.

[12] MENCL, V., 1965: Vzťahy východného Slovenska ku gotike sliezsko-poľskej vetvy. In: Zo starších výtvarných dejín Slovenska. Bratislava, 25-51.

[13] MENCL, V., 1966: Gotická architektúra Košic. Vlastivedný časopis XV, 3-25.

[14] MIHALIK, S., 1943: Öt év müemlékvédelme és múzeumi munkája. Päť rokov ochrany umeleckých pamiatok a muzeálnej práce. Košice.

[15] ORIŠKO, Š., 1999: Románská stavebná plastika a kameňosochárstvo na Slovensku. Pamiatky a múzeá 1999, č. 2, 39-45.

[16] ORIŠKO, Š., 2001: Poznámky k výskumu románských krstiteľníc. Neznáme i známe krstiteľnice zo západného Slovenska. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 4. Zborník zo seminára ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva, Trnava, 45-49.

[17] ORIŠKO, Š., 2003: K problematike výzdoby dědinských kostolov v románskom období na Slovensku (so zameraním na podiel kamenárstva). Zborník FFUK Musaica XXIV, Bratislava, 167-191.

[18] PAULUSOVÁ, S., 1983: Býv. dominikánsky kostol v Košiciach. Rukopis výskumu v archíve Pamiatkového úradu, Bratislava.

[19] RÉGÉSZETI TOPOGRÁFIA, 1986: Magyarország régészeti topográfiája 7. Pest megye régészeti topográfiája, Budapest.

[20] SABOL, E., 1956: Lapidárium v Košiciach. Pamiatky a múzeá 5, 43-45.

[21] ŚWIECHOWSKI, Z., 1984: Románské umenie v Poľsku. Bratislava.

[22] VACULÍK, K., 1979: Románské umenie - Sochárstvo. In: Slovensko. Kultúra. 1. časť, Bratislava, 629-634.

[23] VÁRKONYI, R. A., 1996: Egy pozitivista történész a bencés rendben - Rómer Flóris (1815-1889). In: Takács, I. (Ed.), Mons Sacer 996-1996. Pannohalma 1000 éve. Katalóg výstavy, II. zv., Pannohalma, 290-308.

[24] WICK, B., 1932: Adatok a kassai domonkosok történetéhez. Košice.

[25] WICK, V., 1936: Dóm svätej Alžběty v Košiciach. Košice.

[26] WICK, B., 1941: Kassa város története és müemlékei. Košice.