Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína

Název: Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína
Variantní název:
  • Kacheln aus der Burg Cvilín mit den Wappen der sächsischen Kurfürsten vom Stamme der Wettiner
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 457-469
Rozsah
457-469
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BOBKOVÁ, L., 1998: Sasko v teritoriální politice českých králů do roku 1457. Acta Universitatis Purkynianae, Slavogermanica, Ústí nad Labem.

[2] BRESTOVANSKÝ, P., 1998: Kachle Libereckého kraje, Archeologie Libereckého kraje č. 1, 97-145.

[3] BRESTOVANSKÝ, P., 1999: Středověké a renesanční kachle v severozápadních Čechách, bakalářská práce na FF UK Praha. Praha.

[4] BRYCH, V.-STEHLÍKOVÁ, D.-ŽEGLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční, Katalog výstavy. Praha.

[5] BUBEN, M., 1994: Encyklopedie heraldiky. Praha.

[6] FRANZ, R., 1969: Der Kachelofen, Graz.

[7] FUKALA, R., 1993: Portréty krnovských Hohenzollernů - majitelů bohumínského zástavního panství v letech 1523-1631. Těšínsko 2, 1-4.

[8] FUKALA, R., 1997a: Role Jana Jiřího Krnovského ve stavovských hnutích, Opava.

[9] FUKALA, R., 1997b: Život na krnovském zámku za vlády hohenzollernských knížat (1523-1621). In: Kokojanová.M. (ed.), Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18. století), Prostějov.

[10] FUKALA, R., 1999: Náboženská politika markraběte Jiřího Braniborsko-Ansbašského v krnovském knížectví. In: Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku//, Opera historica 7, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, České Budějovice, 535-557.

[11] HAZLBAUER, Z., 1995: Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou. Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel Starožitností, sv. 2, 1-34, Praha.

[12] HAZLBAUER, Z.-VITANOVSKÝ, M.-VOLF, P., 1994: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rábí, okr. Klatovy. Archaeologia historica 19, 415-429.

[13] HEFNER, T. (ed.), 1885: Siebmachers Wappenbuch. I.. Norimberk.

[14] HONZÁK, F.-PEČENKA, M.-VLČKOVÁ, J., 1995: Evropa v proměnách století, Praha.

[15] JISL, L., 1964: Počátky archeologického bádání ve Slezsku a opavská muzea. In: 150 let Slezského muzea. Ostrava, 121-129.

[16] KASÍK, S., 1993a: Saský znak a Guerin de La Marche. Jindřichohradecký vlastivědný sborník č. 5, 14-20.

[17] KASÍK, S., 1994b: Heraldická výzdoba Velkého hodovního zámku v Telči. Heraldika a genealogie, XXVII/1, 1-45.

[18] KOCMAN, F.-HAZLBAUER, Z., 2002: Stavební rekonstrukce gotických kachlových kamen na hradě Lipnici n. Sázavou, okr. Havlíčkův Brod. Archaeologia historica 27, 499-519.

[19] KOHOUTEK, J., 2004: Hrady v oblasti Vizovické vrchoviny, Nálezový soubor pozdně středověkých kachlů z hradu Rožnova. Pravěk, Supplementum č. 12, 89-110.

[20] KOL. 1995: Gotika v západních Čechách II. (1230-1530). Katalog výstavy, 548.

[21] KOUŘIL, P.-BAKALA, J.-GAVRECKI, D., 1992: Dějiny Slezska. In: Slezsko, Opava.

[22] LEBE, R., 1999: Království jako věno. Sňatková politika v dějinách, Praha.

[23] MÜLLER, K., 1992: Heraldická symbolika Slezska. In: Slezsko, Opava.

[24] MICHNA, P., 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských středověkých kachlů. Sborník památkové péče v severomoravském kraji č. 3, 7-44.

[25] PRIX, D., 1994: Páni z Krnova a Lobenštejna na středověkém Opavsku. Acta historica et museologica č. 1, 43-58.

[26] RICHTEROVÁ, J., 1982a: Středověké kachle. Praha.

[27] RICHTEROVÁ, J., 1988b: Pozdněgotické kachle z Novoměstské radnice v Praze. Archaeologica Pragensia 9, 111-128.

[28] MICHNA, P.-MILOŠ, S.-SEDLÁČKOVA, H., 1998: Pozdněgotické a renesanční kachle ze zámku v Hranicích, PÚ Olomouc.

[29] SMETÁNKA, Z., 1961: Základy uhersko-česko-polské skupiny gotických kachlů. Památky archeologické, LII, č. 2, 592-598.

[30] STTRAUS, K., 1966: Die Kachelkunst des 15. und 16. Jahrhunderts. Deutschland, Österreich und Schweiz, Strassburg.

[31] ŠIKULOVÁ, V., 1987a: Doklady ražby dutých haléřů z hradu Cvilína. Numismatický dopis. ČNS, pobočka Opava č. 3, 36-39.

[32] ŠIKULOVÁ, V., 1999: Kachel s heraldickým znakem (heslo č. 125). In: Od gotiky k renesanci, Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, IV. Opava, Brno.

[33] TYMONOVÁ, M., 1996: Nález dvou koster na hradě Sovinci (okr. Bruntál). Střední Morava, Kulturně historická revue č. 2, 98-100.

[34] VOREL, P., 1999: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy. Praha.