Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně

Název: Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně
Variantní název:
  • Die Kachelöfen in den Räumen des Minoritenklosters in Brno (Brünn)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 445-456
Rozsah
445-456
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BEROUŠEK, J., 1998: Nálezová zpráva č. 6/98, uloženo v Archaia Brno.

[2] BOHÁČ, Z., 1995: Středověké kláštery v Čechách a na Moravě v době předhusitské, Historická geografie 28, s. 137-143.

[3] FOLTÝN, D. a kol., 2005: Encyklopedie moravských a slezských klášterů.

[4] BRYCH, V.-STEHLÍKOVÁ, D.-ŽEGLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Praha.

[5] BURIAN, V., 1948: Vývoj náboženských poměrů v Brně 1570-1618. Brno.

[6] CEJNKOVÁ, D.-LOSKOTOVÁ, I., 1994: Rytířská kamna na Špilberku, Forum brunense, s. 181-188.

[7] DOKOUPIL, V., 1974: Počátky brněnského knihtisku. Prvotisky. Brno, s. 28.

[8] DŘÍMAL, J., 1969: Dějiny města Brna 1. Brno.

[9] DURDÍK, T.-HAZLBAUER, Z., 1993: Gotické a renesanční kachle z východního křídla předzámčí v Kostelci nad Černými Lesy, Castelologica Bohemica 3, s. 289-314.

[10] ELIÁŠ, J. O., 1986: Minoritský klášter v Brně, AH 11, s. 313-318.

[11] HAZLBAUER, Z., 1995: Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou. Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností, sv. 2, s. 7.

[12] HLEDÍKOVÁ, Z., 1984: Struktura duchovenstva ve středověkých Čechách. In: Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska. Praha, s. 357, 382, 384.

[13] HOLL, I., 1958: Közepkori kályhacsempék Magyarországon I. Budapest régiségei 18, s. 211-299.

[14] HOLL, I., 1971: Közepkori kályhacsempék Magyarországon II. Budapest régiségei 22, s. 161-207.

[15] HOLL, I., 1993: Renaissance - Öfen. Mittelalterliche Ofenkacheln in Ungarn - V. Acta archaeologica Academiae scientiarum Hungaricae XLV 1-4, s. 24-299.

[16] HRUDNÍKOVÁ, M., 1997: Řeholní život v českých zemích. Kostelní Vydři, s. 67-68.

[17] JAN, L., 1999: Církevní instituce na Moravě ve středověku. In: Morava ve středověku. Brno, s. 132-139.

[18] JIRÁSKO, L., 1991: Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha.

[19] KADLEC, J., 1987: Přehled českých dějin církevních dějin 1. Řím.

[20] KADLEC, J., 1993: Dějiny katolické církve II. Třetí přepracované vydání. Olomouc.

[21] KOUŘIL, M., 2002: K církevním dějinám Moravy v letech 1400-1550. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550. I. úvodní svazek. Olomouc.

[22] KOVÁČOVA, S., 2004: Nálezy středověkých a novověkých kachlů v Českých Budějovicích. Seminární práce ÚAM FF MU v Brně.

[23] KRÁSENSKÁ, L., 2004: Renesanční soubor z minoritského kláštera. Seminární práce ÚAM FF MU v Brně.

[24] KRATOCHVÍL, A., 1919-1920: Epicédium minoritského kláštera v Brně, ČMM 43-44.

[25] MEDEK, V., 1982: Cesta české a moravské církve staletími. Praha.

[26] MICHNA, P. J., 1974: Archäologische Nachweise der mährisch-ungarischen Beziehungen im 15. Jahrhundert. Folia archaeologica 25, s. 179-205.

[27] NEKUDA, V.-UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě, s. 150-51, obr. 112. Brno.

[28] PAJER, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici. Strážnice.

[29] PAVLÍK, Č.-VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

[30] POJSL, M., 2003: Nástin vývoje sakrální architektury na Moravě. In: XXVII. Mikulovské sympozium 2002. Brno 2003, s. 58.

[31] PROCHÁZKA, A., 1934: Starobylé kachle. Vlastivědný sborník okresu vyškovského 17.

[32] PROCHÁZKA, R., 1998: Archeologický výzkum mendikantských klášterů v Brně, Pravěk NŘ, s. 277-296.

[33] PROCHÁZKA, R., 2003: Pozdně románský dům z areálu minoritského konventu v Brně, Průzkum památek X, s. 163-167.

[34] SKRUŽNÝ, L.-ŠPAČEK, J., 2004: K vybraným motivům středověkých kachlů ze sbírek Městského muzea v Čelákovicích. Čelákovice.

[35] ŠKRDLÍK, N. F., 1942: Minoritský kostel u sv. Janů, Loreta a Svaté schody v Brně. Brno.

[36] ŠUJAN, F., 1928: Dějepis města Brna. Brno.

[37] VÁLKA, J., 1991: Dějiny Moravy 1. Středověká Morava. Brno, 75-76.

[38] VÁLKA, J., 1996: Dějiny Moravy 2. Morava reformace, renesance a baroka. Brno, s. 54-55.