Vykurovanie na hrade Devín

Název: Vykurovanie na hrade Devín
Variantní název:
  • Wie auf der Burg Devín (Theben) geheizt wurde
  • Heating in Devín Castle
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2008, roč. 33, č. [1], s. 185-198
Rozsah
185-198
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V areáli Devínskeho hradu sa našlo niekoľko menších architektúr. Práve tu sa používal najjednoduchší spôsob vykurovania miestnosti buď jednoduchým ohniskom, alebo pecou, prípadne predstavovali objekty hospodárskeho charakteru. V obytných priestoroch samotného hradu Devín sa odkryli pozostatky dvoch vykurovacích zariadení – krbov, obidve na hornom hrade. Vykurovanie na hrade nám dokladajú predovšetkým nálezy fragmentov kachlíc, nájdených najmä v areáli stredného a horného hradu.
Several minor constructions were excavated in the area of Devín Castle. The easiest manner of heating rooms, with a simple fireplace or stove, was employed in them. Sometimes outbuildings were placed in front of residential quarters. The remains of two heating devices, fireplaces, were excavated in the residential areas of Devín Castle, both in the upper section of the castle. Heating of the castle is documented, in particular, by finds of tile fragments, especially in the central and upper sections of the castle.
Reference
[1] BALEKA, J., 1997: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha.

[2] BOROVSKÝ A KOL., 1987: Vlastivedný sprievodca po Devíne. Bratislava.

[3] EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B., 2001: Renesančné kachlice na Slovensku, Pamiatky a múzeá 4, 40–42.

[4] HAZLBAUER, Z., 1988: Gotické a renesanční kachle z hradu Točníku, Zprávy ČsSA 33, 1–27. Praha.

[5] HAZLBAUER, Z., 1991: Hromadný nález renesančních kachlů na hradě Točníku, CB 2, 301−310.

[6] HAZLBAUER, Z., 1996: Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích, AH 21, 465–482.

[7] HAZLBAUER, Z.–ŠPAČEK, J., 1986: Poznámky k výrobě reliéfních renesančních kachlů s přihlédnutím k nálezům ve středním Polabí, ČNM–A CLV, 146–166.

[8] HOŠŠO, J., 1997: Príspevok k štúdiu materiálnej kultúry na území Bratislavy v období stredoveku a na začiatku novoveku, AH 22, 287–299.

[9] HOŠŠO, J., 2003: Kachliarstvo v stredovekom meste Bratislava a v bratislavskom regióne. In: Gotické a renesančné kachlice v Karpatoch, J. Chovanec, 131–148. Trebišov.

[10] JANOUCH, V., 1936: O prvom súkromnom majiteľovi kráľovského hradu Devína, Slovenský denník XIX, 51, 1. 3. 1936, 2.

[11] JANOUCH, V., 1936a: Garayovci na Devíne, Slovenský denník XIX, 89, 16. 4. 1936, 2.

[12] KYBALOVÁ, L., 1996: Dějiny odívání. Renesance (15.–16. století). Praha.

[13] LANDSFELD, H., 1950: Lidové hrnčířství a džbánkářství. Praha.

[14] MENCLOVÁ, D., 1937: Stavební vývoj hradu Děvína. Bratislava – časopis pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi XI, 1, 23–48.

[15] MENOUŠKOVÁ, D., 1999: Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfne zdobených kachlů z Brna, AH 24, 375−385.

[16] PAJER, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici. Strážnice

[17] PILLEP, R., 1989: heslo Ornament. In: Lexikon der Renaissance, 520. Leipzig.

[18] PLACHÁ, V.,1992–1996: Devín – hrad. Nálezová správa za sezónu 1992–1996. Uloženie: Múzeum mesta Bratislavy, č. nál. správy 26.

[19] PLACHÁ, V.–FIALA, A., 1968: Predbežná nálezová správa z archeologického výskumu na hradisku Devínskeho hradu v roku 1968. Uloženie: Múzeum mesta Bratislavy, č. nál. správy 6.

[20] PLACHÁ, V.–HLAVICOVÁ, J., 1974: Devín – hrad. Severovýchodné opevnenie horného hradu. Nálezová správa sezóny 1974. Uloženie: Múzeum mesta Bratislavy, č. nál. správy 15.

[21] PLACHÁ, V.–HLAVICOVÁ, J., 1974a: Devín – hrad. Predbežná nálezová správa z archeologického výskumu Devín − hrad za sezónu 1974. Uloženie: Múzeum mesta Bratislavy, č. nál. správy 14.

[22] PLACHÁ, V.–HLAVICOVÁ, J., 1978: Devín – hrad. Nálezová správa za archeologickú sezónu 1978. Uloženie: Múzeum mesta Bratislavy, č. nál. správy 19.

[23] PLACHÁ, V.–HLAVICOVÁ, J., 1990: Devín. Bratislava.

[24] PLACHÁ, V.–HLAVICOVÁ, J., 1988–1992: Devín – hrad. Nálezová správa, sektor 19 − citadela. Sezóny 1988–1992, Uloženie: Múzeum mesta Bratislavy, č. nál. správy 25.

[25] PLACHÁ, V.–HLAVICOVÁ, J., 2003: Devín. Slávny svedok našej minulosti. Bratislava.

[26] POLLA, B., 1979: Bratislava − západné suburbium (Výsledky archeologického výskumu). Bratislava.

[27] RICHTEROVÁ, J., 1982: Technologie pražských středověkých kachlů, Archaeologica Pragensia 3, 153–168.

[28] SEDLÁK, V., 1978: Devínsky hrad. Národná kultúrna pamiatka, Príroda a spoločnosť 27, 52−58.

[29] SEDLÁK, V., 1978a: Mestečko Devín v stredoveku, Vlastivedný časopis, 27, 4, 169−175.

[30] SLIVKA, M., 1979: Renesančné kachliarstvo na východnom Slovensku, Výtvarný život 24, 14–16.

[31] STRAUSS, K., 1983: Die Kachelkunst des 15. bis 17. Jahrhunderts in europäischen Ländern, III. Teil. München.