Invalidé na středověkých kachlích

Název: Invalidé na středověkých kachlích
Variantní název:
  • Invaliden auf mittelalterlichen Kacheln
  • Images of the disabled on mediaeval tiles
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 245-254
Rozsah
245-254
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie shromažďuje a analyzuje tělesně postižené vyskytující se na reliéfech gotických kachlů Čech, Moravy a Slezska. Všímá si závažností jednotlivých deformací (jde vesměs o nohy) a popisuje pomocné prostředky (protézy, trojnožky), které invalidům usnadňují alespoň omezený pohyb. Trpící jsou nejčastěji zobrazováni v souvislosti se sv. Martinem z Tours jako žebráci a se sv. Alžbětou Durynskou (Uherskou) v roli chovanců. Zcela nečekaně se v kolekci objevuje postižený husita. V zájmu hlubšího poznání dané problematiky je v úvodu prezentováno několik historických příkladů z jiných výtvarných oborů.
The study gathers and analyses representations of physically handicapped people featuring in reliefs on Gothic tiles from Bohemia, Moravia and Silesia. It discusses the seriousness of individual deformities (chiefly of the legs) and describes auxiliary devices (prostheses, frames) that allowed the disabled at least limited movement. Images of suffering people appear most frequently in relation to St. Martin of Tours, as beggars, and St. Elizabeth of Thuringia (Hungary) as the saint's charges. A surprising feature in the collection is a disabled Hussite. The introduction presents several historical examples from other art disciplines illustrating the deeper roots of the subject.
Reference
[1] BIEDERMANN, H., 1992: Lexikon symbolov. Bratislava.

[2] BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Národní muzeum Praha.

[3] DURDÍK, T.–HOLEČEK, J., 1976: Signovaný kachel z hradu Rabí, AR XXVIII, 433–435.

[4] FROLÍK, J., 2003: Kachle Chrudimska. Chrudim.

[5] HALL, J., 1991: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha.

[6] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

[7] HRADY, 1989: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI, Východní Čechy. Praha.

[8] JIRÁSKO, L., 1991: Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha.

[9] KAFLE, 1993: Kafle gotyckie i renesansowe na zemiach Polskich. Gnieźno.

[10] KOČÍ, J.–VONDRUŠKA, V., 1989: Památky národní minulosti. Katalog historické expozice v Lobkovickém paláci Národního muzea v Praze. Praha.

[11] KOUBA, J., 1966: Středověké kachle s husitskými bojovníky, ČNM CXXXV, 25–34.

[12] KRAJÍC, R., 2005: Středověké kamnářství. Výzdobné motivy na gotických kachlích z Táborska. Tábor.

[13] KRÁSA, 2008: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.). Uherské Hradiště.

[14] KRÁSA, J., 1990: České iluminované rukopisy 13./16. století. Praha.

[15] KYPTA, J.–ŠULC, J., 2006: Kachle ze dvora Votelež u Kouřimi, PSČ 20/2, 3–29.

[16] LO, 1993: Včera a dnes. In: Technický magazín 36, č. 12, 24–28.

[17] ORNA, J., 2005: Gotické a renesanční kachle ve sbírkách západočeského muzea v Plzni. Plzeň.

[18] PAVELEC, P., 1997: Gotické nástěnné malby v kostele sv. Prokopa v Křtěnově na Českobudějovicku, ZPP LVII, 183–193.

[19] PAVLÍK, Č., 2007: Kamna knížete Viktorina z Minsterberka, Polensko XVI, č. 4, 1–13.

[20] PAVLÍK, Č., 2008: Kachlový materiál z hradu Polná, Archeologie Moravy a Slezska VIII, 200–220.

[21] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

[22] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[23] RULÍŠEK, H., 2005: Postavy, atributy, symboly. Slovník křesťanské ikonografie. Hluboká nad Vltavou.

[24] SCHAUBER, V.–SCHINDLER, H. M., 2002: Rok se svatými. Kostelní Vydří.

[25] ŠAFÁŘOVÁ, K., 1997: Odkrytí a restaurování nástěnných maleb v kostele sv. Prokopa v Křtěnově, ZPP LVII, 194.

[26] VLČKOVÁ, J., 2001: Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy z jihomoravských sbírek, AH 26, 365–385.

[27] VORAGINE, J., 1963: Legenda aurea. Berlin.