Stredoveké a včasnonovoveké keramické dlaždice zo Slovenska

Název: Stredoveké a včasnonovoveké keramické dlaždice zo Slovenska
Variantní název:
  • Mittelalterliche und frühneuzeiliche Keramikpflastersteine aus der Slowakei
  • Mediaeval and early modern age ceramic tiles from Slovakia
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 347-358
Rozsah
347-358
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autori v štúdii prezentujú dva pohľady na problematiku stredovekých a včasnonovovekých keramických dlaždíc, ktorá v slovenskej archeologickej spisbe ešte nebola spracovaná. V prvej časti predstavujú základné typologické triedenie jednoduchých, nezdobených dlaždíc podľa tvaru okraja (s úplným úkosom, čiastočným úkosom, bez úkosu a so schodíkovitým okrajom) a tvaru ako takého (štvorcové, obdĺžnikové a šesťuholníkové dlaždice a dlažobné tehly). Dôležitým poznatkom je, že z územia Slovenska doposiaľ nie sú zdokumentované dlaždice z románskeho obdobia, ale až od obdobia gotiky, kedy ich zaznamenávame hlavne v sakrálnych objektoch (kostoly, kláštory) a v menšej miere aj v niektorých profánnych stavbách (hrady). V druhej časti štúdie predstavujú doposiaľ nepublikované zdobené stredoveké dlaždice z hradu Devín (13.–14. storočie), Dómu sv. Martina v Bratislave (15. storočie), Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach (15. storočie) a kartuziánskeho kláštora v Letanovciach-Kláštorisku (15. storočie).
The study presents two views on the subject of mediaeval and early modern age ceramic tiles that have yet to be processed within Slovak archaeological writings. The first part contains a typological classification of simple undecorated tiles according to their edges (bevelled, partially bevelled, without bevelling and with a graded edge) and according to basic shapes (square, rectangular and octagonal tiles and bricks). It is worth noting that no tiles from the Romanesque period have been recorded on Slovak territory. The first examples come from the Gothic period when they appeared in sacred buildings (churches, monasteries), and to a smaller extent in some secular buildings (castles). The second part of the study presents unpublished decorated mediaeval tiles from Devín Castle (13th-14th century), the Cathedral of St. Martin in Bratislava (15th century), the Church of Sts. Peter and Paul in Holice (15th century) and the Carthusian monastery in Letanovce-Kláštorisko (15th century).