Novšie nálezy stredovekých kovových predmetov z Košíc

Název: Novšie nálezy stredovekých kovových predmetov z Košíc
Variantní název:
  • Die neuesten Funde mittelalterlicher Metallgegenstände aus Košice
  • More recent finds of Mediaeval metal objects from Košice
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 393-407
Rozsah
393-407
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Predkladaná práca informuje o súbore stredovekých kovových predmetov, získaných z troch rozsahom väčších archeologických výskumov v historickom jadre Košíc. Týka sa to výskumu námestia zo severnej strany Dómu sv. Alžbety, výskumu v areáli dominikánskeho kláštora a výskumu parcely za bývalým františkánskym kostolom. Základný prínos spomenutých výskumov je ich výpovedná hodnota pre štúdium vývoja urbanizmu v jednotlivých častiach stredovekých Košíc, ale napríklad i vývoja vrcholnostredovekej a neskorostredovekej keramiky. Nálezy predmetov z kovu sú významným doplňujúcim prvkom nálezového fondu.
Mediaeval metal objects yielded by three extensive excavations in the historical centre of Košice are described. The excavations were carried out in the main square, on the north side of the Cathedral of St. Elizabeth, in the complex of the Dominican monastery and on a site behind a former Franciscan monastery. The chief contribution of this research lies in its value for the study of the development of urbanism in individual parts of mediaeval Košice, as well as for knowledge of the evolution of ceramics in the high and late Middle Ages. The finds of metal objects significantly complement the whole series of finds.