Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd

Název: Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd
Variantní název:
  • The pre-Christian religions of the northern Indo-Europeans : the traditions of the Celts, Germanics and Balts in a critical perspective of the humanities
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2019
Rozsah
201 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 499
ISBN
978-80-210-9578-6
978-80-210-9579-3 (online ; pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6468592
Anotace
  • Publikace nabízí analytické vhledy do studia předkřesťanských náboženství nejsevernějších skupin Indoevropanů – Keltů, Germánů a Baltů. Prezentuje aktuální poznatky o starých panteonech, rituálech a mytologiích těchto etnik perspektivami dílčích vědních oborů, které se na jejich rekonstrukci zpravidla podílejí, tj. archeologie, filologie a etnologie. Ústřední pozornost je věnována interpretačním problémům, s nimiž se zde badatelé potýkají, a možnostem a mezím jejich řešení, určeným na jedné straně torzovitou pramennou základnou, na druhé straně rámcem vědeckého diskurzu. Stručně představeny jsou i dějiny výzkumu na těchto polích, jehož počátky se obvykle pojí s romantismem 18.–19. století, mnohde jsou však vysledovatelné až do doby renesančního humanismu o několik století dříve. V této souvislosti jsou připomenuty ideologické motivace a cíle, které formovaly – případně stále formují – obraz těchto náboženství ve vědě nebo populární kultuře.
  • The publication offers analytical insights into the research of pre-Christian religions of the northernmost Indo-European groups - Celts, Germanics, and Balts. It presents current knowledge about old pantheons, rituals and mythologies of these peoples from the perspectives of the scientific disciplines that are usually involved in their reconstruction, i.e. archaeology, philology and ethnology. Central attention is paid to the interpretation problems that researchers usually face here, and the possibilities and limits of their solution, determined on the one hand by insufficient information base, on the other hand by the framework of scientific discourse. The publication also introduces into a brief history of the research in these fields, whose beginnings are mostly connected with the Romanticism of the 18th - 19th centuries, but in some regions they can be traced back as far as to the period of Renaissance humanism several centuries earlier. In this context there are emphasized ideological motivations and aims, which shaped - or eventually still shape - the images of these religions in both science and popular culture.
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Jan Reichstäter
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Prolog
Chapter number Title Custom text
1 | Prolog | 7–13
Reichstäter, Jan
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Jak "číst" materiální pozůstatky zaniklých kultur : náboženství starých Keltů v archeologické perspektivě | 15–64
Reichstäter, Jan
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Jak chápat mýtus a mýtotvorbu : starogermánské mytologické narativy, jejich ideologie a variace | 65–121
Reichstäter, Jan
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Jak rozumět "pohanským reliktům" : folklór baltských zemí jako zdroj pro studium předkřesťanských tradic starých Baltů | 123–155
Reichstäter, Jan
PDF
hidden-section Epilog
Chapter number Title Custom text
5 | Epilog | 157–160
Reichstäter, Jan
PDF
hidden-section Seznam literatury
Chapter number Title Custom text
Seznam literatury | 161–180
Reichstäter, Jan
PDF
hidden-section Seznam zkratek
Chapter number Title Custom text
Seznam zkratek | 181
Reichstäter, Jan
PDF
Chapter number Title Custom text
The pre-Christian religions of the northern Indo-Europeans : the traditions of the Celts, Germanics and Balts in a critical perspective of the humanities : summary | 183–191
Reichstäter, Jan
PDF
hidden-section Rejstřík
Chapter number Title Custom text
Rejstřík | 193–201
Reichstäter, Jan
PDF