K poválečnému vývoji polské prózy

Variantní název
On the post-war development of Polish prose
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 127-136
Rozsah
127-136
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Abstrakt(y)
Prozaici Igor Newerly (1903–1987), Stanisław Dygat (1914–1978), Julian Kawalec (1916–2014) a Tadeusz Nowak (1930–1991) podstatnou měrou ovlivnili dějiny a vývoj polské prózy v poválečném období. Prozaická tvorba každého z nich je přitom odlišná, a to z hlediska tematiky i tvaru. Navíc někteří z těchto autorů poměrně často a významně zasahovali i do jiných slovesných oblastí – např. Julian Kawalec a Tadeusz Nowak byli pozoruhodnými básníky. Každý z nich byl jistou měrou ovlivněn socialistickým realismem, avšak toto ovlivnění bylo jednak částečné, jednak krátkodobé. V tomto materiálu se soustředíme na klíčové texty všech čtyř prozaiků, na jejich případná specifika a pozici, jež zaujímají v rámci tvorby daného autora.
Prose writers Igor Newerly (1903–1987), Stanisław Dygat (1914–1978), Julian Kawalec (1916–2014) and Tadeusz Nowak (1930–1991) significantly influenced the history and development of Polish prose in the post-war period. Each of them is different, both thematically and formally. In addition, some of them also covered other literary areas – Julian Kawalec and Tadeusz Nowak, for example, were remarkable poets. Each of them was to some extent influenced by socialist realism, but this influence was both partial and short-lived. In this material, we focus on the key texts of all four prose writers, on their possible specifics and position within the entire work of the author.
Document
Reference:
[1] NEWERLY, Igor: Šťastný Bída. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1953.

[2] NEWERLY, Igor: Chlapec zo Salských stepí. Bratislava: Slovenské nakladateľstvo detskej knihy, 1955.

[3] NEWERLY, Igor: Lesní moře. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1964.

[4] NEWERLY, Igor: Odkaz starého doktora. Praha: Naše vojsko, 1970.

[5] DYGAT, Stanisław: Cesta. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965.

[6] DYGAT, Stanisław: Disneyland. Praha: Odeon, 1967.

[7] DYGAT, Stanisław: Disneyland. Bratislava: Smena, 1967.

[8] DYGAT, Stanisław: Bodamské jezero. Bratislava, Slovenský spisovateľ, 1978.

[9] KAWALEC, Julian: Na slunci. Praha: Československý spisovatel, 1967.

[10] KAWALEC, Julian: Výzva. Bratislava: Smena, 1975.

[11] KAWALEC, Julian: Než přepluješ řeku. Praha: Lidové nakladatelství, 1979.

[12] KAWALEC, Julian: Nie będzie czasu na strach. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980.

[13] NOWAK, Tadeusz: Harfy krále Davida. Praha: Odeon, 1970.

[14] NOWAK, Tadeusz: Ďáblové. Praha: Naše vojsko, 1975.

[15] NOWAK, Tadeusz: Dvanáct. Praha, Naše vojsko, 1977.

[16] NOWAK, Tadeusz: Prorok. Praha: Čs. spisovatel, 1980.

[17] NOWAK, Tadeusz: Bělejší než sníh. Praha: Odeon, 1983.

[18] NOWAK, Tadeusz: …až budeš králem, až budeš katem…. Praha: Odeon, 1984.

[19] VŠETIČKA, František: Polsko literární. Olomouc: Poznání, 2017.