Aktuálne podoby literárnej tvorivosti autorov s rôznorodou väzbou na békešskočabiansky región

Název: Aktuálne podoby literárnej tvorivosti autorov s rôznorodou väzbou na békešskočabiansky región
Variantní název:
  • Current forms of literary creativity of authors with a heterogeneous bond to the region of Békešská Čaba
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 149-157
Rozsah
149-157
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok poukazuje na literárnu svojbytnosť slovenskej menšiny v Maďarsku. Stručne charakterizuje peripetie jej literárneho vývinu od konca druhej svetovej vojny až po absolútnu súčasnosť z aspektu jednotlivých publikovaných antológií. V príspevku sa so špecifickým zreteľom analyzuje najnovšia (až 340-stranová) literárna antológia s názvom Naša Dolná zem (2017). Ako metodologické východisko uvádza základné súradnice časopriestoru, ktoré následne objektívno-subjektívnou formou aplikuje a konkretizuje v jednotlivých prístupoch interpretačného procesu. Kardinálnou časťou príspevku je tak interpretácia jednotlivých parciálnych textov danej antológie z aspektu regionálneho aspektu a regionálneho princípu s prízvukovaním najmä minulých, ale aj prítomných atribútov, zvláštností i špecifík tejto časti Dolnej zeme, ktoré sa priamo či nepriamo objavujú v jednotlivých textoch.
The paper examines the literary self-sufficiency of the Slovak minority in Hungary. It briefly characterizes the peripetiation of its literary development from the end of the Second World War to the absolute present from the aspect of various published anthologies. The paper focuses on the most recent (up to 340-page long) literary anthology called Our Lowland (2017). As a methodological basis, the basic coordinates of space-time, which in an objective-subjective form is applied and specified in the various approaches of the interpretation process. The cardinal part of the contribution is thus the interpretation of the individual partial texts of the given anthology from a regional aspect and the aspect of a regional principle, with the emphasis of the past but also the present attributes, peculiarities and specifics of this part of the Lowland that appear directly or indirectly in individual texts.
Reference
[1] ČIŽMÁRIK, Rudolf: Slovo na cestu. In: PAULÍKOVÁ, Etelka (ed.): Fialôčka, fiala. Budapešť: Vydavateľstvo učebníc, 1980, s. 5–6.

[2] DABROWSKI, Mieczyslaw: The problems of national-ethnic, cultural, and sexual minorities in Slavic literatures after 1989. Neohelicon 33, 2006, č. 2, s. 75–90.

[3] DEMUS, László: National minorities in Hungary and in east-central Europe. New Hungarian Quarterly 28, 1987, č. 106, s. 125–130.

[4] DIVIČANOVÁ, Anna: Úvod. In: RYBOVÁ, Etelka (ed.): Chodníky. Budapesť: Vydavateľstvo učebníc, 1984, s. 5–7.

[5] KNÍCHAL, Oldřich: Odkiaľ ideme a kam smerujeme. In: KNÍCHAL, Oldřich (ed.): Cestou k slovám. Budapešť: Združenie slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, 1996, s. 3–9.

[6] LONOVIČOVÁ, Zuzana (ed.): Naša Dolná zem. Antológia južnodolnozemských slovenských autorov a autorov so slovenskými väzbami. Békešská Čaba – Békéscsaba: Župná knižnica v Békešskej Čabe – Békés Megyei Könyvtár, 2017.

[7] MARUZSOVÁ ŠEBOVÁ, Katarína: K novej antológii Naša Dolná zem / A mi Alföldünk. In: LONOVIČOVÁ, Zuzana (ed.): Naša Dolná zem. Antológia južnodolnozemských slovenských autorov a autorov so slovenskými väzbami. Békešská Čaba – Békéscsaba: Župná knižnica v Békešskej Čabe – Békés Megyei Könyvtár, 2017, s. 20–24.

[8] PAPUČEK, Gregor – BÁRKÁNYI VALKÁN, Zoltán: Vitajte u nás! In: PAPUČEK, Gregor – BÁRKÁNYI VALKÁN, Zoltán (eds.): Pod Pilíšom – tam je náš svet. Literárna antológia pilíšskych slovenských autorov. Mlynky: Spoločnosť Fuhl Bt, 2008, s. 3–4.

[9] POSPÍŠIL, Ivo: Spatiality / Area and Literature. World Literature Studies 2, 2010, č. 1, s. 61–73.

[10] SZIKLAY, László: Úvod. In: HRIVNÁK, Michal (ed.): Výhonky. Budapešť: Vydavateľstvo učebníc, 1978, s. 5–12.

[11] SZIKLAY, László: Úvod. In: PAULÍKOVÁ, Etela (ed.): Pramene. Budapešť: Vydavateľstvo učebníc, 1982, s. 5–8.