Vzdělávací systém a československá verze přestavby (1987–1989): analýza, kritika a návrhy na reformy v kontextu ideologie a krize

Název: Vzdělávací systém a československá verze přestavby (1987–1989): analýza, kritika a návrhy na reformy v kontextu ideologie a krize
Variantní název:
  • Education and the Czechoslovak form of Perestroika (1987–1989): analysis, criticism, and planned reforms in the context of ideology and crisis
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2021, roč. 26, č. 3, s. [83]-108
Rozsah
[83]-108
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Autoři se zaměřují na pokusy o reformy vzdělávací soustavy v kontextu prosazování přestavby v Československu. Analyzují zejména archivní záznamy o prohlubujících se problémech vzdělávací soustavy a možnostech jejich řešení z perspektivy státní moci. Problémy prosazování jednotné školy vedly ke z pracování analýz výchovně vzdělávací soustavy a následné přípravě novel školských zákonů. Autoři studie sledují balancování mezi ideologií a praktickými problémy školství, které možnosti hlubších reforem limitovalo, a reflektují možné paralely s postsocialistickou transformací (odrážející se například v prosazování decentralizace řízení škol). Nejnovější odborné reflexe pádu socialismu v Československu kladou důraz právě na sledování kontinuit – autoři tyto teze promýšlejí, prohlubují ve vztahu k oblasti vzdělávání a snaží se odpovědět na otázku, zda měly reformy šanci na úspěch (přičemž hledají paralely i s vývojem v zahraničí).
The authors focus on the educational reform proposals in the context of the perestroika policy in Czechoslovakia. In particular, they analyze the archival records reflecting the ongoing issues of the educational system from the perspective of state power. Problems with applying a united school policy led to several analyses of the educational system and the subsequent preparation of amendments to the school laws. The study examines the balance between communist ideolog y and the practical issues of schooling that limited the opportunities to effectively push more fundamental reforms. The authors also reflect possible parallels with the post-socialist transformation (e.g., in efforts to decentralize school management). The most recent perspective of contemporary history focused on possible continuities – the authors deepen this in terms of education and try to answer whether the proposed reforms could be successful, taking account of the parallels abroad.
Note
Studie vznikla v rámci řešení projektu Post-socialistická transformace základních škol – procesy, příběhy, dilemata financovaného Grantovou agenturou České republiky (č. projektu 20-11275S).
Reference
[1] Bečvář, J., & Veselý, J. (1993). Perspektivy českého školství. Pedagogika, 43(2), 133–136.

[2] Berend, I. T. (2009). From the Soviet Bloc to the European Union: The economic and social transformation of Central and Eastern Europe since 1973. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511806995 | DOI 10.1017/CBO9780511806995

[3] Čermáková, M. (1991). Formování totalitního školství v poválečném Československu. Pedagogika, 41(3), 323–333.

[4] Čerych, L. (1995). Educational reforms in Central and Eastern Europe. European Journal of Education, 30(4), 423–435. https://doi.org/10.2307/1503515 | DOI 10.2307/1503515

[5] Čerych, L. (1999). General report on the symposium "Educational reforms in Central and Eastern Europe: Processes and outcomes". European Education, 31(2), 5–38. https://doi.org/10.2753/EUE1056-493431025 | DOI 10.2753/EUE1056-493431025

[6] Green, D. A. (2014). The Czechoslovak Communist Party's Revolution, 1986-1990 [Disertační práce]. The University of Strathclyde library: Digital collections. http://digitool.lib.strath.ac.uk/R/?func=dbin-jump-full&object_id=24879

[7] Halász, G. (1993). Politika autonomie škol a reformy řízení vzdělávání a výchovy. Změny v Maďarsku v perspektivách východní Evropy. Pedagogika, 43(1), 27–32.

[8] Houda, P. (2019). Normalizační festival: socialistické paradoxy a postsocialistické korekce. Karolinum.

[9] Informácie o podnetoch z besied členov ÚV KSS a pracovníkov oddelenia školstva a vedy ÚV KSS s predstaviteľmi spoločenskej praxe k zasadaniu ÚV KSS ku školstvu. (1989). Zasedání ze dne 28. 2 1989, fond Komisie ÚV KSS pre školstvo, kultúru a umenie 1988–1989 (kr. 1, sg. 2). Slovenský národný archív.

[10] Inventár 1988–1992. Legislativní rada vlády, fond Úradu vlády SSR 1988–1992. Slovenský národný archív.

[11] Jurčak, A. (2018). Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo: poslední sovětská generace. Karolinum.

[12] K materiálu o analýze československé výchovně vzdělávací soustavy. (1990). Pedagogika, 40(3), 315–322.

[13] Kabele, J. (2004). Filipovští komunisté na konci dvacátého století. In J. Kandert (Ed.), Jihomoravský venkov po socialismu: Filipovsko na konci devadesátých let 20. století: (Informatoria katedry sociologie – Filipov III) (s. 7–19). Matfyzpress.

[14] Kalous, J. (1993). Školská politika v České republice po roce 1989. Pedagogika, 43(3), 235–239.

[15] Ke komplexnímu pohledu na problematiku výchovně vzdělávací soustavy. (1989). Pedagogika, 39(3), 270–305.

[16] Kopeček, M. (2019). Expertní kořeny postsocialismu: výzkumné perspektivy a metodologické nástroje. In M. Kopeček (Ed.). Architekti dlouhé změny: expertní kořeny postsocialismu v Československu (s. 9–40). Argo.

[17] Kopp, B. (1992). The Eastern European revolution and education in Czechoslovakia. Comparative Education Review, 36(1), 101–113. https://doi.org/10.1086/447084 | DOI 10.1086/447084

[18] Kosová, B., & Porubský, Š. (2011). Slovenská cesta transformácie edukačného systému po roku 1989 na príklade primárneho vzdelávania a prípravy jeho učiteľov. Pedagogická orientace, 21(1), 35–50.

[19] Kotásek, J. (1993). Vize výchovy v postsocialistické éře. Pedagogika, 43(1), 9–19.

[20] Lehovský, M. (1988). Známka z tělocviku? Učitelské noviny, 4(28).

[21] McDermott, K. (2015). Communist Czechoslovakia, 1945–89: A political and social history. Macmillan Education.

[22] Mitter, W. (1991). School reforms in international perspective. Trends and problems. Pedagogika, 41(1), 7–23.

[23] Moree, D. (2013). Učitelé na vlnách transformace: kultura školy před rokem 1989 a po něm. Karolinum.

[24] Návrh roz pracování 13. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČSR. (1989). 176. zasedání 5. 9. 1989, legislativní rada vlády, fond Úradu vlády SSR 1988–1992 (kr. 26, sg. 14). Slovenský národný archív.

[25] Návrh základních principů některých prováděcích předpisů. (1989). Zasedání ze dne 13. 10. 1989, fond Komisie ÚV KSS pre školstvo, kultúru a umenie 1988–1989 (Kr. 1, sg. 4). Slovenský národný archív.

[26] Návrh zásad novelizace zákona číslo 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol. (1989). Učitelské noviny, (19), 6.

[27] Návrh zásad novely zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol. (1989). 176. zasedání 5. 9. 1989, legislativní rada vlády, fond Úradu vlády SSR 1988–1992 (kr. 26, sg. 14). Slovenský národný archív.

[28] Návrh: Zásady zákona o soustavě základních a středních škol /školský zákon/. (1983). Porada ze dne 21.4.1983, pracovná porada funkcionárov ministerstva školstva ČSR a SSR, fond Úradu vlády SSR 1981–1987 (kr. 4, sg. 39). Slovenský národný archív.

[29] Nedělitelná odpovědnost za výchovu. (1989, 12. září). Rudé právo, 1.

[30] NEMES. (1991). Svoboda ve vzdělání a česká škola. Návrh projektu změny vzdělávacího systému v České republice. Nemes: Nezávislá mezioborová skupina.

[31] Pedagogicko-organizační opatření pro základní a střední školy a školská zařízení na školní rok 1988–1989. (1988, květen). Učitelské noviny: příloha Obzor.

[32] Pedagogicko-organizační opatření pro základní a střední školy a školská zařízení na školní rok 1989–1990. (1989, červen). Učitelské noviny: příloha Obzor.

[33] Perry, L. B. (2005). The seeing and the seen: Contrasting perspectives of post-communist Czech schooling. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 35(3), 265–283. https://doi.org/10.1080/03057920500212548 | DOI 10.1080/03057920500212548

[34] Politická správa k analýze československej výchovno vzdelávacej sústavy: 2. verzia: Január 1988. (1988). Porada ze dne 8. 2. 1988, koordinační porady u místopředsedy vlády Lúčana, fond Úradu vlády SSR 1988–1992 (kr. 4, sg. 363). Slovenský národný archív.

[35] Politický a ekonomický rozbor k návrhu zásad zákona o soustavě základních a středních škol /školský zákon/. (1983). Porada ze dne 21. 4. 1983, pracovní porady vedoucích funkcionářů MŠMT ČSR a SSR, fond Úradu vlády SSR 1981–1987 (kr. 4, sg. 36). Slovenský národný archív.

[36] Pracovní verze: Souhrnná z práva k analýze čs. výchovně-vzdělávací soustavy: 24. srpen 1988. (1988). Porada ze dne 13. 9. 1988, koordinační porady u místopředsedy vlády Lúčana, fond Úradu vlády SSR 1988–1992 (kr. 4, sg. 364). Slovenský národný archív.

[37] Predkladacia správa a zhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania: návrh zásad novely zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a sterdných škôl. (1989). 176. zasedání 5. 9. 1989, legislativní rada vlády, fond Úradu vlády SSR 1988–1992 (kr. 26, sg. 14). Slovenský národný archív.

[38] Problémy předkládané na rozhodnutí na společné poradě vedení obou ministerstev školství v únoru 1988 v Brně. (1988). Porada 8. 2. 1988, koordinační porady u místopředsedy vlády ČSSR Lúčana, fond Úřadu vlády SSR 1988–1992 (kr. 4, sg. 363). Slovenský národný archív.

[39] Průcha, J. (Ed.). (2009). Pedagogická encyklopedie. Portál.

[40] Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Portál.

[41] Předkládací z práva k návrhu zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon). (1989). Zasedání ze dne 13. 10. 1989, fond Komísie ÚV KSS pre školstvo, kultúru a umenie 1988–1989 (Kr. 1, sg. 4). Slovenský národný archív.

[42] Pullmann, M. (2011). Konec experimentu: přestavba a pád komunismu v Československu. Scriptorium.

[43] Rákosník, J., & Tomeš, I. (2012). Sociální stát v Československu: právně-institucionální vývoj v letech 1918-1992. Auditorium.

[44] Rákosník, J., Spurný, M., & Štaif, J. (2018). Milníky moderních českých dějin: krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989. Argo.

[45] Rýdl, K. (2006). Historický vývoj českého vzdělávání do roku 1989. In J. Kalous & A. Veselý (Eds.), Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu (s. 7–22). Karolinum.

[46] Rychlík, J. (2020). Československo v období socialismu: 1945–1989. Vyšehrad.

[47] Sommer, V. (2019). Řídit socialismus jako firmu: technokratické vládnutí v Československu, 1956–1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

[48] Správa na zasadanie Ústredného výboru KSS ku školstvu. (1989). Zasedání ze dne 28. 2. 1989, fond Komisie ÚV KSS pre školstvo, kultúru a umenie 1988–1989 (kr. 1, sg. 2). Slovenský národný archív.

[49] Správa o analýze československej výchovno-vzdelávacej sústavy. (1988). Komisia vlády SSR pre koordináciu realizácie dlhodobého programu rozvoja československej výchovno-vzdelávacej sústavy + zvyšovanie kvalifikačnej úrovne + prestavba hospodárskeho mechanizmu, fond Úradu vlády SSR 1988–1992 (kr. 2, sg. 162). Slovenský národný archív.

[50] Suk, J. (2009). Zlom mezi "totalitou" a "demokracií": Československý rok 1989 v alternativách. Soudobé dějiny, 16(4), 557–604.

[51] Trnková, K. (2006). Vývoj malotřídních škol v druhé polovině 20. století. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická, 54(11), 133–144.

[52] Tým pedagogické fakulty UK. (1992). Rozvaha o školství a vzdělanosti a jejich dalším vývoji v českých zemích. Pedagogika, 42(1), 5–18.

[53] Účinné spojení školy s praxí neodkladným úkolem: z vystoupení ministryně Jany Synkové. (1989). Rudé právo, 3.

[54] Účinné spojení školy s praxí neodkladným úkolem: z vystoupení ministra Ľudovíta Kilára. (1989, 11. září). Rudé právo, 3.

[55] Usnesení 13. zasedání ÚV KSČ o úkolech československého školství v podmínkách přestavby společnosti. (1989, 1. dubna). Rudé právo, 2.

[56] ÚV KSČ ukládá. (1989, 1. dubna). Rudé právo, 1.

[57] Větší důvěru a samostatnost učiteli (1989, 9. září). Rudé právo, 2.

[58] Vorlíček, Ch. (2004). České školství v letech 1945–2000. In E. Walterová (Ed.), Česká pedagogika: Proměny a výzvy: Sborník k životnímu jubileu profesora Jiřího Kotáska (s. 119–176). Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

[59] Walterová, E. (2004). Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. díl. Paido.

[60] Z Analýzy československé výchovně vzdělávací soustavy. (1988, červen). Učitelské noviny: příloha Obzor).

[61] Zákon č. 95/1948 Sb., zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon). (1948). https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=95&r=1948

[62] Zásady zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o státní správě ve školství a zákon ČNR o školských zařízeních. (1983). Porada ze dne 21.4.1983, pracovná porada funkcionárov ministerstva školstva ČSR a SSR, fond Úradu vlády SSR 1981–1987, (kr. 4, sg. 39). Slovenský národný archív.

[63] Záznam z Koordinační porady ministrů školství mládeže a tělovýchovy u 1. místopředsedy vlády ČSSR s. M. Lúčana konané dne 8. února 1988. (1988). Koordinační porady u místopředsedy vlády ČSSR Lúčana, fond Úradu vlády SSR 1988–1992 (kr. 4, sg. 363). Slovenský národný archív.

[64] Záznam z koordinační porady ministrů školství, mládeže a tělovýchovy u místopředsedy vlády ČSSR s. Mateje Lúčana konané dne 13. září 1988. (1988). Koordinační porady u místopředsedy vlády Lúčana, fond Úradu vlády SSR 1988–1992 (kr. 4, sg. 364). Slovenský národný archív.

[65] Záznam z koordinační porady ministrů školství mládeže a tělovýchovy u 1. místopředsedy vlády ČSSR s. M. Lúčana konané dne 16. srpna 1989. (1989). 176. zasedání 5. 9. 1989, legislativní rada vlády, fond Úradu vlády SSR 1988–1992 (kr. 26, sg. 14). Slovenský národný archív.

[66] Záznam zo zasadania Hlavnej pracovnej komisie pre prípravu zasadania ÚV KSS ke školstvu – 15. 2. 1989 ÚV KSS. (1989). Fond Komisie ÚV KSS pre školstvo, kultúru a umenie 1988–1989 (Kr. 1, sg. 2). Slovenský národný archív.

[67] Záznam zo zasadania Komisie ÚV KSS pre školstvo, kultúru a umenie (28. 2. 1989 na ÚV KSS). (1989). Fond Komisie ÚV KSS pre školstvo, kultúru a umenie 1988–1989. (kr. 1, sg. 2). Slovenský národný archív.

[68] Záznam zo zasadania Riadiacej komisie pre prípravu zasadania ÚV KSS ku školstvu, 16. 2. 1989. (1989). Fond Komísie ÚV KSS pre školstvo, kultúru a umenie 1988–1989 (kr. 1, sg. 2). Slovenský národný archív.

[69] Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2017). Normální život v nenormální době: Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Wolters Kluwer.

[70] Zprávy o národní politice ve vzdělávání (1996). Ústav pro informace ve vzdělávání.