Výuka poezie a inspirace Cullerovou Teorií lyriky

Název: Výuka poezie a inspirace Cullerovou Teorií lyriky
Variantní název:
  • Teaching poetry and inspiration by Culler's Theory of the Lyric
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 45-68
Rozsah
45-68
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper refers to the responses to the Czech translation of Theory of the Lyric by Jonathan Culler and connects them with the research of teaching poetry in Czech schools. The main subject of interest is a case study of one lesson in a Czech secondary school. During the lesson, the validity of some of Jonathan Culler's theories is demonstrated. Consequently, it turns out that inspiration by Culler's theory also means a return to several famous considerations of theorists such as Zdeněk Kožmín or Miroslav Červenka.
Reference
[1] HRABĚ, Václav 1990 Blues pro bláznivou holku (Praha: Československý spisovatel)

[2] ARP, Thomas – JOHNSON, Greg (eds.) 2013 Perrine's Sound and Sense (New York: Cengage)

[3] BASSEY, Michael 1999 Case Study Research in Educational Settings (Buckingham: Open University Press)

[4] CULLER, Jonathan 2015 Theory of the Lyric (Cambridge, Massachusets/London: Harvard University Press)

[5] CULLER, Jonathan 2020 Teorie lyriky, přel. M. Pokorný (Praha: Karolinum)

[6] ČERVENKA, Miroslav 1993 "Sebeoslovení v lyrice", in D. Hodrová (ed.): Proměny subjektu I. (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR)

[7] ČERVENKA, Miroslav 1996 "Verš a poezie", in týž: Obléhání zevnitř (Praha: Torst), s. 79–113 2003 Fikční světy lyriky (Praha: Paseka)

[8] ČMEJRKOVÁ, Světla – JÍLKOVÁ, Lucie – KADERKA, Petr 2004 "Mluvená čeština v televizních debatách: korpus DIALOG", Slovo a slovesnost 65, č. 4, s. 243–269

[9] EVA-WOOD, Amy L. 2008 "Does feeling come first? How poetry can help readers broaden their understanding of metacognition", Journal of Adolescent & Adult Literacy 51, č. 7, s. 564−576 | DOI 10.1598/JAAL.51.7.4

[10] FRANZ, Paul 2016 "Burden of Proof. On Jonathan Culler's Theory of the Lyric (Harvard, 2015)", PN Review XLII, č. 227, s. 15–18

[11] HNÍK, Ondřej 2014 Didaktika literatury: výzvy oboru (Praha: Karolinum)

[12] HRDLIČKA, Josef 2018 "Cullerova Teorie a problémy lyriky", Česká literatura 66, č. 3, 2018, s. 423–437

[13] HRDLIČKA, Josef 2020 "Doslov k českému vydání", in J. Culler: Teorie lyriky (Praha: Karolinum), s. 431–438

[14] JACKSON, Virginia – PRINS, Yopie (eds.) 2014 The Lyric Theory Reader (Baltimore: John Hopkins University Press)

[15] JINDRÁČEK, Václav 2015 Možnosti didaktické interpretace epické a lyrickoepické poezie na základní škole. Disertační práce (Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně)

[16] KOŽMÍN, Zdeněk 1986 Interpretace básní (Praha: SPN)

[17] KOŽMÍN, Zdeněk 1990 Umění básně (Brno: K22a)

[18] KOŽMÍN, Zdeněk 1995 [1994] "O interpretaci. Otázky Jiřího Holého pro Zdeňka Kožmína", in týž: Studie a kritiky (Praha: Torst), s. 566–572

[19] KRÁLÍKOVÁ, Andrea 2021 "Cullerova Teorie lyriky a návraty k poezii", Slovo a smysl 18, č. 36, s. 161–167

[20] LESSLEY, Shara 2014 "Beyond Metrophobia, or I, too, dislike it", West Branch 76, s. 95–112

[21] MÁCL, Ondřej 2020 "Co dělá báseň, která oslovuje vítr?", itvar.cz [online] prosinec 2020 [citováno 16. 7. 2021]. Dostupné z: https://itvar.cz/co-dela-basen-ktera-oslovuje-vitr

[22] MARKOVÁ, Eva 2020a "Od abstinence k recidivě. Didaktika lyriky a role tvůrčího psaní ve výuce", A2 kulturní čtrnáctideník XVI, č. 15, s. 6

[23] MARKOVÁ, Eva 2020b "Obcovat s básněmi. Poznámky k Teorii lyriky Jonathana Cullera", A2 kulturní čtrnáctideník XVI, č. 22, s. 4

[24] PERLOFF, Marjorie 2016 "Jonathan Culler, Theory of the Lyric", Nineteen Century Literature LXXI, č. 2, s. 256–261 | DOI 10.1525/ncl.2016.71.2.256

[25] PESKIN, Joan 2007 "The genre of poetry: Secondary school student's conventional expectations and interpretative operations", English in Education 41, č. 3, s. 20−36

[26] PIKE, Mark 2000 "Pupils'poetics", Changin English: Studies in Reading & Culture 7, č. 1, s. 45–54

[27] POKORNÝ, Martin 2020 "Mezi výkladní skříní a cihlou. Jak ve výuce vrátit hlas básníku i básni", A2 kulturní čtrnáctideník XVI, č. 15, s. 4

[28] POSPÍŠIL, Ivo 2020 "Kniha o lyrice jako koncepce, výzva a malé americko-české srovnání", Slavica Litteraria 23, č. 2, s. 173–177 | DOI 10.5817/SL2020-2-15

[29] ŘEŘICHOVÁ, Vlasta – VALA, Jaroslav – SLADOVÁ, Jana 2014 "Poetry in School the Old Issues and New Challenges", E-Pedagogium 14, č. 4, s. 127–139

[30] SHAW, Lytle 2016 "Framing the Lyric", American Literary History 28, č. 2, s. 403–413 | DOI 10.1093/alh/ajw016

[31] STEWART, Susan 2002 Poetry and the Fate of the Senses (Chicago: University of Chicago Press)

[32] STRIER, Richard 2017 "A Lover's Journal", Modern Language Quarterly 78, č. 1, s. 111–112

[33] TIMOTHY, Alexander Essien 2018 "The Ezekiel strategy: prevention and cure for metrophobia", Education Extracts 6, č. 2, s. 96–105

[34] TLUSTÝ, Jan 2016 "Zdeněk Kožmín a umění interpretace", Bohemica Litteraria 19, č. 2, s. 55–73

[35] TRÁVNÍČEK, Jiří 2017 Česká čtenářská republika. Generace, fenomény, životopisy (Brno: Host)

[36] TŮMA, František 2017 "Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy", Slovo a slovesnost 78, č. 4, s. 283–304

[37] VALA, Jaroslav 2013 Poezie, studenti a učitelé. Recepce, interpretace, výuka (Olomouc: Univerzita Palackého)

[38] VENDLER, Helen 2002 Poems, Poets, Poetry (Boston: Bedford/St. Martins)

[39] VON HALLBERG, Robert 2008 Lyric Powers (Chicago/London: The Chicago Universtity Press)

[40] WHITE, Gillian 2014 Lyric Shame. The "Lyric" Subject of Contemporary American Poetry (Cambridge, Massachusets/London: The Belknap Press of Harvard University Press)

[41] YIN, Robert K. 2003 Case Study research: design and methods (Thousand Oaks: SAGE Publications)

[42] ZETTELMANN, Eva 2017 "Apostrophe, Speaker Projection, and Lyric World Building", Poetics Today XXXVIII, č. 1, s. 189–201