Kybernétův skeptický stín : o povaze Lemova odmlčení

Název: Kybernétův skeptický stín : o povaze Lemova odmlčení
Variantní název:
  • Kybernétés' skeptical shadow : on the nature of Lem's silence
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2021, roč. 22, č. Special issue, s. 3-17
Rozsah
3-17
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Formálním cílem předloženého textu je připomenout sté výročí narození Stanisława Lema prostřednictvím jedné z dimenzí jeho díla. Dosažení tohoto cíle má podobu reflexe dostupných důvodů, které by objasnily, proč se Lem ve své literární formě v určitém období odmlčel a poté se již nevrátil k psaní literárních textů (románů a povídek) a dále psal již pouze teoretické a filozofické úvahy o tématech, která dosud byla předmětem jeho literární tvorby. Pokusil jsem se mapovat a shromáždit důvody, které Lem explicitně uvádí, a rovněž možné důvody, které jsou spojeny s jeho teoretických zázemím, přesněji s četbou filozofických děl.
The formal aim of the presented text is to commemorate the centenary of the birth of Stanisław Lem through one of the dimensions of his work. Achieving this goal takes the form of a reflection of available reasons that clarify why Lem fell silent in his literary form at a certain period and then never returned to writing literary texts (novels and short stories) and only wrote theoretical and philosophical reflections on topics that had so far been the subject of his literary work. I have tried to map and gather the reasons that Lem explicitly states, as well as the possible reasons that are associated with his theoretical background, more precisely with the reading of philosophical works.
Reference
[1] Aristotelés (2009): Politika. Rezek.

[2] Bereś, S. – Lem, S. (1986): Lem über Lem. Gespräche. Insel Verlag.

[3] Berthel, W. (ed.) (1981): Über Stanisław Lem. Suhrkamp.

[4] Bleuler. E. (1960): Lehrbuch der Psychiatrie. Springer.

[5] Dennett, D. et al. (eds.) (1982): Mind's I. Bantam Books.

[6] Eddington, A. (1926): The Internal Constitution of Stars. Cambridge.

[7] Fields, N. (2009): Řecká válečná loď – Triéra 500 – 322 př. n. l. Grada.

[8] Figatowski, B. (2004): Zwischen utopischer Idee und Wirklichkeit: Kurd Lasswitz und Stanisław Lem als Vertreter einer mitteleurop§aischen Science Fiction. Förderkreis Phantastik in Wetzlar.

[9] Flessner, B. (1991): Weltprothesen und Prothesenwelten: zu den technischen Prognosen Arno Schmidts und Stanisław Lems. Europäische Hochschulschriften.

[10] Hofstadter, D. (1979): Gödel, Escher, Bach. Basic Books.

[11] Lem, S. (1975): Rozprawy i szkice. Wydawnictvo literackie.

[12] Lem, S. (1983): Dokonalá prázdnota: Golem XIV. Svoboda.

[13] Lem, S. (1983): Kyberiáda: Bajky kybernetického věku. Československý spisovatel.

[14] Lem, S. (1994): Mým čtenářům. In Světová literatura 39(4), 9–11.

[15] Lem, S. (1994): Proč jsem se odmlčel. In Světová literatura 39(4), 12–14.

[16] Lem, S. (1999): Hvězdné deníky II. Baronet.

[17] Lem, S. (2008): Sex Wars. Akropolis.

[18] Luhmann, N. (1987): Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. Suhrkamp.

[19] Luhmann, N. (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp.

[20] Luhmann, N. (2002): Einführung in die Systemtheorie. Carl-Auer-Systeme-Verlag.

[21] Luhmann, N. (2017): Systemtheorie der Gesellschaft.

[22] Suhrkamp. Macura, V. (ed.) (1989): Slovník světových literárních děl. Odeon.

[23] Marquard, O. (1958): Skeptische Methode im Blick auf Kant. Alber.

[24] Marquard, O. (1981): Abschied vom Prinzipiellen. Philosophische Studien. Reclam.

[25] Marquard, O. (1986): Apologie des Zufälligen. Philosophische Studien. Reclam.

[26] Marquard, O. (1994): Skepsis und Zustimmung. Reclam.

[27] Marquard, O. (2007): Skepsis in der Moderne. Reclam.

[28] Nalimov, V. V. (1979): Verojatnostnaja model' jazyka: O sootnošenii jestestvennych i iskusstvennych jazykov. Nauka.

[29] Platón (1993): Faidros. Oikoymenh.

[30] Platón (1996): Alkibiadés I: Alkibiadés II; Hipparchos; Milovníci. Oikoymenh.

[31] Platón (2005): Ústava. Oikoymenh.

[32] Platón (2000): Prótagoras. Oikoymenh.

[33] Pöhlmann, F. et al (eds.) (2016): Philosophie. Werke aus drei Jahrtausenden. J. B. Metzler Verlag.

[34] Rzeszotnik, J. (2003): Ein zerebraler Schriftsteller und Philosoph namens Lem: zur Rekonstruktion von Stanisław Lems Autoren- und Werkbild im deutschen Sprachraum anhand von Fallbeispielen. Wydawn. Univew. Wrocławskiego.

[35] Russell, B. (1946): History of western philosophy: And its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day. George Allen and Unwin.

[36] Sloterdijk, P. (ed.) (1990): Vor der Jahrtausendwende: Berichte zur Lage der Zukunft. Suhrkamp.

[37] Sloterdijk, P. – Klein, B. (2013): Ausgewählte Übertreibungen: Gespräche und Interviews 1993–2012. Suhrkamp.

[38] Světová literatura (1994): 39(4).

[39] Weigel, P. (1995): Stanisław Lem: životopis. Magnet Press.

[40] Wiener, N., (1960): Kybernetika, neboli Řízení a sdělování v živých organismech a strojích. Státní nakladatelství technické literatury.